Protokoll fra møte 3/2017 i fakultetsstyret

Mandag 16. oktober kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Saker til åpent møte

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Siri Kildahl Venemyr, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Ellen Mo, Maria Conradi og Aksel Wilhelm Jebsen.

Forfall: Jan Einar Barbo og Kari Kiperberg Werenskjold

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter, Lars Botten (v-sakene 2 og 3), Trond Skjeie (v-sakene 2 og 3) og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.17

Arkivsaksnr. 2017/2880

Vedtak:

Protokollen fra møtet 12.06.17 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Utvikling av Masterstudiet i rettsvitenskap

Presentasjoner ved prodekan for studier Erling Hjelmeng og professor Malcolm Langford.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.08.17

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Årsplan 2018-2020 og hovedprioriteringer for budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022

Arkivsaksnr. 2017/11024

Trond Skjeie presenterte årsplan 2018-2020 og hovedprioriteringer for budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022.

Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 9. oktober ble delt ut i møtet.

Den ene studentrepresentanten var kritisk til den foreslåtte reduksjon i valgemneporteføljen, og mente at denne ville ha små økonomiske konsekvenser, men kunne virke negativt på studiekvaliteten. Han fremmet derfor et alternativt vedtaksforslag.

Fakultetsstyret stemte over det alternative vedtaksforslaget (nummer 1) og fakultetsledelsen opprinnelige vedtaksforslag (nummer 2):

 1. Styret slutter seg til forslag til årsplan og budsjettiltak for 2018 som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet, med unntak av de innsparingene som følger av reduksjon av valgemneporteføljen fra 2019. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.
 2. Styret slutter seg til forslag til årsplan og budsjettiltak for 2018 som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

Medlemmet Aksel Wilhelm Jebsen stemte for vedtaksforslag 1.

Medlemmene Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Siri Kildahl Venemyr, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Ellen Mo og Maria Conradi stemte for vedtaksforslag 2.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til årsplan og budsjettiltak for 2018 som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Vedtatt med 9 stemmer mot 1 stemme)

 

V-SAK 4 Møtetider 2018

Vedtak:

 • Møte 1/2018: 12. februar, kl. 12-15
 • Møte 2/2018: 11. juni, kl. 12-15
 • Møte 3/2018: 22. oktober, kl.12-15
 • Møte 4/2018: 10. desember, kl. 12-15

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 2 Endringer i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken

Representanten for midlertidig vitenskapelige ba om begrunnelsen for hvorfor stipendiater og gjennomføringsstipendiater ikke lenger får godskrivning for kurset pedagogisk basiskompetanse i timeregnskapet.  

Prodekanen for studier, Erling Hjelmeng, begrunnet dette med at fakultetet vil bruke stipendiatenes undervisningsplikt til faktisk undervisning, siden det er uvisst hvor mange stipendiater som ender i faste vitenskapelige og dermed har behov for kurset. 

 

O-SAK 3 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 29. juni:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Ingunn Ikdahl tilstås opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnummer 2016/12570).
 • Maria Astrup Hjort tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet. Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Markus Jerkø (arkivsaksnummer 2016/14161).
 • Maria Froukje Platjouw tilsettes som postdoktor SKO 1352 tilknyttet Faculty of Law Artic program ved Nordisk institutt for sjørett (arkivsaksnummer 2016/9272).
 • Therese Johansen tilsettes som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Faculty of Law Artic program. Dersom Johansen takker nei, lyses stillingen ut på nytt (arkivsaksnummer 2016/9267).

Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 7. september:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Stener Ekern tilstås opprykk til professor innen fagområde antropologi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnummer 2016/12570).

Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok på sirkulasjon 15. og 16 juni:

 • Maja Janmyr tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet som professor SKO 1013 i migrasjonsrett (arkivsaksnummer 2016/14158).
 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Gert-Fredrik Malt tilstås opprykk til førsteamanuensis SKO 1011 innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnummer 2016/12570).

 

O-SAK 4 Dekanvedtak

 • a) Dekanen fattet 14.06.17 vedtak om behov for infrastruktur for PC-eksamensplasser i nybygget ved Tullinløkka (arkivsaksnr. 2017/7199).
 • b) Dekanen fattet 15.08.17 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet, gyldig fom. 01.09.2017  (arkivsaksnr. 2014/6871).
 • c) Dekanen fattet 05.09.17 vedtak om frikjøp og egenandel i ERC AdvGr søknad SUPA Jukka Mahonen (arkivsaksnr. 2017/9534).
 • d)  Dekanen fattet 08.09.17 vedtak om egen utsatt innlevering på JUR5030/JUR5060 for privatister høsten 2017 (arkivsaksnr. 2017/10664).
 • e)  Dekanen fattet 22.09.17 vedtak om revisjon av Instruks for studieårsansvarlig lærer, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne rettere og oppgaverettere  (arkivsaksnr. 2017/7412).

 

O-SAK 5 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Saker til lukket møte

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Siri Kildahl Venemyr, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Ellen Mo, Maria Conradi og Aksel Jebsen.

Forfall: Jan Einar Barbo og Kari Kiperberg Werenskjold

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 5 Tilsetting av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 01.01.18-31.12.21

Arkivsaksnr. 2017/2492

Dag Michalsen presenterte saken.

Vedtak:

Ingen ansettes i det ledige åremålet for perioden 01.01.18-31.12.21.

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å ansatte en midlertidig direktør ved SMR for inntil seks måneder med virkning fra 1. januar 2018.

(Enstemmig vedtatt)

 

 

Det juridiske fakultet, 17.10.2017

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

Publisert 6. nov. 2017 09:25 - Sist endra 8. jan. 2018 09:29