Protokoll fra møte 4/2017 i fakultetsstyret

Mandag 11. desember kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, May-Len Skilbrei, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Maria Conradi og Aksel Wilhelm Jebsen.

Forfall: Siri Kildahl Venemyr og Kari Kiperberg Werenskjold

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Trond Skjeie (v-sak 2), Lars Botten (v-sak 2), Ken Jensen (o-sak 2) og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. oktober

Arkivsaksnr. 2017/2880

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Budsjett 2018 og årsplan 2018-2020 – med langtidsbudsjett 2018-2022

Arkivsaksnr. 2017/11024

Trond Skjeie presenterte saken.

Studentene reiste spørsmål om det var hensiktsmessig og formelt riktig at fakultetsstyret skulle beslutte endringer i gjentaksreglene slik det var beskrevet i sakspapirene. Styret ba med utgangspunkt i studentene spørsmål om at kulepunkt 2 under punkt 2 på side 4 i fremlegget endres til:

"Reduksjon av eksamenskostnader og økt inntekt gjennom bedre gjennomstrømming. Målet er en kostnadseffekt på ca. 400.000 fra 2019 og og en mulig inntektseffekt på rundt 600 000 kr årlig på lengre sikt."

Vedtak:

Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Rapporten Juss og kjønn

Dag Michalsen orienterte  om Likestillings- og mangfoldsutvalgets (LiMU) rapport om likestilling ved fakultetet. Styret fikk første versjon av rapporten til orientering i februarmøtet, men grunnet problemer knyttet til personvern og anonymisering har det tatt tid å ferdigstille den. Rapporten offentliggjøres 19. desember.

 

O-SAK 2 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2017

Arkivsaksnr. 2017/6134 og 2017/6143

Eirik Haakstad orienterte om instituttledervalgene for perioden 01.01.18-31.12.21 ved Institutt for offentlig rett og Institutt for kriminologi og rettssosiologi, hvor henholdsvis  professor Inger-Johanne Sand og professor May-Len Skilbrei er valgt.

 

O-SAK 3 Strategimøte med universitetsledelsen 6. november

Dag Michalsen orienterte kort om møtet.

 

O-SAK 4 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag 17. oktober

Skriftlig orientering, ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 5 Status nytt bygg

Dag Michalsen orienterte kort om status for nytt bygg, og også at det er satt i gang en prosess om fremtidig bruk av eksisterende bygninger.

 

O-SAK 6 Statistikker.

Styret stilte spørsmål ved hvem som er inkludert i den siste statistikkene om klagevedtak.

De to siste statistikkene i samlefilen viser oversikt over antall klager på karaktervedtak registrert ved UiO i perioden 2010-2017. Her ses en tydelig økning i antall klager fra høsten 2014, som har klar sammenheng med innføringen av blind klagesensur, økningen i antall klager er særlig stor ved vårt fakultet. Den siste statistikken viser en oversikt over hvordan klagevedtakene fordeler seg, og igjen synliggjøres en skarp endring fra og med 2014 i form av stor reduksjon i antall uendrede karaktervedtak, og stor økning i antall klager hvor kandidaten går ett eller flere hakk opp eller ned.

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. september:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Stener Ekern tilstås opprykk til professor innen fagområde antropologi med virkning fra 15. september 2016. (Arkivsaksnr. 2016/12570)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 16. oktober:

 • Marte Eidsand Kjørven tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011, innenfor fagområde kommersiell privatrett - med hovedvekt på privatrettslige relasjoner, ved Det juridiske fakultet. Dersom hun takker nei, sendes saken tilbake til fakultetet. (Arkivsaksnr. 2016/14156)
 • Marte Eidsand Kjørven tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011,  innenfor fagområde kommersiell privatrett - reguleringsperspektivet  ved Det juridiske fakultet. Dersom hun takker nei, sendes saken tilbake til fakultetet. (Arkivsaksnr. 2016/14157)
 • Amanda Cellini tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. (Arkivsaksnr. 2017/2472)
 • Asbjørn Korsbakken tilbys stillingen som stipendiat SKO 1017 innenfor prosjektet "Digitalisering i bygningsretten". (Arkivsaksnr. 2017/660)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 21. november:

 • Mark Taylor tilsettes i toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett, SMART. (Arkivsaksnr. 2017/2739)
 • Ellen Eftestøl-Wilhelmsson tilsettes som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett for perioden 01.01.18-31.12.22 under forutsetning av at stillingen fullfinansieres gjennom eksterne midler. (Arkivsaksnr. 2008/10152)
 • Henrik Ringbom tilsettes som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett for perioden 01.01.18-31.12.22 under forutsetning av at stillingen fullfinansieres gjennom eksterne midler. (Arkivsaksnr. 2012/10892)

 

O-SAK 8 Dekanvedtak

 • a) Dekanen fattet 29.09.17 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2018/2019 (arkivsaksnr. 2013/12113).
 • b) Dekanen fattet 02.10.17 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppe Rett, samfunn og historisk endring  (arkivsaksnr. 2016/12666).
 • c) Dekanen fattet 02.10.17 vedtak om oppnevning av representant til De juridiske fakulteters publiseringsutvalg  (arkivsaksnr. 2015/12571).
 • d) Dekanen fattet 13.10.17 vedtak om oppnevning av representanter for Programrådet for Master i forvaltningsinformatikk (PFIN) og justering av Styrings- og administrasjonsreglementet § 18  (arkivsaksnr. 2017/11917).
 • e) Dekanen fattet 18.10.17 vedtak om prosjekteierskap og økonomisk risiko for ERC-prosjekter ved PluriCourts  (arkivsaksnr. 2017/12397).
 • f) Dekanen fattet 19.10.17 vedtak om frikjøp og egenandel i ERC Starting Grant-søknad - Judgment2Justice (arkivsaksnr. 2017/11656).
 • g) Dekanen fattet 20.10.17 vedtak om utlysninger av førstestillinger, lektorer og professor II ved Det juridiske fakultet i 2018 (arkivsaksnr. 2016/7162).
 • h) Dekanen fattet 23.10.17 vedtak om oppnevning av midlertidig direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter 01.01.18-30.06.18 (arkivsaksnr. 2017/2492).
 • i) Dekanen fattet 07.11.17 vedtak om navn på nytt juss-bygg på Tullinløkken (arkivsaksnr. 2017/4778).
 • j) Dekanen fattet 07.11.17 vedtak om revisjon av Instruks for eksamen og sensur (arkivsaksnr. 2017/7412).
 • k) Dekanen fattet 17.11.17 vedtak om Endring av vertsinstitutt for forskergruppen International Law and Governance (arkivsaksnr. 2016/12666).

 

O-SAK 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 15.12.2017

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 8. jan. 2018 09:28 - Sist endra 2. mars 2018 16:02