Sakskart til møte 2/2017 i fakultetsstyret

Mandag 12. juni, kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica.

Enkel lunsj fra kl. 1200, møtestart er kl. 1215. 

Saker til åpent møte

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. mars

Arkivsaksnr. 2017/2880

Vedlegg:

 1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 1. mars

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 1. mars godkjennes.

 

O-SAK 1 Valg av studentrepresentant til fakultetsstyret

Presentasjon av ny studentrepresentant som velges før styremøtet

 

O-SAK 2 Presentasjon av Institutt for kriminologi og rettssosiologi

 

O-SAK 3 Forskningsorganisering ved fakultet

 • Orientering om Forum for forskerledere
 • Orientering om forskergruppene

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.04.17

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport T1 utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon
 3. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")
 4. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

Vedtaksforslag:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018 - prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling

Arkivsaksnr. 2017/6158

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpige konsekvensjusterte rammer for fakultetene for 2018
 2. Grunnlag for beregning av intern fordeling av rammereduksjon for 2018
 3. Årsplan 2017-2019 status pr 1. tertial 2017

Vedtaksforslag:

Styret vedtar budsjettiltak og prinsipp for intern rammefordeling for 2018 som foreslått. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

V-SAK 4 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Arkivsaksnr. 2017/6134

Vedlegg (pdf):

 1. Fremlegg om oppnevning av valgkomité ved IOR
 2. Valgreglement for UiO §§ 20-22

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR:

 • professor Kirsten Sandberg
 • professor Malcolm Langford
 • stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli
 • overingeniør Kjetil Kjørholt Frantzen
 • student Lucy Isabelle Klæoe Furuholmen

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er funksjonstiden et år.

 

V-SAK 5 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnr. 2017/6143

Vedlegg (pdf):

 1. Fremlegg om oppnevning av valgkomité ved IKRS
 2. Protokoll fra møte i instituttstyret ved IKRS 30.05.17
 3. Valgreglement for UiO §§ 20-22

Vedtaksforslag:

Fakultetet oppnevner følgende valgkomité for IKRS:

 • professor Heidi Mork Lomell
 • professor Vidar Halvorsen
 • kontorsjef Turid Eikvam
 • student Mari Ramse Berntsen

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er funksjonstiden et år.

 

O-SAK 4 Nye tiltak på studieområdet

Vedlegg (pdf):

 1. Oppfølgning av studiekvalitetsarbeid ved Master i rettsvitenskap, notat av 28.02.17
 2. Rektors blogg 30.05.17 om digitalisering

 

O-SAK 5 Areal/nytt bygg

Vedlegg (pdf):

 1. Dekanvedtak om innplassering av fakultetets enheter i samlet arealløsning for Det juridiske fakultet

 

O-SAK 6 Endringer i finansierings-/fordelingsmodell

 

O-SAK 7 Studentstatistikker vår 2017

Vedlegg (pdf):

 1. Studentstatistikker vår 2017

 

O-SAK 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. mars:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Helene Oppen Gundhus, Kristin Bergtora Sandvik, Peter Scharff Smith og Thomas Ugelvik tilstås opprykk til professor innen fagområde kriminologi/rettssosiologi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnr. 2016/12570).
 • Nikolai Kristoffersen Winge tilbys stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2016/5117).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. mai:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Inga Bostad tilstås opprykk til professor innen fagområde filosofi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnr. 2016/12570).
 • Marie Meling, Ingrid Birgitte Lund og Morten Smedal Nadheim tilsettes i stillinger som stipendiat, SKO 1017, i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre års tilsetting uten undervisningsplikt eller fire års tilsetting med 25 % undervisningsplikt. Om en eller flere skulle takke nei, går tilbudet videre til Andrea Gustavsson Grønningsæter og Bjørn Olav Isaksen i den rekkefølgen (arkivsaksnr. 2016/5730).
 • Tori Loven Kirkebø tilbys stilling som forsker/prosjektkoordinator SKO 1108 ved Institutt for offentlig rett. Dersom Kirkebø takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/15007).
 • Silje Hermansen og Mikael Holmgren tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt ved Institutt for offentlig rett - PluriCourts. Dersom Hermansen eller Holmgren takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/11720).
 • Matthew Saul tilsettes som forsker SKO 1109 ved Institutt for offentlig rett - Pluricourts i perioden 8.5.2017-1.4.2018. Pluricourts må utarbeide en redegjørelse for hvordan sterkt stillingsvern er oppnådd, og legge en plan for oppsigelse ved avslutning av prosjektet.
 • Vibe Ulfbecks midlertidige stilling som professor II ved Nordisk institutt for sjørett  forlenges for perioden 02.04.2017-31.02.2019.
 • Stian Øby Johansen tilsettes som universitetslektor SKO 1009. Om Johansen takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. ITU anerkjenner at bedømmelseskomitéen har vektlagt kandidatenes motivasjon for undervisning i henhold til utlysningsteksten, men påpeker at dette momentet bør ytterligere fremheves ved senere kunngjøringer av lektorstillinger (arkivsaksnr. 2017/310).
 • Dorina Damsa tilsettes i stilling som stipendiat for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi . Om Damsa takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte (arkivsaksnr. 2016/15247).

 

O-SAK 9 Dekanvedtak

 • a) 09.02.17: Vedtak om justerte rutiner for forlenget tilsetting for utført undervisning og veiledning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377). Vedlegg (pdf).
 • b) 21.02.17: Vedtak om oppnevning av fungerende leder av Likestillings- og mangfoldsutvalget for 1. juli - 31. desember 2017 (arkivsaksnr. 2013/7024). Vedlegg (pdf).
 • c) 14.03.17: Vedtak om mandat for arbeidsgruppe som skal gjennomgå valgemneporteføljen (arkivsaksnr. 2017/3563). Vedlegg (pdf).
 • d) 27.03.17: Vedtak om oppnevning av utenlandsansvarlig (arkivsaksnr. 2016/8150). Vedlegg (pdf).
 • e) 03.04.17: Vedtak om oppretting av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2017-2021 (arkivsaksnr. 2016/12666). Vedlegg (pdf).
 • f) 05.04.17: Vedtak om oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre (arkivsaksnr. 2008/10328). Vedlegg (pdf).
 • g) 08.04.17: Vedtak om innplassering av fakultetets enheter i samlet arealløsning for Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2017/4778). Vedlegg (se o-sak 6).
 • h) 24.05.17: Vedtak om overbooking av studieplasser 2017/2018 (arkivsaksnr. 2012/7018). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 10 Eventuelt

 

Samlefil med saksdokumenter til åpent møte (pdf).

 

Saker til lukket møte

V-SAK 6 Tilsetting av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 01.01.18-31.12.21

Arkivsaksnr. 2017/2492

Vedlegg (sendes direkte til styrets medlemmer):

 1. Innstilling
 2. Utlysningstekst
 3. Utvidet søkerliste
 4. Søknader m/vedlegg

 

 

Det juridiske fakultet, 5. juni 2017

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

  Publisert 5. juni 2017 10:13 - Sist endra 7. juni 2017 15:50