Protokoll fra møte 2/2017 i fakultetsstyret

Mandag 12. juni, kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica.

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, May-Len Skilbrei, Bård-Anders Andreassen, Siri Kildahl Venemyr, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Maria Conradi og Audun Aas.

Forfall: Ole-Andreas Rognstad, Kari Kiperberg Werenskjold og Aksel Jebsen.

Fra administrasjonen: Oddrun Rangsæter, Lars Botten (v-sak 2 og 3), Trond Skjeie (v-sak 2 og 3, o-sak 6) og Eirik Haakstad (referent)

 

Saker til åpent møte

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. mars

Arkivsaksnr. 2017/2880

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 1. mars godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Valg av studentrepresentant til fakultetsstyret

Eirik Haakstad orienterte om valget av uavhengig studentrepresentant til fakultetsstyret for perioden 01.06.17-31.12.17.

 

O-SAK 2 Presentasjon av Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Instituttleder Heidi Mork Lomell presenterte IKRS.

 

O-SAK 3 Forskningsorganisering ved fakultet

Prodekan for forskning Alf Petter Høgberg orienterte om grep for å bedre forskningsvilkårene på fakultetet, herunder:

 • innføring av forskningsledere på alle instituttene.
 • opprettelse av Forum for forskerledere
 • oppnevning av nye og gjenoppnevning av gamle forskergrupper
 • forbedrede rutiner for administrativ støtte til store søknader om ekstern finansiering.

.

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.04.17

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet for 1. tertial 2017.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018 - prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling

Arkivsaksnr. 2017/6158

Trond Skjeie presenterte saken.

Vedtak:

Styret vedtar budsjettiltak og prinsipp for intern rammefordeling for 2018 som foreslått. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Arkivsaksnr. 2017/6134

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR:

 • professor Kirsten Sandberg
 • professor Malcolm Langford
 • stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli
 • overingeniør Kjetil Kjørholt Frantzen
 • student Lucy Isabelle Klæoe Furuholmen

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er funksjonstiden et år.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Oppnevning av valgkomité ved IKRS

Arkivsaksnr. 2017/6143

Vedtak:

Fakultetet oppnevner følgende valgkomité for IKRS:

 • professor Heidi Mork Lomell
 • professor Vidar Halvorsen
 • kontorsjef Turid Eikvam
 • student Mari Ramse Berntsen

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er funksjonstiden et år.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 4 Nye tiltak på studieområdet

Erling Hjelmeng presenterte nye tiltak på studieområdet med vekt på digitalisering av undervisningen.

Studentene tok opp utfordringer ved programvaren som brukes ved eksamen i Silurveien. Fakultetet er kjent med disse og har tatt det opp med UiO sentralt.

 

O-SAK 5 Areal/nytt bygg

Arkivsaksnr. 2017/4778

Dag Michalsen presenterte vedtaket om innplassering av enhetene i en samlet arealløsning.

Stipendiatene etterlyste brukermedvirkning i utformingen av deres arbeidsplasser. De er ikke representert i særmøtene for nybygget annet enn gjennom representantene for enhetene som skal flytte inn (som skal ta i vare alle ansattegrupper for sin enhet). Stipendiatene vil bli direkte involvert når ombyggingsprosesser for de gamle byggene starter opp.

Protokolltilførsel: Representanten for vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger har en annen oppfatning av hva som ble formidlet på møtet. Denne representantene mener at tilbakemeldingen i møtet var at stipendiatene skulle involveres under hele prosessen, også i forbindelse med oppføringen av nybygget.

Prosjektansatte ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har også meldt inn bekymringer for utformingen av arbeidsplasser i nybygget.

 

O-SAK 6 Endringer i finansierings-/fordelingsmodell

Trond Skjeie presenterte endringer i finansierings-/fordelingsmodell.

 

O-SAK 7 Studentstatistikker vår 2017

Skriftlig orientering, ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. mars:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Helene Oppen Gundhus, Kristin Bergtora Sandvik, Peter Scharff Smith og Thomas Ugelvik tilstås opprykk til professor innen fagområde kriminologi/rettssosiologi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnr. 2016/12570).
 • Nikolai Kristoffersen Winge tilbys stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2016/5117).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. mai:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Inga Bostad tilstås opprykk til professor innen fagområde filosofi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnr. 2016/12570).
 • Marie Meling, Ingrid Birgitte Lund og Morten Smedal Nadheim tilsettes i stillinger som stipendiat, SKO 1017, i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre års tilsetting uten undervisningsplikt eller fire års tilsetting med 25 % undervisningsplikt. Om en eller flere skulle takke nei, går tilbudet videre til Andrea Gustavsson Grønningsæter og Bjørn Olav Isaksen i den rekkefølgen (arkivsaksnr. 2016/5730).
 • Tori Loven Kirkebø tilbys stilling som forsker/prosjektkoordinator SKO 1108 ved Institutt for offentlig rett. Dersom Kirkebø takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/15007).
 • Silje Hermansen og Mikael Holmgren tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt ved Institutt for offentlig rett - PluriCourts. Dersom Hermansen eller Holmgren takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/11720).
 • Matthew Saul tilsettes som forsker SKO 1109 ved Institutt for offentlig rett - Pluricourts i perioden 8.5.2017-1.4.2018. Pluricourts må utarbeide en redegjørelse for hvordan sterkt stillingsvern er oppnådd, og legge en plan for oppsigelse ved avslutning av prosjektet.
 • Vibe Ulfbecks midlertidige stilling som professor II ved Nordisk institutt for sjørett  forlenges for perioden 02.04.2017-31.02.2019.
 • Stian Øby Johansen tilsettes som universitetslektor SKO 1009. Om Johansen takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. ITU anerkjenner at bedømmelseskomitéen har vektlagt kandidatenes motivasjon for undervisning i henhold til utlysningsteksten, men påpeker at dette momentet bør ytterligere fremheves ved senere kunngjøringer av lektorstillinger (arkivsaksnr. 2017/310).
 • Dorina Damsa tilsettes i stilling som stipendiat for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi . Om Damsa takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/15247).

 

O-SAK 9 Dekanvedtak

 • a) 09.02.17: Vedtak om justerte rutiner for forlenget tilsetting for utført undervisning og veiledning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377).
 • b) 21.02.17: Vedtak om oppnevning av fungerende leder av Likestillings- og mangfoldsutvalget for 1. juli - 31. desember 2017 (arkivsaksnr. 2013/7024).
 • c) 14.03.17: Vedtak om mandat for arbeidsgruppe som skal gjennomgå valgemneporteføljen (arkivsaksnr. 2017/3563).
 • d) 27.03.17: Vedtak om oppnevning av utenlandsansvarlig (arkivsaksnr. 2016/8150).
 • e) 03.04.17: Vedtak om oppretting av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2017-2021 (arkivsaksnr. 2016/12666).
 • f) 05.04.17: Vedtak om oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre (arkivsaksnr. 2008/10328).
 • g) 08.04.17: Vedtak om innplassering av fakultetets enheter i samlet arealløsning for Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2017/4778).
 • h) 24.05.17: Vedtak om overbooking av studieplasser 2017/2018 (arkivsaksnr. 2012/7018).

 

O-SAK 10 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Saker til lukket møte

V-SAK 6 Tilsetting av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 01.01.18-31.12.21

Arkivsaksnr. 2017/2492

Etter at innkallingen sendt har det dukket opp enkelte formelle spørsmål som må avklares. Saken trekkes fra møtet 12. juni og legges frem igjen for styret på et senere tidspunkt.

 

 

Det juridiske fakultet, 26. juni 2017

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

 

  Publisert 26. juni 2017 11:03 - Sist endra 5. des. 2017 12:53