Protokoll fra møte 2/2021 i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Ole Kristian Fauchald, Inger Berg Ørstavik, Martine S. B. Lie, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Bjørn Erik Thon, Aksel Kolstad, Embla Mandt Larsen Mellgren og Bror Formo Nissen.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent) 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. mars

Arkivsaksnummer: 2021/3148

Styret hadde to kommentarer til protokollen fra 1. mars:

 • Presentasjonen av PluriCourts, O-SAK 1, burde ha vært fyldigere referert, særlig at PluriCourts er forlenget med 6 måneder
 • Det burde også ha vært et mer detaljert referat fra O-SAK 3, Status for arbeidsgruppe for organisering av forskningen. Arbeidsgrupper oppnevnt av styret bør få tilbakemelding om styrets kommentarer via protokollen.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 1. mars godkjennes med kommentarene over.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.4.2021

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet.

Et styremedlem stilte spørsmål ved regnskapsføringen av koronakompensasjonen på kr. 7000 som alle ansatte har fått, og særlig hvorfor dette er belastet instituttene og ikke fakultetet. Dette har medført et overforbruk på et av instituttene. Styremedlemmet kommenterte videre at regnskapssaken fremstår som upresis når dette fremstilles som fakultetets regnskap.

Dekanen presiserte at regnskapet er for hele fakultetet, også instituttene. Kompensasjonen og hvordan utbetalingene skulle håndteres, ble besluttet av rektor/universitetsdirektør. Hvis instituttene hadde ment at håndteringen av kompensasjonen var urimelig, burde de ha sagt fra til fakultetsledelsen i møtene for regnskapsgjennomgang, eller gitt tilbakemelding om dette i den månedlige lønnskontrollen.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Strategi 2030 for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Dekanen redegjorde for arbeidet i strategigruppen og hvordan gruppen hadde tatt hensyn til høringsinnspillene i det endelige forslaget til strategi. Fakultetsledelsen mener det er god sammenheng mellom UiOs overordnede strategi og forslaget til fakultetets strategi. Noen av målene er imidlertid kostnads- og/eller arbeidskrevende, og alt kan ikke gjennomføres samtidig.

Styret stilte spørsmål om hvorfor det ikke er en ambisjon om internasjonalt høyt nivå på forskningen, samt hvorfor det ikke er overordnet strategi med hensyn til hvilke eller hva slags prosjekter forskere bør søke på.

Målene underveis i strategien må leses i sammenheng med introduksjonen om at fakultetet skal medvirke til at UiO forblir et ledende europeisk forskningsbasert universitet. Fakultetets holdning er videre at forskningsprosjektene skal være drevet frem av forskernes interesser. Flere finansiører ønsker å styre temaer det forskes på, men fakultetet ønsker ikke å tvinge frem interesse for disse. Faste vitenskapelige har stor frihet til å søke om eksterne midler, herunder finansieringskilde og tema for prosjektene. Foreløpig har det heller ikke vært nødvendig å prioritere internt mellom prosjekter forskerne ønsker å søke finansiering for fordi det ikke er tilstrekkelige administrative ressurser til å håndtere søknadene.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Strategi 2030 for Det juridisk fakultet.

(Enstemmig vedtatt)


 
V-SAK 4 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnummer: 2020/12833

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved IKRS:

 • Professor May-Len Skilbrei
 • Postdoktor David Rodríguez Goyes
 • Kontorsjef Eivind Roll
 • Student Anna Paris

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Oppnevning av valgkomité ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS)

Arkivsaksnummer: 2020/12833

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved NIFS:

 • Professor Trine-Lise Wilhelmsen
 • Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge
 • Seniorkonsulent Camilla Arnøy
 • Student Terje Horpestad

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 6 Oppnevning av valgkomité ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnummer: 2020/12833

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for valg av senterleder ved SMR:

 • Professor Stener Ekern
 • Stipendiat Elsabe Boshoff
 • Prosjektleder Knut Asplund
 • Student Lise Endregard

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Årsplan 2022-2024

Arkivsaksnummer: 2021/5698

Dekanen redegjorde for prosessen med årsplanen, og at formålet i dette møtet var å se på hvilke mål som bør tas inn i kommende årsplan. Trond Skjeie presenterte deretter skissen til årsplan.

Fakultetsstyret pekte på flere konkrete punkter under tre av oversiktene i strategien. Disse er gjengitt under.

Fremme uavhengig og nyskapende forskning av høy kvalitet:

 • gjennomgang av vitenskapeliges stillingsinnhold
 • kompetanseheving for administrative for å sikre god forskningsstøtte
 • evaluere innholdet i forskerutdanningen

Utdanne studenter med samfunnsrelevante kunnskaper og ferdigheter:

 • legge til rette for en kultur som fremmer samarbeid og deling
 • utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i samfunnet:

 • arbeidsmiljøundersøkelse
 • oppfølging av midlertidig vitenskapelige
 • mottak av nye vitenskapelige og utredning av mentorordning

Fakultetsstyret kommenterte videre at det var stor variasjon i resultatmålene i skissen til årsplan, og foreslo at fakultetet først bør sette opp mål og så utarbeide tiltakene.
Fakultetets ledelse og administrasjon jobber videre med årsplanen ut fra styrets signaler og legger fram et nytt forslag for styret til møtet i oktober.

 

D-SAK 2 Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026

Arkivsaksnummer: 2021/5710

Trond Skjeie presenterte saken.

Fakultetsstyret diskuterte særlig fire forhold i årsplanen: digitalisering, såkornmidler, stillinger og biblioteket.

Med hensyn til digitalisering forventer fakultetet at mer vil foregå digitalt i en ny normalsituasjon, og vi vil trenge godt utstyr i lokalene for å nyttiggjøre oss nye muligheter. IT ved fakultetet bekrefter at det er potensial for mer digitalisering, og styret påpekte at dette også er i tråd med strategien.

Såkornmidler er foreløpig ikke diskutert nærmere ved fakultetet. Forskergruppene får i dag en grunnfinansiering og kan også søke om midler til noen bestemte formål, særlig knyttet til søknadsskriving. Det kan også være et spørsmål om forskergruppene er godt nok finansiert, men her bør vi avvente rapporten fra arbeidsgruppen som gjennomgår organiseringen av forskningen før vi eventuelt vurderer å øke finansieringen.

Fakultetsstyret stilte spørsmål om forslaget til nye stillinger betyr at antall faste vitenskapelig vil øke til rundt 100 årsverk. Dette bør også ses i sammenheng med at frikjøp i forskningsprosjekter medfører en større undervisningsbyrde for andre. Jf. saken om årsplan 2022-2024 vil fakultetet i 2022 begynne en gjennomgang av vitenskapeliges arbeidsforhold, og undervisningsregnskapet må inngå i dette. Antall stillinger må vurderes i arbeidet med langtidsbudsjett hvert år, men det ligger ikke inne noen vesentlig økning fra dagens nivå. Hovedregelen for faste vitenskapelige vil fortsatt være delte stillinger, og antallet lektorer holdes på dagens nivå. Det er ikke planlagt ytterligere kutt i administrasjonen.

Styret kommenterte at biblioteket ikke kan finansiere digitale abonnementer for viktig litteratur. Fakultetsledelsen tar med dette innspillet i samtaler med biblioteket.

 

O-SAK 1 Presentasjon av resultatindikatorer

Presentasjonen av resultatindikatorene var del av presentasjonen til budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026.

 

O-SAK 2 Orienteringer fra fakultetsledelsen

Fakultetsdirektør: Dagens direktør går av med pensjon 1. juli etter 22 år i stillingen.
Gradsforskriften: Noen av lærestedene som i dag tilbyr bachelor, vil utvide til mastergrad fra høsten 2022. Det er flere uavklarte spørsmål, blant annet har ikke Stortinget tatt stilling til antall studieplasser. Endringene i gradsforskriften vil imidlertid på sikt føre til en ny konkurransesituasjon.

Status korona og studie: All undervisning og alle eksamener dette semesteret har vært digital. Neste semester planlegger vi bare med hjemmeeksamen, noe som også er mer fleksibelt siden vi kan bestemme datoer selv. Videre planlegges det med fysisk kursundervisning og i utgangspunktet digitale forelesninger i alle fag. Det er imidlertid mer fleksibelt for valgemner med mulighet for hybridundervisning.

Avtale med NAV: Fakultetet har inngått avtale med NAV om styrking av fagområdet velferdsrett.

 

O-SAK 3 Fakultetets oppfølging av studentorganisasjonene

Oddrun Rangsæter informerte om oppfølgingen med utgangspunkt i notatet som fulgte med innkallingen. Selv om fakultetet forholder seg mest til Juridisk studentutvalg, har vi også kontakt med flere andre organisasjoner, men da som ofte om mer praktiske spørsmål som kontor-/arbeidsplasser.

 

O-SAK 4 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Referatene fra IDF-møtene ble ikke gjennomgått, men dekanen pekte på at de tillitsvalgte var positive til Strategi 2030 som ble drøftet 8. juni.
Et styremedlem kommenterte at fakultetet bør unngå forkortelser i referatene.
 

O-SAK 5 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden mars til mai fattet følgende vedtak:

 • Daksha Srilagulan ansettes i stilling som stipendiat (SKO1017) ved det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2020/11155).
 • Jørgen Sørgard Skjold ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts (arkivsaksnr. 2020/3931)
 • Sigrid Stokstad ansettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap ved IOR, dersom Stokstad takker nei til stillingen, går tilbudet om stillingen til Olav Haugen Moen (arkivsaksnr. 2020/3931).
 • Mari Linn Riis ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet forsikringsrett ved NIFS (arkivsaksnr. 2020/6238).
 • Håvard Sterri og Marie Engebakken Kvam ansettes i stillingene som stipendiat i rettsvitenskap – Planlegging, konsesjon og ekspropriasjon. Sterri tilknyttes forskningsprosjektets hovedområde (i) Planlegging og ekspropriasjon ved
 • langsiktig båndlegging av arealer – rettslige problemer og løsninger. Kvam tilknyttes forskningsprosjektets hovedområde (ii) Konsesjonsprosesser og ekspropriasjon – rettslige problemer og løsninger (arkivsaksnr. 2020/11495).
 • Ayoub Tailoussane ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet prosjektet SFI Autoship ved NIFS. Dersom Tailoussane takker nei til stillingen gis tilbudet videre i følgende rekkefølge: først til Luci Carey og deretter Mayank Suri (arkivsaksnr. 2020/11101).
 • Nils Skretting og Jo Ørjasæter ansettes i stillingene som universitetslektor (SKO 1009) ved Det juridiske fakultet. Dersom en av de to takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte kandidat nr. 3 -Baardseth (arkivsaksnr. 2020/12460).

Styret kommenterte at det også ville være interessant med oversikter over ansatte som slutter, ikke bare ansettelsesvedtak.

 

O-SAK 7 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.
 

O-SAK 8 Eventuelt

 

Det juridiske fakultet, 23. juni 2021

 

Publisert 28. okt. 2021 17:29 - Sist endra 28. okt. 2021 17:31