Protokoll fra møte 5/2016 i fakultetsstyret

Mandag 12. desember, kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Henriette N. Tøssebro, Odd Erik Pedresen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Maria Conradi og Andreas Slørdahl

Forfall: Gunnar Hiis og Anuschka Teresa Hager-Thoresen

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter, Trond Skjeie (V-sak 2), Lars Botten (v-sak 2), Daniel Kjelling (o-sak 3) og Eirik Haakstad (referent)

 

Kommentarer til innkallingen/dagsorden

Maria Conradi hadde ikke fått innkallingen, administrasjonen ble bedt om påse at dette ikke skjer igjen.

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. oktober

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Presentasjon av Institutt for offentlig rett (IOR)

Instituttleder Ulf Stridbeck presenterte IOR.

 

V-SAK 2 Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 – med langtidsbudsjett 2017-2021

Arkivsaksnr. 2016/6501

Vedlegg (pdf):

 1. Presentasjonen som ble vist i møtet

Trond Skjeie presenterte saken.

Styret reiste spørsmål knyttet til tre forhold:

 1. Hvilken innvirkning har vedtaket om begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for fakultetets institutter og sentre, som fakultetsstyret fattet i oktober 2015, på langtidsbudsjettet: Effekten av denne innstrammingen er foreløpig ikke synlig i budsjettene.
 2. Hva slags usikkerhet er knyttet til budsjettet: Usikkerheten er først og fremst knyttet til revidert fordelingsmodell ved UiO som trer i kraft fra 2018.
 3. Hvilke konsekvenser får langtidsbudsjettet for fremtidige utlysninger av faste vitenskapelige stillinger: Det er planlagt utlysninger hvert år i perioden, men hvor mange stillinger som lyses ut, vil variere fra noe år til år.

Vedtak:

Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap

Arkivsaksnr. 2016/14677

Dag Michalsen presenterte saken med vekt på at den fremlagte veiledningen er resultatet av et samarbeid mellom de juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Utlysning av direktørstilling ved SMR

Sakspapirene ikke ble klare før møtet, og saken utsettes derfor til styremøtet 13. februar. Dekanen orienterte om at ved tilsetting av direktør ved SMR er fakultetsstyret tilsettingsorgan og senterrådet ved SMR innstillingsorgan. Åremålet til dagens direktør utløper 31.12.17, og det ikke er anledning til å forlenge tilsettinger i åremålsstillinger.

Siden sist SMR tilsatte direktør, har både NI og NORDEM blitt skilt ut, og SMR har dermed beveget seg i retning av en mer ordinær grunnenhet ved UiO. I lys av dette bør det vurderes om endringene vil bli reflektert i kvalifikasjonskravene til stillingen. 

 

V-SAK 5 Utredning 3+2 modell

Arkivsaksnr. 2014/14552

Erling Hjelmeng presenterte saken. Den fremlagte utredningen er en oppfølging av et styrevedtak i oktober 2015, der fakultetet ble bedt om å utrede mulighetene for bachelor-exit og suppleringsopptak.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om:

 • Ikke å innføre suppleringsopptak
 • Ikke å innføre bachelor-exit (avstigningsmulighet etter 3 år)

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Styreseminaret 13. februar 2017

Arkivsaksnr. 2016/564

Eirik Haakstad orienterte om rammene og foreløpige planer for seminarer, herunder følgende mulige temaer:

 •  studiekvalitet
 •  likestillingsarbeidet i lys av rapport fra LiMU (Likestillings- og mangfoldsutvalget)
 •  ekstern finansiering
 •  areal/nytt bygg
 •  prognosearbeid

Styret kommenterte at studiemiljø bør være en naturlig del av saken om studiekvalitet.

 

O-SAK 2 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Statistikkpakke.

 

O-SAK 3 Muntlige orienteringer

 • a) Arbeidet med stillingsplan for vitenskapelige stillinger 2017. Dag Michalsen orienterte om ny rutine for saksbehandlingen ifm. stillingsplanen, og at fakultetet er i ferd med å ferdigstille kunngjøringene til seks faste vitenskapelige stillinger med felles søknadsfrist i månedsskriftet januar-februar 2017.
 • b) Status utskillelse av NORDEM. Daniel Kjelling orienterte kort om NORDEMs arbeid og om status i utskillelsen av NORDEM til Flyktninghjelpen fra 01.01.17.
 • c) Status nytt bygg. Dag Michalsen orienterte om at fakultetet ikke regner med nytt bygg før i 2020, og at fakultetet trenger tiden frem til det for å planlegge både flyttingen til nytt bygg og bruk at de eksisterende byggene.

 

O-SAK 4 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. oktober at:

 • Anine Kierulf tilsettes i ettårig forskerstilling SKO 1109. Stillingen finansieres av ubrukte postdoktormidler.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 17. oktober at:

 • Angus Johnston tilsettes ved kallelse som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett, for en periode på fire år (arkivsaksr. 2016/6518).

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 20. oktober at:

 • Freya Baetens tilsettes som professor (SKO 1013), dersom Freya Baetens takker nei, går tilbud om stilling til Daniel Behn som førsteamanuensis (SKO 1011). ITU ber for fremtiden at bedømmelseskomiteers innstillinger fremstår som så formmessig omforent som mulig. Det skal ikke forekomme individualiserte omtaler fra enkeltmedlemmer i bedømmelseskomiteen såfremt dette ikke samtidig er særuttalelser.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 28. oktober at:

 • Hanna Christina Ahlström tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Om Ahlstöm takker nei går tilbudet videre til Maksim Usynin (arkivsaksnr. 2016/2634).

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. november at:

 • Henrik Mikael Ringbom forlenges som professor II ved Nordisk institutt for sjørett i perioden 02.09.2016-31.12.2017.
 • Jon Christian Fløysvik Nordrum og Mona Keiko Løken tilsettes som universitetslektor (1009). Dersom en eller begge skulle takke nei, er det ikke flere innstilte kandidater. ITU bemerker: I disse lektorstillingene har det vært holdt prøveforelesninger som ga svært nyttig og relevant innsikt i hvordan kandidaten egner seg som foreleser. ITU ønsker i framtiden at prøveforelesninger i stadig større grad benyttes (arkivsaksnr. 2016/4910).

 

O-SAK 5 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Dekanen fattet 15.09.16 vedtak om oppnevning av og mandat for arbeidsgruppe som skal se på Det juridiske fakultets deltakelse i UiO:Livsvitenskap (arkivsaksnr. 2016/8879).
 • b) Dekanen fattet 30.09.16 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2017/2018 (arkivsaksnr. 2013/12113).
 • c) Dekanen fattet 03.10.16 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/6871). 
 • d) Dekanen fattet 12.10.16 vedtak om oppnevning av medlem til styret i Lovdata (arkivsaksnr. 2008/20371). 
 • e) Dekanen fattet 01.11.16vedtak om utlysning av vitenskapelige stillinger i 2017 (arkivsaksnr. 2016/7162).
 • f) Dekanen fattet 07.11.16 vedtak om oppnevning av ansvarlige redaktører for Oslo Law Review i perioden 2017-2019 (arkivsaksnr. 2014/8977).
 • g) Dekanen fattet 07.11.16 vedtak om oppnevning av medlemmer til fagkomiteen for Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (arkivsaksnr. 2016/4491).
 • h) Dekanen fattet 22.11.16 vedtak om endring av Styrings- og administrasjonsreglementet - representasjon i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (arkivsaksnr. 2012/9418).
 • i) Dekanen fattet 22.11.16 vedtak om endring av senterleder PluriCourts, Senter for fremragende forskning (arkivsaksnr. 2011/7688).

 

O-SAK 6 Eventuelt

En sak ble tatt opp under eventuelt.

Styret viste til oversikt over fakultetets eksternfinansierte prosjekter som ble sendt til medlemmene sommeren 2016, og ba om at denne oppdateres og sendes styret årlig. Oppdateringen kan gjerne angi hvilke prosjekter som er nye og hvilke som har utløpt siden sist. Fakultetsadministrasjonen utarbeider en oppdatert oversikt til styreseminaret 13. februar.

 

 

Det juridiske fakultet, 13. desember 2016

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 2. jan. 2017 15:18 - Sist endra 10. jan. 2018 11:31