Protokoll fra møte 2/2019 i fakultetsstyret

Til stede: Dag Michalsen, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Astrid Iversen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Odd Erik Pedersen, Mads Fredrik Baardseth, Alexander Sæthern og Simen Gundersen

Forfall: Erling Hjelmeng

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. februar

Arkivsaksnummer: 2019/2977 

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 25. februar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Organisering av fakultetet

Foreløpig orientering om arbeidsgruppens arbeids ved Ivar Alvik, se også nettartikkel.

Dag Michalsen innledet om bakgrunnen for saken og tidligere styrebehandling. Ivar Alvik orienterte om at arbeidsgruppen er i en fase med informasjonsinnhenting, og at den har hatt møter med alle grunnenhetene ved fakultet, men at det ennå ikke er fattet noen konklusjoner. Gruppen skal ikke anbefale en fremtidig organisering, men kan peke på noen alternative modeller. Fakultetsstyret får arbeidsgruppens rapport høsten 2019.

 

O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Referatene fra IDF møtene med fagforeningene og verneombudet vil heretter bli lagt frem for fakultetsstyret som fast orienteringssak.

 

V-SAK 2 Regnskap for 1. tertial

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020 til 2024 og årsplan 2020-2022 - hovedprioriteringer og prinsipper

Arkivsaksnummer: 2019/6064

Et av styremedlemmene ba om å få en frafallsanalyse, der tallgrunnlaget legges frem for styret til høsten.

Et styremedlem ba om at det i fremtidige saksdokumenter tydeliggjøres hva som foreslås vedtatt. 

Vedtak:

Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. Administrasjonen bes om å fremlegge konkretiserte budsjettiltak og årsplanstiltak til behandling for styret i oktober.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Justering av finansieringsmodellen for juridisk fakultet

Arkivsaksnummer: 2019/264

Fakultetsstyret mente at bakgrunnen for anbefalingen av alternativ 1 var utydelig, men fant den muntlige redegjørelsen klargjørende.

Med alternativ 1 oppnår en at det skapes en kobling mellom finansiering og stillingsplan, og stillingsplanen for vitenskapelige stillinger er en sentral satsning for fakultetet. Alternativ 1 medfører at bevilgningen til faste vitenskapelige og rekrutteringsstillinger endres fra 100% til 98% av kostnaden for stillingene. Det betyr at 2% av kostnadene må finansieres av andre midler. På denne bakgrunn anbefales det at alternativ 1 iverksettes.

Vedtak:

  1. Intern finansieringsmodell for juridisk fakultet justeres med virkning fra 1.1.2020 ved at alternativ 1 iverksettes som beskrevet i notatet.
  2. Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for fakultetets institutter og sentre oppheves med virkning fra 1.1.2020.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Strategi 2030 - juridisk fakultet - veien videre

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Arbeidet med fakultetets strategiplan er forsinket grunnet forsinkelser med UiOs strategi.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til tidsplan for høsten 2019 og skisse til hovedsatsninger og utfordringer.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 3 Presentasjon av CELL, Den digitale jurist og SFU-søknad

Saken ble utsatt til et senere møte siden studiedekanen måtte melde forfall til møtet.

 

O-SAK 4 Inngåtte MoU-avtaler

Et av styremedlemmene stilte spørsmål ved punkt 3 i avtalen med HINN og ba om at fakultetsledelsen kommer tilbake til styret om dette punktet aktualiseres.

 

O-SAK 5 Utviklingsavtalen med UiO

Saken ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 6 Statistikkpakke

Saken ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) i perioden februar til mai 2019 vedtatt følgende tilsettinger:

  • Hanna Vik Furuseth tilsettes i midlertidig stilling som forsker SKO 1108 i perioden 1.1.2019 – 31.12.2019 ved Nordisk institutt for sjørett (aivsaksnummer 017/8493).
  • Sund og Sæteren ansettes til hver sin stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett (avsaksnummer 2018/12437).
  • Tommaso Pavone og Øyvind Stiansen tilsettes i hver sin stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts for en periode på 3 år. Dersom en av disse takker nei, går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er rangert av komiteen. Forutsetning for tilsetting er at kandidaten avlegger PhD før tiltredelsesdato (aivsaksnummer 2018/12984).
  • Victor Andreas Lund Shammas ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Shammas takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Rune Ellefsen (aivsaksnummer 2018/12072).

 

O-SAK 8 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 9 Eventuelt

Representanten for vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger ytret ønske om tydeligere saksdokumenter og mer utfyllende referater fra dekanat- og instituttledermøter slik at saksgangen for flere saker blir enklere å følge for utenforstående.

 

Det juridiske fakultet, 8. juli 2019

 

Publisert 8. juli 2019 13:16 - Sist endra 25. okt. 2019 12:39