Protokoll fra møte 1/2017 i fakultetsstyret

Onsdag 1. mars, kl. 1300-1600 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica 

Protokollen må anses som foreløpig inntil den godkjennes av fakultetsstyret i møtet 12. juni.

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Siri Kildahl Venemyr, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Kari Kiperberg Werenskjold og Mads Fredrik Baardseth

Forfall: Ellen Mo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Lars Botten (v-sak 2), Tor Inge Rosvoll (o-sak 2), og Eirik Haasktad (referent) 

 

V-SAK 1 Protokoll fra møtet 12. desember 2016

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen fra møtet 12. desember 2016.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Informasjonsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen 17. februar 2017

Skriftlig orienteringssak, ble ikke ble gjennomgått i møtet.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2016

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte årsregnskapet.

Økonomiseksjonen fikk ros av fakultetsstyret for fremstillingene av regnskapssakene, som styret mener har blitt langt bedre over tid.

Fakultetsstyret hadde to kommentarer til årsregnskapet:

 1. Hvorfor har ikke kostnadene ved professoropprykk blitt budsjettert? For 2016 ble dessverre ikke kostandene til professoropprykk tatt med i budsjettet.
 2. Hva er prognosen for den samlede prosjektporteføljen? Selv om fire prosjekter ble avsluttet med underskudd i 2016, er det totalt sett for alle avsluttede prosjekter i 2016 et lite overskudd.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Kunngjøring av stilling som direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2017/2492

Dag Michalsen presenterte saken og redegjorde for bakgrunnen for at styret fikk fremlagt to alternative kunngjøringstekster og hovedforskjellen mellom tekstene.

Diskusjonen i møtet dreide seg i hovedsak om hvorvidt kravet om professorkompetanse i rettsvitenskap ville være begrensende på søkermassen og om dette i denne tilsettingen er ønskelig eller ikke.

Følgende tre vedtaksforslag ble fremmet i møtet:

 1. Fakultetsstyret vedtar dekanatets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for perioden 01.01.18-31.12.21 med følgende tekst i kulepunkt 2 under kvalifikasjonskrav: "Rettsvitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter".
 2. Fakultetsstyret vedtar dekanatets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for perioden 01.01.18-31.12.21 med følgende tekst i kulepunkt 2 under kvalifikasjonskrav: "Omfattende rettsvitenskapelig produksjon innen menneskerettigheter".
 3. Fakultetsstyret vedtar senterrådets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for perioden 01.01.18-31.12.21.

Fakultetsstyret stemte over vedtaksforslagene i den rekkefølgen som fremkommer over.

Medlemmene Jan Einar Barbo og Mads Fredrik Baardseth stemte for vedtaksforslag 1. Da ble klart at dette forslaget ikke ville kunne få flertall i styret, ble det forkastet, og fakultetsstyret stemte deretter over vedtaksforslag 2 og 3.   

Følgende medlemmer stemte for vedtaksforslag 2: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Siri Kildahl Venemyr, Odd Erik Pedersen og Jan Einar Barbo. 

Følgende medlemmer stemte for vedtaksforslag 3: May-Len Skilbrei, Maria Conradi og Kari Kiperberg Werenskjold.

Mads Fredrik Baardseth avsto fra å stemme i andre runde. 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets forslag til kunngjøringstekst til stilling som direktør for SMR for perioden 01.01.18-31.12.21 med følgende tekst i kulepunkt 2 under kvalifikasjonskrav: "Omfattende rettsvitenskapelig produksjon innen menneskerettigheter".

(Vedtatt med 6 mot 3 stemmer, 1 avsto fra å stemme)

 

O-SAK 2 Areal/nytt bygg

Studentene ba om at om første del av denne saken skulle behandles for lukkede dører, men informerte også om at synspunktene likevel kunne refereres i den åpne protokollen. Styret hadde ikke innsigelser mot å lukke møtet. 

I det lukkede møtet uttrykte studentene bekymring for lesesalskapasiteten i det nye bygget, gitt at lesesalene i dagens bygg er planlagt omdisponert til andre formål. Studentene hevdet at det nye bygget fremstår som underdimensjonert, og de ønsker å beholde flest mulig lesesalsplasser i Domus Media. Videre betvilte studentene både resultatene fra en lesesalstelling i 2011 og om tellingen i det hele tatt hadde funnet sted. Studentene ba derfor om denne tellingen, hvis den finnes, ikke måtte legges til grunn for dimensjonering av lesesalene framover.

Protokolltilførsel fra studentrepresentantene:

Studentene har vært usikre på om det har vært foretatt en lesesalstelling i 2011, da vi selv ikke har funnet den i våre systemer, ei heller fått den presentert i noe møte med arbeidsutvalget for det nye bygget. En rekke tidligere JSU-ledere har heller ikke kjennskap til denne. Dersom en telling ble foretatt i 2011 mener Juridisk Studentutvalg at denne tellingen ikke gir riktig uttrykk for dagens behov for lesesalsplasser. Sistnevnte synspunkt grunnes på flere forhold. Tellingen er langt tilbake i tid, før utfasingen av privatister, det var flere lesesalsplasser da og man er usikker på om de metoder som er brukt ved telling i tilstrekkelig grad speiler dagens behov.

Dekanen informerte om at dimensjonering av lesesaler ikke er en sak for lukket møte, og ba om at møtet skulle åpnes med umiddelbar virkning med mindre studentene hadde andre saker som tilsa lukket møte. Studentene bekreftet at ønsket om lukket møte skyldtes bekymringen for lesesalskapasiteten. Styret ga deretter sin tilslutning til åpning av møtet.

Fakultetsdirektøren orienterte om at lesesalstellinger er foretatt med jevne mellomrom, og at JSU hadde overtatt ansvaret for disse etter biblioteket. Tellingene viser at det er ledig kapasitet i lesesalene, men også dette varierer mellom de ulike lesesalene. Fakultetsadministrasjonen kan fremlegge dokumentasjon fra tellingene, herunder også tellingen fra 2011.

Dag Michalsen orienterte om at bystyret 1. februar vedtok reguleringsplanen for området, og at fakultetet vinteren 2017 setter i gang detaljprosjekteringen av det nye bygget. Videre ble styret orientert om dekanens reviderte forslag til innplassering av enheter i nytt og eksisterende bygg med utgangspunkt i prinsippet om at færrest mulig ansatte skal behøve å flytte. Innplasseringen er gjenstand for drøfting med fagforeningene før endelig vedtak fattes.

Fakultetsstyret kommenterte tre forhold:

 1. Vedtaksmyndighet: Fakultetsledelsen mener at dekanen kan fatte vedtaket om innplassering etter drøfting med fagforeningene, men skal undersøke nærmere om det er dekanen eller fakultetsstyret som har denne kompetansen.
 2. Stipendiatenes arbeidsplasser: Arealsituasjonen tillater ikke at alle stipendiater fortsatt har enekontor gjennom hele tilsettingsperioden, men fakultetet jobber for å finne fleksible løsninger som blant annet kan innebære at stipendiater har enekontor i perioder, eksempelvis i avslutningsfasen.
 3. Involvering i forbindelse med innplassering av enhetene: I forkant av den tentative innplasseringen i 2014 var dekanen på allmøter på alle enhetene, forslagene var på bred høring på fakultetet, og fagforeningene og vernelinjen var involvert gjennom henholdsvis informasjonsmøter og møter i arbeidsmiljøutvalget (LAMU). I arbeidet med endelig innplassering involveres igjen alle enhetene, og innplasseringen drøftes  med fagforeningene og verneombud. Metaprinsippene for arbeidsplasser ved UiO er gitt av Kunnskapsdepartementet og universitetsdirektøren.

 

O-SAK 3 Studiekvalitet

Erling Hjelmeng orienterte om en prosess som fakultetet har hatt med universitetsledelsen. Som oppfølging etter NOKUT-evalueringen i 2007 og for å bedre forholdstallet mellom lærer og student, fikk fakultetet anledning til å redusere opptaksrammene, men likevel opprettholde bevilgningene. I 2016 ble det stilt spørsmål ved om fakultetet hadde redusert antall studenter. Fakultetet kunne dokumentere at det hadde vært en nedgang i antall studenter på masterstudiet i rettsvitenskap, men at det samtidig hadde vært en økning i antall enkeltemnestudenter. Fremover skal fakultetet redusere overbookingen i en kombinasjon med tiltak for bedre studiekvalitet, som også tar sikte på å redusere frafallet fra masterstudiet.

 

O-SAK 4 Rapporten "Juss og kjønn" fra Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU)

Dag Michalsen orienterte kort om LiMU-rapporten som styret fikk tilsendt i midten av februar. For øyeblikket er det en intern prosess ved fakultetet for å avgjøre både hvordan vi forholder oss til rapporten og hva slags tiltak som skal igangsettes som følge av den. Saksbehandlingen av rapporten ligger hos LiMU, og styret vil få fremlagt saken igjen på et senere tidspunkt.

 

O-SAK 5 Årsplan 2016-2018 juridisk fakultet - sluttrapport

Arkivsaksnr. 2015/6910

Skriftlig orientering, ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 6 Studiebarometeret

Erling Hjelmeng informerte kort om studiebarometeret som et supplement til rapporten som fulgte saksdokumentene. Undersøkelsen som måler en rekke kriterier, sendes hver høst til studenter på 2. og 5. studieår, og svarprosenten ved Det juridiske fakultet var denne gang på 28 prosent. Resultatene var som forventet ut fra tidligere studiebarometre, og de viser ingen vesentlig avvik hverken fra de øvrige juridiske fakultetene eller andre steder ved UiO.

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 15.12.16:

 • Worku Gedefa Urgessa og Luca Tosani tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk. Dersom noen av disse takker nei, utlyses stillingen på nytt.
 • Bård Sverre Tuseth tilsettes som stipendiat SKO 1017 knyttet til prosjektet offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900.
 • Sébastian Tutenges tilsettes som postdoktor SKO 13525 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 01.02.17:

 • Geir Stenseth tilbys stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved institutt for privatrett. Dersom Stenseth takker nei, går tilbudet videre til Katrine Broch Hauge.
 • Julius Rumpf tilbys stilling som stipendiat SKO 1017, tilknyttet fagområde "Energy Law" ved Nordisk institutt for sjørett. Dersom Rumpf takker nei, går tilbudet til Henri Van Soest.

 

O-SAK 8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 13.12.16 vedtak om endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere og oppgaverettere (arkivsaksnr. 2016/15379).
 • b) Dekanen fattet 14.12.16 vedtak om at utlysning som førsteamanuensis/professor ved PluriCourts trekkes (arkivsaksnr. 2016/11790).
 • c) Dekanen fattet 02.01.17 vedtak om egenandel på Det juridiske fakultets del av ITN-prosjektet Planet Lex (arkivsaksnr. 2016/15813).
 • d) Dekanen fattet 03.02.17 vedtak om oppnevning av representant for midlertidig vitenskapelige ansatte til valgstyret for 2017 (arkivsaksnr. 2014/13939).
 • e) Dekanen fattet 07.02.17 vedtak om mandat for arbeidsgruppe for å utarbeide fakultetets internasjonaliseringsstrategi på studiesiden (arkivsaksnr. 2017/2262).
 • f) Dekanen fattet 08.02.17 vedtak om oppnevning av Det juridiske fakultets representant til UiO: Livsvitenskaps rådgivende ledergruppe (arkivsaksnr. 2016/8879).

 

O-SAK 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 08.03.17

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 5. apr. 2017 10:56 - Sist endra 5. apr. 2017 10:56