Protokoll fra møte 3/2018 i fakultetsstyret

Mandag 22. oktober 2018, kl. 1100-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen, Ellen Mo, Eirin Avlund, Bjørn Sigurdsøn og Aksel Wilhelm Jebsen.

Forfall: Jan Einar Barbo og Maria Conradi

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. juni

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 11. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)


V-SAK 2 Regnskap T2 2018

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedtak:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)


V-SAK 3 Budsjett 2019 og årsplan 2019

Arkivsaksnr. 2018/11001

Vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan.
2. Fakultetsstyret vedtar at scenario 2 skal legges til grunn for budsjettering av inntektsrammer for 2020-2023.
3. Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med de endringer som fremkom i møtet.
4. Administrasjonen bes om å fremlegge endelig budsjett og årsplan, med ytterligere tiltak for budsjettbalanse til møtet 10. desember.

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Organisering av fakultetet

Arkivsaksnr. 2018/6413

Fakultetsstyret diskuterte videre prosess for gjennomgang av organisasjonsstrukturen. Styrets medlemmer var samstemte i at prosessen ikke bør stanse helt opp, samtidig som det var enighet om at selve gjennomgangen bør utsettes til etter flyttingene i 2019/2020. Styret ønsker derfor at det nedsettes en gruppe som skal tenke videre på gjennomgangen i 2019, og ber fakultetsledelsen om at det utformes et mandat for en slik gruppe. Utkast til mandat diskuteres med instituttlederne før fakultetsstyret behandler det i møtet 14. desember.

 

O-SAK 1 Eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Juridisk fakultet 2018

Oversikten over eksternt finansierte forskningsprosjekter ble gjennomgått og kommentert.

 

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 01.06.18:

  • Hilde K. Ellingsen og Knut Sande tilsettes til stillingene som universitetslektor (SKO 1009) ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2017/13795).
  • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Johann Mulder, Eirik Østerud, og Geir Stenseth tilstås opprykk til professor i rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2017 (arkivsaksnr. 2017/10409).
  • Cathryn Costello tilsettes som professor II i 20% midlertidig stilling for 2 år i perioden fra og med høsten 2018 til og med våren 2020 tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter (arkivsaksnr. 2018/5980).
  • Marianne Jenum Hotvedt tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i arbeidsrett (arkivsaksnr.2017/11148).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18.06.18:

  • Viktor Weber tilsettes som postdoktor (1352) ved Nordisk institutt for sjørett for en periode på 3 år, og dersom Weber takker nei går tilbudet om stillingen til Rebecca Schmidt (arkivsaksnr. 2017/12383).
  • Eva Folkow tilsettes som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for privatrett, knyttet til programmet ARFA. Dersom Eva Folkow takker nei går tilbudet om stillingen til Hans Christian Monsen (arkivsaksnr. 2017/11114).
  • Jon Christian Fløysvik Nordrum tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dersom Nordrum takker nei til stillingen går tilbudet om stillingen til Markus Jerkø som førsteamanuensis (SKO 1011) (arkivsaksnr. 2017/341).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 03.09.18:

  • Daniel F. Behn tilsettes i stillingen som førsteamanuensis i 20 % midlertidig bistilling ved Det juridiske fakultetet, Institutt for offentlig rett tilknyttet prosjektet Responses to the ‘legitimacy crisis’ of interntional investment law (LEGINVEST) i perioden fra september 2018 til og med 30.juni 2022 i åremålsstilling (arkivsaksnr. 2018/9840).
  • Eilif Hjelseth tilsettes som førsteamanuensis i 20 % midlertidig bistilling ved Det juridiske fakultetet, Institutt for privatrett (AFIN) for en periode på 5 år i åremålsstilling (arkivsaksnr. 2017/13387).


O-SAK 3 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.


O-SAK 4 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 


Det juridiske fakultet, 15. november 2018

 

 

 
Publisert 15. nov. 2018 08:59 - Sist endra 9. jan. 2019 17:04