Protokoll fra møte 2/2018 i fakultetsstyret

Mandag 11. juni 2018, kl. 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Marit Halvorsen, Sverre Blandhol, Nils Gunner Skretting, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo og Aksel Wilhelm Jebsen

Forfall: Ole-Andreas Rognstad, Maria Conradi og Bjørn Sigurdsøn

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24. april

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24. april godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Regnskap T1 2018

Arkivsaksnr. 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018

Arkivsaksnr. 2018/5909

Trond Skjeie presenterte saken.

I diskusjonen løftet styret spørsmålet om hvordan fakultetet kan øke inntektene, og her ble både bedre gjennomstrømming og samarbeid med andre aktører gjennom prosjekter som ARFA og Klarspråk trukket frem. Med hensyn til kostnadsreduksjoner ble gjentak og kostnadskrevende eksamensformer nevnt, men samtidig var styret samstemt i at økonomiske kutt i minst mulig grad skal gå på bekostning av studiekvalitet.

Vedtak:

Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. Administrasjonen bes om å fremlegge tiltak innen de 6 hovedområdene til behandling for styret i oktober.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Organisering av fakultetet

Arkivsaksnr. 2018/6413

Dag Michalsen innledet til diskusjon i saken.

Styret var samstemte i at det kan være klokt med en gjennomgang av instituttstrukturen fordi størrelsen på dagens institutter er svært ulik og de faglige grensene mellom instituttene ikke nødvendigvis lenger er like aktuelle. Det var også enighet om at en eventuell endring av instituttgrenser trenger god forankring på fakultetet og en prosess med bred involvering.

Styret var derimot delt i synet på når en slik gjennomgang bør startes. Deler av styret mente at gjennomgangen burde starte umiddelbart siden det er var enighet om at en gjennomgang ville være klokt. Andre mente at gjennomgangen burde gjennomføres etter innflyttingen i nybygget i 2020, men at dette ikke skulle være til hinder for at ansatte kunne snakke om og diskutere dette.

Vedtak:

Fakultetet kommer tilbake til fakultetsstyret i oktober med sak i tråd med diskusjonen i møtet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020

Arkivsaksnr. 2013/7024

Jenny Graver presenterte saken.

Vedtak:

Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020 vedtas.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling

Saken ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 2 Periodisk evaluering av master i rettsvitenskap  

Arkivsaksnr. 2018/2694

Dag Michalsen orienterte om at en arbeidsgruppe ved fakultetet har utarbeidet en egenevaluering, og at et eksternt panel innen 31. oktober skal levere en rapport med vurderinger av studiekvaliteten og eventuelle behov for endringer i studieprogrammet. Panelets rapport vil bli lagt frem for fakultetsstyret til møtet 1. desember.

 

O-SAK 3 Årsrapport fra Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Arkivsaksnr. 2018/2972

Saken ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 4 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 05.02.18:

  • Thomas Gammeltoft- Hansen tilsettes i stillingen som professor II ( SKO 8013) i 10 % midlertidig stilling ved Institutt for offentlig rett tilknyttet internprosjektet «Nordic Branding» i perioden 2018-2019. Tilsettingen er på åremål etter universitets- og høyskoleloven §6-6 (arkivsaksnr. 2018/1693).
  • Nertila Kuraj tilsettes i stillingen som postdoktor (sko 1352) for en periode på 3 år, tilknyttet Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2012/9581).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13.03.18:

  • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Johan Karlsson Schaffer gis opprykk til forsker i stillingskode 1183 med virkning fra 1.mai 2016 (arkivsaksnr. 2016/13185).
  • Johan Karlsson Schaffer tilsettes som professor II i 10% midlertidig stilling tilknyttet internprosjektet Nordic Branding, med sluttdato 31.12.2019 (arkivsaksnr. 2009/1563).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12.04.18:

  • Davis tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved SERI, SIGNAL. Dersom Davis takker nei går tilbud om stillingen til Kartsounis (arkivsaksnr. 2017/13322).
  • ITU tilsetter i tråd med bedømmelseskomiteens rangering og innstilling fra PFF. Tilsetting som stipendiat (SKO 1017) i 3 år uten pliktarbeid ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts. Strain tilsettes i stilling nr. 1. Dersom Strain takker nei går tilbud om stillingen videre til neste innstilte kandidat i den rekkefølge de er innstilt. Brandon tilsettes i stilling nr. 2. Dersom Brandon takker nei går tilbud om stillingen videre til Garcia Maia (arkivsaksnr. 2017/14514).
  • Synøve Nygaard Andersen tilsettes som førsteamanuensis (SKO 1011) i 20% midlertidig stilling i empirisk rettsforskning med vekt på juss og statistikk ved forskergruppen Forum for Juss og samfunnsvitenskap ved IKRS for en periode på 5 år (arkivsaksnr. 2018/4462).

 

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

 

O-SAK 6 Eventuelt

En sak ble tatt opp under eventuelt:

  1. Til junimøtet i 2017 fikk styret en oversikt over pågående prosjekter. Styret ber om at denne oversikten årlig oppdateres med avsluttede og nye prosjekter og sendes styrets medlemmer. Administrasjonen følger opp og etablerer en rutine for dette. 

 

 

Det juridiske fakultet, 19. juni 2018

 

Dag Michalsen, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 19. juni 2018 14:04 - Sist endra 22. okt. 2018 11:26