Protokoll fra møte 1/2018 i fakultetsstyret

Mandag 26. februar, kl. 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Mads Fredrik Baardseth og Aksel Wilhelm Jebsen

Forfall: Ellen Mo og Bjørn Sigurdson

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember 2017

Arkivsaksnr. 2017/416

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11. desember 2017 godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Presentasjon av SERI og SIGNAL

Professor Lee Bygrave presenterte Senter for rettsinformatikk (SERI) og Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law (SIGNAL).

 

O-SAK 2 Inspera, Silurveien og digitale hjelpemidler

Arkivsaksnr. 2018/1541

Aleksander Lorentzen fra Avdeling for fagstøtte presenterte eksamensavvikling i Silurveien og demonstrerte Inspera. Presentasjonen kan leses her.

Erling Hjelmeng orienterte om prosessen rundt innfasing av digitale hjelpemidler. Det vil bli nedsatt en gruppe som skal evaluere eksamensavviklingen i Silurveien våren 2018, og skal vurdere stillingen til papirbaserte hjelpemidler i lys av innfasingen av digitale og de rammene som eksisterer i Silurveien, herunder også vurdere muligheten for papirbaserte hjelpemidler uten bokkontroll.

 

V-SAK 2 Årsregnskap 2017

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte årsregnskapet for 2017.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Diskusjon om styrets rolle i policysaker

Dag Michalsen redegjorde for hvorfor en så åpen diskusjonssak ble lagt frem for fakultetsstyret. 

Styrets diskusjon dreide seg i hovedsak om tre overordnede aspekter:

 1. Hvilke saker blir forelagt styret?
 2. På hvilket stadium får styret saken, og kan styret komme inn tidligere i prosessen?
 3. Fordelingen mellom dekanens og styrets vedtakskompetanse?

Styret ga signaler om at det ønsker å komme tidligere inn de mer overordnede prosessene, og at tunge saker og lange dokumenter gjerne kan sendes styrets medlemmer tidligere enn én uke før møtene.

Under diskusjonen anmodet styret fakultetet om å begynne å se på organisasjonsstrukturen.

 

O-SAK 3 Studiebarometer

Gry Anita Hemsing presenterte resultatene fra studiebarometeret.

 

O-SAK 4 Nye medlemmer i fakultetsstyret 2018

Arkivsaksnr. 2018/608

Skriftlig orientering som ikke ble kommentert i møtet.

 

O-SAK 5 Tilsettingssaker

innstillings- og tilsettingsrådet (ITU) vedtok i møtet 11. desember 2017:

 • Christophe Hillion tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som professor SKO 1013 i Europarett (arkivsaksnummer 2016/14159).
 • Anine Kierulf tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som førsteamanuensis SKO 1011 innenfor fagområde Statsrett og menneskerettigheter. Hvis Kierulf takker nei, går tilbudet videre til Marius Emberland (arkivsaksnummer 2016/14160).
 • Martin Westergren tilsettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett/PluriCourts for en periode på inntil 2 år. Dersom Westergren takker nei går tilbudet til Fredrik Dybfest Hjorthen (arkivsaksnummer 2017/10123).

 

O-SAK 6 Dekanvedtak

 • a) Dekanen fattet 29.11.17 vedtak om  reviderte regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken og endring av navn til Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnummer 2017/13699).
 • b) Dekanen fattet 18.12.17 vedtak om tilsetting og egenandel på ERC-prosjekt (arkivsaksnummer 2017/6387).
 • c) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om innføring av digitale hjelpemidler til eksamen (arkivsaksnummer 2017/7412).
 • d) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere og kollokvieveiledere (arkivsaksnummer 2017/7412).
 • e) Dekanen fattet 09.01.18 vedtak om planlegging av undervisningsfri for fakultetets lærere: Frikjøp, uttak fra undervisningsbanken og forskningsterminer (arkivsaksnummer 1703122018/493).
 • f) Dekanen fattet 10.01.18 vedtak om «Blank» lovsamling til eksamen i JUS1111 våren 2018 (arkivsaksnummer 2017/7412).
 • g) Dekanen fattet 29.01.18 vedtak Oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre (arkivsaksnummer 2008/10328).

 

O-SAK 7 Eventuelt

Studentrepresentanten Aksel Wilhelm Jebsen tok opp to saker på vegne av fagutvalget ved IKRS under eventuelt:

 1. Studentene ved IKRS synes å få tildelt mindre midler til semesterstartsuke enn rettsvitenskap. Studiedekanen skal undersøke dette og svare direkte til studentene.
 2. Studentene ved IKRS synes det er uheldig at de ikke får videreført praksisen med faste lesesalsplasser med tilknytning til instituttet i nytt bygg. Dette følger av policy for lesesalsplasser når nybygget er klart ved at alle studentgruppene da skal likebehandles.

 

Det juridiske fakultet, 19. mars 2017

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

 

 

 

 

Publisert 19. mars 2018 15:02 - Sist endra 19. mars 2018 15:02