Protokoll fra møte 4/2016 i fakultetsstyret

Mandag 17. oktober kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Maria Conradi, Gunnar Hiis og Anuschka Teresa Hager-Thoresen

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter, Lars Botten (v-sak 1-3), Trond Skjeie (v-sak 1-3), Eivind Roll (v-sak 4), Elisabeth Ulleberg (v-sak 4), Steinar Hafto Myre og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. juni

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 13. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.08.16

Arkivsaksnr. 2016/6383

Lars Botten presenterte regnskapet.

Fakultetsstyret stilte spørsmål om hvorfor det var avvik mellom netto inntekt på basis (fra EFP) og netto kostnad på EFP (til basis). Avviket mellom inntekten på basis fra prosjektene og tilsvarende kostnad på EFP skyldes frikjøp til annet fakultet.

Styrets medlemmer ønsket videre at forholdet mellom opprinnelig budsjett og prognose synliggjøres i fremtidige presentasjoner, og ba også om å få en presentasjon om hvordan fakultet jobber for å øke innhenting av eksterne midler i et senere møte.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Årsplan 2017-2019 og hovedprioriteringer for budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021

Arkivsaksnr. 2016/11084

Trond Skjeie presenterte saken.

Fakultetsstyret stilte spørsmål om fakultetet bør planlegge med kostnader knyttet til flytting til nytt bygg. Fakultetet mener at slike kostnader skal dekkes over Eiendomsavdelingens (EA) budsjett, og tar opp dette i møter med EA og UiO sentralt.

Vedtak:

1. Styret vedtar årsplanen for 2017-2019 med hovedprioriteringer og tiltak, som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

2. Styret vedtar hovedprioriteringer i budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021, med budsjettiltak som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet innen:

 • a )Stillingsplan
 • b) Eksamenskostnader
 • c) Øvrige årsplantiltak
 • d) Sjablonmessige justeringer
 • e) Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer i antall vitenskapelige tilsettinger

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Innstilling angående nedleggelse av programmet Bachelor i demokrati og rettigheter, orientering om endringer i øvrige studietilbud i forvaltningsinformatikk

Arkivsaksnr. 2016/ 7855

Dag Wiese Schartum møtte som observatør med talerett i behandlingen av denne saken.

Dag Michalsen innledet med å vise til kuttene som ble diskutert i budsjettsaken, og la vekt på at fakultetet må være forberedt på å gjennomføre andre tiltak enn flate kutt og at også gjennomstrømning danner grunnlag for bevilgninger.

Erling Hjelmeng presenterte saken fra fakultetets side. Det ble her vektlagt at bachelorstudiet ikke har hatt den ønskede utviklingen med hensyn til gjennomstrømning. Dekanatet mener at gjennomstrømningen er så lav at det ikke er forsvarlig å opprettholde bachelorstudiet og anbefaler derfor nedleggelse.   

Dag Wiese Schartum presenterte sitt syn som fagansvarlig for bachelor- og masterprogrammet i demokrati og rettigheter. Han fremhevet at dette er et lite, men viktig fag, og advarte også om at rekrutteringsgrunnlaget til masterstudiet kan forsvinne ved nedleggelse av bachelorprogrammet.

I styrets påfølgende diskusjon sto to spørsmål sentralt:

 1. Hva vil nedleggelse av bachelor ha å si for rekruttering til masterprogrammet?
 2. Hvilke grep vil være strategisk kloke med hensyn den økonomiske situasjonen med kommende kutt?

Etter diskusjonen gikk styret til avstemning over det fremlagte vedtaksforslaget "Fakultetsstyret slutter seg til at fakultetet foreslår for Universitetsstyret å legge ned studieprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet fra og med studieåret 2018/19."

Følgende stemte for forslaget: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro, Odd Erik Pedersen, Ellen Mo og Gunnar Hiis.

Følgende stemte mot forslaget: Jan Einar Barbo, Maria Conradi og Anuschka Teresa Hager-Thoresen.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til at fakultetet foreslår for Universitetsstyret å legge ned studieprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet fra og med studieåret 2018/19. 

(Vedtatt med 8 mot 3 stemmer)

 

V-SAK 5 Møtetider for fakultetsstyret i 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret beslutter følgende møtetider for 2017:

 • mandag 13. februar, kl. 09-18 (styreseminar)
 • mandag 12. juni, kl. 12-15
 • mandag 16. oktober, kl. 12-15
 • mandag 11. desember, kl. 12-15

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Klarspråk

Dag Michalsen orienterte om samarbeidsprosjektet om klarspråk/klart juridisk språk i utdanning og forskning mellom Det juridiske fakultet og Kommunal og moderniseringsdepartementet, herunder at det er nedsatt en arbeidsgruppe ved fakultetet som skal utrede hvordan prosjektet kan iverksettes.

 

O-SAK 2 Rettstrans og samarbeid med Norges forskningsråd (NFR)

Dag Michalsen orientert om samarbeid mellom de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø  og NFR.

 

O-SAK 3 Presentasjon av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Inga Bostad presenterte SMR.

Vedlegg (pdf):

 1. Presentasjon av SMR (vist i møtet)

 

O-SAK 4 Utskillelse av Nordisk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM)

Daniel Kjelling orienterte om utskillelse av NORDEM.

Vedlegg (pdf):

 1. Statusnotat om utskillelse av NORDEM (delt ut i møtet)

 

O-SAK 5 Presentasjon av Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) og Minoritetsundersøkelsen

Inga Bostad presenterte kort LiMUs arbeid og Minoritetsundersøkelsen. Fakultetsstyret vil i et senere møte få en ny rapport fra LiMU om kvinne- og kjønnsperspektiv.

Vedlegg:

 1. Presentasjon av LiMU (vist i møtet, pdf)
 2. Presentasjon av Minoritetsundersøkelsen (vist i møtet, pdf)

 

O-SAK 6 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Opptaksrammer for studieåret 2017/2018 (arkivsaksnr. 2016/2327).

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 2. juni:

 • Özlem Gürakar Skribeland tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Om hun takker nei går tilbudet videre til neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2015/15267).
 • Matthew Saul tilsettes som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, i perioden 16.09.2016–07.05.2017.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 3. juni:

 • Are Lysnes Brautaset, Birgit Hellesnes, Karl Inge Rohde, Sarah Rytterager, Nils Gunnar Skretting, Josefin Engström og Siri Kildahl Venemyr tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt (arkivsaksnr. 2015/13561).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 27. juni:

 • Antionette Scherz tilsettes som postdoktor (SKO 1352) innenfor filosofi ved PluriCourts for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt. Juan Pablo Perez-Leon Acevedo og Antal Berkes tilsettes som postdoktorer (SKO 1352) innenfor rettsvitenskap ved PluriCourts foren periode på tre år med 10 % undervisningsplikt. Dersom en eller begge søkerne som får tilbud om stilling innenfor rettsvitenskap takker nei, går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er rangert (arkivsaksnr. 2016/1825).

 

O-SAK 8 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Dekanen fattet 09.06.16 vedtak om arbeidsmetode for stillingsplan fra 2017 (arkivsaksnr. 2016/7162 ).
 • b) Dekanen fattet 23.06.16 vedtak om fastsettelse av honorarsats og godskriving for hjemmeeksamen (arkivsaksnr. 2014/368).
 • c) Dekanen fattet 24.06.16 vedtak om endring av medlemmer til arbeidsgruppe om oppfølging av fakultetsstyrets vedtak i 3+2-saken (arkivsaksnr. 2014/14552). 
 • d) Dekanen fattet 27.06.16 vedtak om frikjøp og egenandel ERC Advanced Grants 2016 - søknad professor Jukka Mähönen (arkivsaksnr. 2016/7701).
 • e) Dekanen fattet 27.06.16 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse (arkivsaksnr. 2011/15238).
 • f) Dekanen fattet 28.06.16 vedtak om oppnevning av utenlandsansvarlig ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2016/8150).
 • g) Dekanen fattet 29.06.16 vedtak om stipendiaters muligheter for begrenset sensur (arkivsaksnr. 2016/11280 ).
 • h) Dekanen fattet 25.08.16 vedtak om utvalg for kartlegging av samfunnskontakt- og forskningskommunikasjonsaktiviteter ved Det juridiske fakultet (Formidlingsutvalget) (arkivsaksnr. 2016/10606).

 

O-SAK 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 27.10.2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 22. nov. 2016 10:10