Protokoll fra 4/2018 i fakultetsstyret

Fredag 14. desember 2018 kl. 09-12 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academika.

Til stede: Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Maria Conradi, Bjørn Sigudsøn og Aksel Wilhelm Jebsen

Forfall: Dag Michalsen og Ellen Mo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. oktober

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedtak:

Prokollen fra møtet 22. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2019

Arkivsaksnr. 2018/11001

Den teknisk-administrative representanten reiste spørsmål om og hvilke konsekvenser reduksjon i administrativ bemanning kan få.

Vedtak:

 1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan, med kostnadstiltak som foreslått med de endringer som fremkom i møtet. Det er styrets oppfatning at dersom økonomien forverres ytterligere, kan det vurderes én sensor på eksamener med bestått/ikke bestått. Styret anser det ikke som ønskelig å innføre en generell ordning med én sensor.
 2. Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en bedre sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på fakultetet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Plan for strategiarbeidet

Arkivsaksnr. 

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte planen for arbeidet med fakultetets Strategi 2030.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Mandat for arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

Arkivsaksnr. 2018/6413

Fakultetsstyret presiserte at arbeidsgruppens oppgave er å forberede en kommende organisasjonsgjennomgang. Arbeidsgruppen skal ikke fatte beslutninger, men tenke fritt og selvstendig, og arbeidet skal munne ut i råd om problemstillinger, tematikk og vurderinger for det videre arbeidet etter 2019. I lys av styrets premisser for arbeidsgruppen, mente et samstemt styre at mandatet kan gi inntrykk av at arbeidet i 2019 er mer omfattende og vil legge strekere føringer for selve organisasjonsgjennomgangen enn hva som var styrets intensjon. Fakultetsstyret ber derfor om at mandatet justeres på særlig tre punkter:

 • Målsetting kan ikke være at alle ansatte sikres et godt arbeidsmiljø. Dette er et grunnleggende premiss som styret forutsetter at oppfylles. Derimot bør målsettingen være at fakultetet organiseres på en slik måte at forholdet mellom fakultetets virksomhet og ressursbruk optimaliseres.
 • Arbeidsgruppen bør i denne fasen være liten, ideelt sett ikke mer enn fire personer. Likevel ser styret verdien av å være mer enn én person fra hver interessentgruppe, og styret anbefaler derfor at arbeidsgruppen består av én ekstern, to vitenskapelige, to teknisk-administrative og to studenter.
 • Styret finner det naturlig at arbeidsgruppen rapporterer til dekanen, og forutsetter at dekanen orienterer styret og involverer andre fora ved behov, herunder fagforeningene og verneorganisasjonen gjennom IDF-møtene. Punkt 3 i mandatutkastet kan følgelig dels strykes og dels omskrives.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til mandat for arbeidsgruppen med de forslag som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmene av arbeidsgruppen etter styrets permisser.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

 • Professor Lasse Simonsen (leder)
 • Stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter
 • Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant etter forslag fra studentene selv.

Funksjonstiden for Simonsen og Myre er fram til 31.12.2022, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2019.

(Enstemmig vedtatt)
 

V-SAK 6 Nominasjon av valgkomité for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet med funksjonstid 01.01.19-31.12.22:

 • Professor Finn Arnesen (leder)
 • Professor Ingunn Ikdahl
 • Professor Katja Franko (møtende for vitenskapelig ansatte)
 • Seksjonssjef Randi Saunes

Fakultetsstyret ber om innspill til en vitenskapelig ansatt i midlertidig stilling som kandidat til møtende vara for vitenskapelig ansatte. Fakultetsstyret ber videre om å få saken tilbake på sirkulasjon i annen halvdel av januar 2019 for da å vedta forslaget om midlertidig vitenskapelig som møtende vara og fast studentrepresentant etter innspill fra studentene selv.

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter vedtak i januar.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 7 Revisjon av Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2012/9418

Det ble reist spørsmål om studentrepresentasjonen i fakultetsstyret, og den uavhengige studentrepresentanten anmodet JSU om å gjøre en bredere studentmasse oppmerksom på valgordningen.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslaget til revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet. Reglementet sendes videre til rektor for godkjenning.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 8 Valg av representant for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for 2019

Arkivsaksnr. 2018/13818

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget fra Stipendiatrådet og erklærer følgende som valgt som representanter for midlertidig vitenskapelige for perioden 01.01.19-31.12.19:

 • fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett
 • 1. vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett
 • 2. vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 9 Møtetider 2019

Vedtaksforslag:

 • Møte 1/2019: mandag 25. februar, kl. 12-15
 • Møte 2/2019: mandag 17. juni, kl. 12-15
 • Møte 3/2019: mandag 21. oktober, kl. 12-15
 • Møte 4/2019: mandag 16. desember, kl. 12-15 (med avsluttende middag)

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2018

Arkivsaksnr. 2018/9051 og 2018/13818

Erling Hjelmeng orienterte om følgende valg til fakultetsstyret for perioden 01.01.19-31.12.19:

 • I valget av uavhengig studentrepresentant er Simen Gundersen valgt som fast represent med Thea Borkhus Gabrielsen som første vara og Anne Michelle Aakre som andre vara.
 • I supperleringsvalget av vararepresentanter for teknisk-administrative er seniorkonsulent Axel Hjelme er valgt som første vara og rådgiver Stephanie Schölzer  som andre vara.

Erling Hjelmeng orienterte også om at professor John Asland er valgt som instituttleder ved Institutt for privatrett for perioden 01.01.19-31.12.22 med førsteamanuensis Magrethe Buskerud Christoffersen som nestleder. 

 

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 20.09.18:

 • Tone Linn Wærstad tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i familierett (arkivsaksnr. 2017/14899).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23.10.18:

 • Lukasz Bojarski tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for privatrett. Dersom Bojarski takker nei går tilbudet om stillingen videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer: 2018/2288). 
 • Jay Cullen tilsettes i stillingen som professor II ved Institutt for privatrett.  Dersom Cullen takker nei går tilbudet om stillingen videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer: 2018/3731).

 

O-SAK 3 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

 

O-SAK 4 Eventuelt

 

 

Det juridiske fakultet, 18.12.2018

Publisert 14. jan. 2019 09:36 - Sist endra 5. mars 2019 09:24