Hvilken politikk er best?

GOODPOL-prosjektet stiller et modige spørsmål, åpnet vise-rektor Åse Gornitzka (UiO) oppstartsmarkeringen med i forrige uke. Prosjektets fulle tittel er: "What is good policy? Political morality, feasibility and democracy".

GOODPOL er et prosjekt på Senter for Grunnforskning (CAS) som er ledet av Cathrine Holst (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi) og Jakob Elster (Norsk senter for menneskerettigheter), her på bildet fra markeringen. Foto: Senter for grunnforskning.

Forkningsprosjektet er ved Senter for grunnforskning (CAS) og er ledet av Cathrine Holst og Jakob Elster (UiO) og oppstarten ble markert ved Det juridiske fakultet i forrige uke. Forskningsrosjektet skal ta for seg at hvilken politikk som føres er avgjørende for fordelingen av goder og byrder i samfunnet, og det er ofte uenighet om hvilke politikk som er best. Markeringen var fysisk, og tilstede var ca 20 inviterte, blant annet vise rektor Åse Gornitzka UiO, direktøren for CAS, Camilla Serck-Hanssen og dekan Ragnhild Hennum. 

Vanskelig å besvare

Spørsmålet om hva en «god» politisk beslutning eller et «godt» politisk tiltak er, er et viktig spørsmål, men også vanskelig å besvare. Generelt bør politikken som føres gjenspeile hva vi mener er moralsk riktig eller forsvarlig. Samtidig må den være gjennomførbar i praksis, og dessuten et resultat av demokratiske prosesser.

Disse ulike hensynene kan imidlertid komme i konflikt. En politikk i tråd med ideale rettferdighetskrav vil kanskje ikke være mulig å implementere. Politikk som stemmes frem i demokratiske prosesser kan være vanskelig å gjennomføre, ha ikke-intenderte effekter, og ta lite hensyn til minoriteters interesser.
Byråkrater og fagfolk kan bli så opptatt av effektiv tiltaksimplementering at viktige moralske krav og demokratisk prosess settes utilbørlig til side.

Demokratikravet ikke entydig verken i korona-situasjonen eller ellers

Ideale mål kan også stå i konflikt, som sosial likhet mot individuell frihet. Dette kjenner vi for eksempel fra debatten om fritt skolevalg.
Vi ser også en rekke målkonflikter spille seg ut når tiltakene mot korona skal iverksettes.

Hva er viktigst – samfunnsnytten eller helse i utsatte grupper? Hvem er mest utsatt og sårbar, hva er det verst å være utsatt for, og hvem skal prioriteres når ressursene er begrenset? I tillegg strides ekspertene om tiltakseffekter og faktagrunnlag, og det som virket i et land virker ikke nødvendigvis likt i et annet land. Demokratikravet er heller ikke entydig, verken i korona-situasjonen vi er i nå, eller ellers. Hvem skal inkluderes, hvor mye, og i hvilke prosesser?

Forskergruppen på CAS

Forskergruppen på CAS skal drøfte hva som er god politikk og god politikkutforming i lys av dilemmaene over. GOODPOL bringer filosofer, jurister og samfunnsvitere sammen for å utvikle en politisk filosofi som er praktisk relevant, og juridiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger som er informert av moralske krav til politikkutforming.

Les mer om forskningsprosjektet og markeringen på Senter for grunnforskning's sider

Publisert 28. aug. 2020 12:01 - Sist endret 28. aug. 2020 14:10