Protokoll fra møte 3/2016 i fakultetsstyret

Mandag 13. juni, kl. 1200-1500, Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica.

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro, Odd Erik Pedersen, Ellen Mo, Jan Einar Barbo, Ivar-André Slettedal, Gunnar Hiis og Andreas Slørdahl

Forfall: Anuschka Teresa Hager-Thoresen

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Alf Petter Høgberg, Oddrun Rangsæter, Lars Botten (V-sak 2-3), Trond Skjeie (V-sak 2-3) og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. mai

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23. mai godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Presentasjon av Nordisk institutt for sjørett

Trine-Lise Wilhelmsen presenterte Nordisk institutt for sjørett.

 

O-SAK 2 Presentasjon av The European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD)

Ingunn Ikdahl presenterte EDOLAD.

 

O-SAK 3 Presentasjon av spørreundersøkelse blant utreisende studenter

Jens Peder Lomsdalen presenterte resultatene fra spørreundersøkelse blant utreisende studenter.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.04.16

Arkivsaksnr. 2016/6383

Lars Botten presenterte regnskapet.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Budsjett og hovedprioriteringer for 2017

Arkivsaksnr. 2016/6501

Trond Skjeie orienterte om budsjett 2017, og reduksjonen på ca. 12 millioner gjennom forslagene om innsparingstiltak, omfordelinger og sjablonmessige justeringer. Dekanen fremhevet at reduksjonen hovedsakelig skyldes tre faktorer: 1) UiO får mindre fra Kunnskapsdepartementet (avbyråkratiseringskutt), 2) UiO beholder noe mer ressurser sentralt til strategiske midler og 3) fakultetet har hatt en utflating av eksterne inntekter. 

Fakultetsstyret diskuterte om det er hensiktsmessig å foreta flate kutt nå, eller om dette bør gjøres på et senere tidspunkt. Formålet med flate kutt allerede nå er å skjerme kjernevirksomheten gjennom å opprettholde dagens utvikling innen faste vitenskapelige stillinger for å bedre forholdstallet mellom lærere og studenter på rettsstudiet. Fakultetsstyret sluttet seg til de foreslåtte prinsippene for behandling av budsjettrammer og internfordeling for 2017.

Vedtak:

Styret vedtar prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling med budsjettiltak for 2017 som foreslått. Der det iverksettes flate kutt, justeres disse dersom universitetsstyrets vedtak endrer reduksjonen for fakultetet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Endring av administrasjonsreglement og rutiner for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger

Arkivsaksnr. 2016/6908

Dekanen presenterte saken. Endringene i denne delen av administrasjonsreglementet er dels oppfølging av fakultetsstyrets vedtak  fra oktober 2015 og dels implementering av tiltak foreslått av SAB4 for å korte ned tidsbruken i tilsettingsprosesser. Fakultetsstyret støttet tiltakene.

Vedtak:

De foreslåtte endringene i administrasjonsreglementet godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Forskningstermin for universitetslektorer

Arkivsaksnr. 2016/5561

Dekanen presenterte saken og orienterte om utlysningen av stilling som universitetslektor med 75 % undervisningsplikt.

Fakultetsstyret hadde ingen kommentarer til forslaget om opptjening av forskningstermin for universitetslektorer, men stilte spørsmål ved hvilke opprykksmuligheter og -ordninger som finnes for lektorer. Administrasjonen ble bedt om å forberede en sak som belyser disse spørsmålene til et senere møte. 

Vedtak:

Følgende endringer gjøres i andre avsnitt i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet:

Faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet har rett og plikt til ett semester forskningstermin etter tre år, eller to semestre forskningstermin etter seks år. Universitetslektorer/førstelektorer i faste stillinger tjener opp en måned per år, og gis rett til seks måneders forskningstermin etter seks års opptjening, eventuelt tre måneder etter tre års opptjening, det vil si halv arbeidsplikt i ett semester.

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse mer allment. Tilsatte i universitetslektorstillinger skal bruke forskningsterminen til faglig og pedagogisk oppdatering.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 4 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Oversikt over forskningsprosjekter.
 • b) Studentstatistikker.
 • c) Tilsatte- og doktorgradsstatistikk.
 • d) Publikasjonspoeng.
 • e) SAB 4 - høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet.

 

O-SAK 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Rettstrans. Alf Petter Høgberg orienterte kort om utviklingen etter at styret ble orientert om saken 11. desember 2015, herunder at det planlegges et stort møte med mange aktører i bransjen 17. november.

 

O-SAK 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. februar:

 • Peris S. Jones tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til søkeren innstilt som nummer to. Det foreligger ingen klar begrunnelse for å innstille kun to av tre kvalifiserte søkere. Dersom de to første takker nei ber ITU om at Norsk senter for menneskerettigheter vurderer å innstille også nummer tre. (Arkivsaksnr. 2014/11416).
 • Claudio Corradetti tilsettes i stilling som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, i perioden 15.04.2016 til 17.07.2016.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 17. mars:

 • Jacob Elster tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SK O1011 ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til neste innstilte søker. (Arkivsaksnr. 2014/11416).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. april:

 • Tone Linn Wærstad tilsettes ved Det juridiske fakultet i stiling som postdoktor SKO 1352 for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2015/12361)

 

O-SAK 7 Fullmakssaker

 • a) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om Det juridiske fakultets egenandel på ITN-prosjektet Produ:CE (arkivsaksnr. 2015/14840).
 • b) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om fordeling av ekstraordinære driftsmidler for 2016 ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2015/14981).
 • c) Dekanen fattet 27.01.16 vedtak om oppnevning av Likestillings- og mangfoldsutvalget 2016-2020 (arkivsaksnr. 2013/7024 ).
 • d) Dekanen fattet 01.02.16 vedtak om oppnevning av fakultetsgruppe for faglig-sosial planlegging 2016-2017 (arkivsaksnr. 2013/2297).
 • e) Dekanen fattet 09.03.16 vedtak om oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om prosedyrekonkurranser i Masterstudiet i rettsvitenskap (arkivsaksnr. 2016/1416).
 • f) Dekanen fattet 11.03.16 vedtak om disponering av studentarealer i samlet arealløsning for Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2016/3749).
 • g) Dekanen fattet 21.03.16 vedtak om oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om oppfølging av fakultetsstyrets vedtak i 3+2-saken (arkivsaksnr. 2014/14552).
 • h) Dekanen fattet 29.03.16 vedtak om veiledningsbasert undervisning og differensiert forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer (arkivsaksnr. 2016/4170).
 • i) Dekanen fattet 18.04.16 vedtak om opprettelse av nytt valgemne våren 2016 (arkivsaksnr. 2016/1416 ).
 • j) Dekanen fattet 04.05.16 vedtak om overbooking av studieplasser 2015/2016 (arkivsaksnr. 2012/7018).

 

O-SAK 8 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 15. juni 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 15. juni 2016 12:52 - Sist endra 21. okt. 2016 13:03