Protokoll fra møte 1/2021 i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Ole Kristian Fauchald, Inger Berg Ørstavik, Martine S. B. Lie, Odd Erik Pedersen, Bjørn Erik Thon, Siri Teigum, Aksel Kolstad, Embla Mandt Larsen Mellgren og Bror Formo Nissen.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Eirik Haakstad (referent).

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 7. desember godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2020

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Lars Botten presenterte årsregnskapet.

Fem hovedpunkter knyttet til årsregnskapet ble gjennomgått i møtet:

 1. Overforbruket i perioden 2016-2019 skyldtes primært kutt i bevilgninger og høyere kostnader til vitenskapelige stillinger, særlig rekrutteringsstillinger som i disse årene til dels lå langt over måltallet (det vi får finansiering til over basis).
 2. Mindreforbruket i 2020 skyldes hovedsakelig ekstraordinære forhold som redusert aktivitet som følge av Covid 19, vesentlig færre rekrutteringsstillinger enn måltallet tilsier og økt bidrag til basis fra eksternfinansierte prosjekter. Siden dette er engangsinnsparinger, har administrasjonen anbefalt at overskuddet ikke brukes til langsiktige kostnader.
 3. Måltallet for stipendiat- og postdoktorstillinger (som også omtales som rekrutterings- eller utdanningsstillinger) var i en årrekke 45 årsverk, men ble i 2020 hevet til 47. I årene 2012-2018 lå fakultetet konstant over måltallet, på det meste 23 årsverk over. Som følge av den økonomiske situasjonen fra 2016 besluttet dekanatet stans i ansettelser i frie stipendiatstillinger. Denne stansen varte fram til sommeren 2019 og har resultert i at fakultetet var under måltallet i 2019 og 2020. Samtidig har fakultetet en plan for hvordan vi skal nå måltallet på en kontrollert måte innen utløpet av 2024.
 4. Det ble tatt opp bekymring knyttet til drift av velferdstiltak for studenter og spørsmål om hvordan fakultetet kan støtte disse. Fakultetet har ikke anledning til å bruke deler av overskuddet til å støtte studenttiltak som er organisert som aksjeselskap, eksempelvis Frokostkjelleren.
 5. Tall fra SiFra-systemet har tidligere ikke blitt inkludert i årsrapporteringen, og vi kan derfor ikke sammenligne med foregående år.

Ut fra diskusjonen i møtet ba fakultetsstyret om å få fremlagt to saker i senere møter:

 • en sak om stillingsutvikling og rekruttering,
 • en sak om hvordan fakultetet støtter og kan støtte studentorganisasjonene.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Årsplan 2021-2023

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Trond Skjeie presenterte arbeidet med og forslaget til årsplan 2021-2023.

Fakultetsstyret mente at årsplan 2021-2023 er lite konkret, og at språket er for strategipreget og generelt. Styret diskuterte hvorvidt det er hensiktsmessig å revidere denne årsplanen, eller om innsatsen bør rettes mot arbeidet med årsplan 2022-2024.

Fakultetet er i en prosess for å utvikle Strategi 2030 som etter planen skal vedtas av styret i juni. Årsplan 2022-2024 som fakultetet skal jobbe med til høsten og som skal vedtas av styret i desember, vil bygge på denne strategien. Årsplan 2021-2023 bygger på den utgåtte strategien, og vil bli erstattet ved nyttår. Gitt dette mente et flertall av styremedlemmene at årsplan 2021-2023 kunne vedtas i den formen den var lagt frem for styret.

Fakultetsstyret ga samtidig noen premisser som må ligge til grunn for arbeidet med neste årsplan. Særlig pekte styret på at det må være et tydelig hierarki mellom styringsdokumentene, og at neste årsplan kan ha høyere ambisjoner for flere av tiltakene, må ha målbare resultatindikatorer og må være godt forankret i Strategi 2030.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar årsplan for juridisk fakultet 2021-2023. Årsplan 2022-2024 tas opp til bred diskusjon etter at strategi 2030 er vedtatt. Årsplan 2022-2024 skal operasjonalisere strategien i målbare resultatindikatorer.

(Medlemmet Ole Kristian Fauchald stemte mot vedtaksforslaget, de øvrige medlemmene stemte for. Vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.)

 

O-SAK 1 Presentasjon av PluriCourts

Geir Ulfstein og Andraes Føllesdal presenterte PluriCorts.

 

O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Et medlem kommenterte følgende tre punkter fra IDF-møtet 19. februar: Studentenes tilstedeværelse, mål for forskergruppene og digital undervisning ut året.

Dekanen presiserte at fakultetet ikke har satt noen nye mål for forskergruppene ut over de som gjaldt ved opprettelsen, og at undervisningen skal være digital ut semesteret, ikke året.

 

O-SAK 3 Status arbeidsgruppe for å vurdere organisering av forskningen

Dekanen orienterte om at arbeidsgruppen har startet opp sitt arbeid og planlegger en bred informasjonsinnhenting. Saken kommer tilbake til styret, men sannsynligvis først etter sommeren.

 

O-SAK 4 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Dekanen orienterte kort om status for arbeidsgruppen, samt at gruppen vil innhente innspill fra instituttene og ansatte ved fakultetet.

 

O-SAK 5 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart

Studiedekanen orienterte om at det ikke er gjennomført fysisk undervisning dette semesteret, og at alle eksamener skal gjennomføres digitalt.

Et styremedlem stilte spørsmål om fakultetet har vurdert endret uttelling for merarbeid som følge av digital undervisning eller hybridundervisning. Dette vurderes individuelt etter henvendelse fra de enkelte lærerne.

Studentene kommenterte at fakultetet har håndtert situasjonen godt dette semesteret, og at det har vært positivt med tidlige avklaringer. Det var imidlertid noe usikkerhet knyttet til e-post fra universitetsdirektøren om testing av studenter på Blindern, og det ble stilt spørsmål om slik testing også ville tilbys i sentrum.

Fakultetsdirektøren orienterte om at denne testingen er en forsøksordning i regi av SiO, og at dette foreløpig kun vil gjøres på Blindern. Det er imidlertid ingen direkte kobling mellom testingen og åpning av byggene.

 

O-SAK 6 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden desember til februar fattet følgende vedtak:

 • Boshoff innstilles til stillingen som stipendiat (SKO 1017) i menneskerettigheter ved SMR. Dersom Boshoff takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølge de er rangert (arkivsaksnummer 2020/1690).
 • Hanne Lillemork får tilbud om stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet forskningsprosjektet Evidently rape ved IOR, dersom Lillemork takker nei til stillingen gis tilbud til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer 2020/2961).
 • Ida Gundersby Rognlien får tilbud om stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnummer 2020/4866).
 • Lucy Furuholmen, Knut Sande, og Karen Hjelmervik Nerbø får tilbud om stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet. Dersom en av disse takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnummer 2020/5771).
 • Christiane Hunsbedt innstilles til midlertidig stilling i to år som forsker (SKO 1108) ved Institutt for privatrett, PathoSeq (arkivsaksnummer 2019/13203).
 • Amund Bjøranger Tørum ansettes som professor i rettsvitenskap (SKO 1013) ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett (arkivsaksnummer 2020/4156).
 • Anniken Sørlie får tilbud om stillingen som postdoktor (SKO 1352) i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnummer 2020/4868)

 

O-SAK 7 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 8 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
 

 

Det juridiske fakultet, 5. mars 2021

 

Publisert 29. juni 2021 13:37 - Sist endra 29. juni 2021 13:37