Protokoll fra møte 4/2019 i fakultetsstyret

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Astrid Iversen, Odd Erik Pedersen, Ellen Mo, Marita Lykke Sperrevik, Henrik Stenberg og Simen Gundersen.

Forfall: Jan Einar Barbo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober

Arkivsaksnummer: 2019/2977 

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 25. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Referatet fra IDF-møtet 29. november ble ikke kommentert.

 

D-SAK 1 Organisering av fakultetet - rapport fra arbeidsgruppe

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Ragnhild Hennum som har ledet arbeidsgruppen, presenterte rapporten. Arbeidsgruppen konkluderer med at det bør være en gjennomgang av forskningsorganiseringeringen. Gruppen kommer ikke med forslag knyttet til studieadminstrasjonen, men fakultetsdierktøren tar med innspillene videre i organiseringen av fakultetsadministrasjonen.

Basert på diskusjonene i møtet fattet fakultetsstyret vedtak om videre prosess.

Vedtak:

Fakultetsstyret takker for rapporten og konstaterer at gruppen ønsker en videre gjennomgang av forskningen. Fakultetsstyret slutter seg til at det nedsettes en gruppe som vurderer dette videre. Mandat og sammensetning bestemmes av nytt fakultetsstyre i 2020.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2020 med langtidsbudsjett

Arkivsaksnummer: 2019/10674

Trond Skjeie presenterte budsjett og årsplan 2020 med langtidsbudsjett.

Fakultetsstyret diskuterte særlig innsparingstiltaket med å redusere stillingsprosent for vitenskapelige assistenter fra 50 til 30. Styret ba om en helhetlig gjennomgangen av ordningen med vitenskapelige assistenter. Målet er fortsatt en innsparing på 3,3 millioner, men utredningen må være styrende for om dette nås gjennom reduksjon i stillingsprosent eller andre besparingstiltak.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til budsjett- og årsplan. 
Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med  endringer som fremkom i møtet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 01.01.20-31.12.23

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne medlemmer fra privat sektor for perioden 01.01.20-31.12.23:

  • Advokat Siri Teigum som fast medlem med advokat Are Stenvik som personlig vara

Fakultetsstyret vil vedta forslag til eksterne medlemmer fra offentlig sektor på sirkulasjonsbehandling før jul.

Når alle forslagene er klare, oversendes disse samlet til rektor som oppnevner de eksterne medlemmene.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 2 Orientering om valg til fakultetsstyret

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Dag Michalsen orienterte om valgene til fakultetsstyret for kommende valgperiode.

 

O-SAK 3 Evaluering av juridisk forskning - JUREVAL

Dag Michalsen orienterte om at Forskningsrådet har bestemt at rettsvitenskapelig forskning skal evalueres. Evalueringen skal gjennomføres i nært samarbeid med Bergen og Tromsø, og rammene for evalueringen ble besluttet i NFR for kort tid siden. Neste fakultetsstyre vil få saken tilbake til behandling.

 

O-SAK 4 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) fattet i perioden september til desember 2019 følgende vedtak om tilsettinger: 

  • Katrine Broch Hauge tilsettes i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011). Dersom Broch Hauge takker nei til stillingen går tilbudet videre til Anne-Karin Nesdam (arkivsaksnr. 2019/1908).
  • Anne Kjersti C. Befring tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2018/5999).
  • Rachael Gould får tilbud om stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett. Dersom Rachael Gould takker nei går tilbudet videre til Hannes Lenk (arkivsaksnr. 2019/2651).

 

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 6 Eventuelt

 

 

 

Det juridiske fakultet, 16. desember 2019

 

Publisert 20. des. 2019 08:47 - Sist endra 22. jan. 2020 13:28