Protokoll fra ekstraordinært møte i fakultetsstyret

Tirsdag 24. april, kl. 1400-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Marit Halvorsen, Bård Anders Andreassen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen, Ellen Mo, Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Bjørn Sigurdsøn og Aksel Wilhelm Jebsen.

Forfall: Ole-Andreas Rognstad

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. februar

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 26. februar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Endret ledelsesform ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2018/5158

Dekanen presenterte saken om at SMRs senterråd har anbefalt å endre ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018. Ønsket om endret ledelsesform skyldes særlig vesentlige endringer ved SMRs karakter, men også forverring av SMRs økonomi.

Fakultetsdirektøren refererte fra drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene 24. april.

En av tjenestemannsorganisasjonene mente det var uheldig om kun økonomiske forhold skulle styre valg av ledelsesform og at prosessen har gått fort, og de stilte spørsmål ved om det var riktig å kreve juristutdanning ved forrige utlysning av direktørstillingen.

Et av fakultetsstyrets medlemmer bemerket at ønsket om endret ledelsesform var lite begrunnet i saksdokumentene, men fant dekanens presentasjon klargjørende. Samtidig mente styret at tilsatt ledelse ikke nødvendigvis hadde vært det beste selv ved god økonomi, og at saken illustrere at det kan være nyttig å vurdere organisasjonsformen ved jevne mellomrom. Styret var samstemte i at behovet for tilsatt leder, som fungerer som en administrerende direktør, ikke lenger et til stede ved SMR. Fakultetsstyret støttet følgelig anbefalingen fra SMRs senterråd om overgang fra tilsatt til valgt ledelse.

Vedtak:

Etter anbefaling fra SMRs senterråd foreslår fakultetsstyret overfor universitetsstyret at SMR endrer ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Eventuelt

Marit Halvorsen tok opp spørsmål om økonomiske konsekvenser ved nybygget og ny bruk av eksisterende bygg. Dekanen orienterte om at fakultetsledelsen har jevnlige møter med universitetsledelsen, samt at midler til innredning av nybygget kommer som særskilte bevilgninger fra universitetsstyret til Eiendomsavdelingen, og dette ikke er en del av fakultetets budsjett. Digital infrastruktur for studie og studiekvalitet skal prioriteres i nybygget. Fakultetet anser videre budsjettposten for ombygging av eksisterende bygg som tilstrekkelig. 

 

 

Det juridiske fakultet, 25. april 2018

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 8. mai 2018 16:03 - Sist endra 8. mai 2018 16:03