Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: bokhylle, bibliotek, hyller, offentlig bibliotek, bok.
Publisert 14. juni 2019 15:05

-En styrket global bevissthet om urfolksrettigheter har gitt oss en rekke juridiske reformer. Men fortsatt støter vi på utfordringer når reformene skal realiseres. I bred forstand er det dette jeg nå skal undersøke nærmere, blant annet med min egen doktorgradsavhandling som grunnlag.

Dette sier Zhou Yong, som nylig mottok Forskningsrådets Mobilitetsstipend for kandidater med doktorgrad.

Bildet kan inneholde: Publikum, Mennesker, Protest, Begivenhet, Offentlig hendelse.
Publisert 28. mai 2019 10:51

An essay presented at NCHR Master’s programme has become a full fledged academic article: It assesses the role of international human rights law in shifting state compliance and state behavior in relation to crimes of torture and enforced disappearances in Latin America.

Publisert 16. apr. 2019 11:19

Med sine rundt 265 millioner innbyggere er Indonesia det fjerde mest folkerike landet i verden, og landet i verden med flest muslimske innbyggere. 

Publisert 18. mars 2019 13:18

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond deles ut årlig som en anerkjennelse for personlig innsats og aktivt engasjement innenfor et eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.

Published Feb. 18, 2019 3:09 PM

The NCHR is delighted to announce that Dr Cathryn Costello, Andrew W Mellon Associate Professor in International Human Rights and Refugee Law at the Refugee Studies Centre, Oxford, has been appointed to a Professor II position at the NCHR.

Publisert 18. jan. 2019 15:37

Sjette mai skal Norge for tredje gang høres i FNs menneskerettighetsråd om realiseringen av menneskerettighetene i Norge. NGOen UPR Info ber nå norske sivilsamfunnsorganisasjoner om bidrag til innledende runder før høringen. Disse rundene gjennomføres i Genève 2-5 april.

Publisert 6. des. 2018 07:40

- Vi ønsker å etablere tverrfaglig kunnskap om utfordringene knyttet til flyktingebeskyttelse i land som ikke har ratifisert FNs Flyktningekonvensjon. Omkring en tredjedel av verdens stater har ikke ratifisert konvensjonen, til tross for at mange av dem er vertsland for store flyktningegrupper.  Hvordan fungerer flyktningeregimet i disse statene? Og hvordan påvirker statenes praksis flyktningeretten på verdensbasis?

Publisert 4. des. 2018 14:37

Nylig ble Lucy Smiths barnerettighetsdag for femte år på rad arrangert i en fullsatt Gamle festsal. Temaet i år var barns rett til privatliv og personlig integritet. Det årlige arrangementet er et samarbeid mellom SMR, Barneombudet, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett. Her kan du se hele eller enkelte innlegg strømmet.

Published Nov. 23, 2018 2:28 PM

A lively and crowded seminar recently hosted by the Research Group Human Rights and Sustainable Development at the NCHR, highlighted the specific historical and geographical context of the development of the international human rights movement, which gave it enduring characteristics still resonating today. Speaker: Louis Bickford, Memria.org and adjunct Professor, Columbia University.

Publisert 15. nov. 2018 13:39

Nylig arrangerte SMR seminar med stor deltagelse. Innleder var FNs assisterende generalsekretær for menneskerettigheter Andrew Gilmore som leder for FNs Høykommissær for menneskerettigheter sitt kontor i New York. Tema var arbeidet med en universell protokoll for avhørssamtaler uten bruk av tvang, med særlig vekt på sikkerhetspolitiske argument mot menneskerettighetene.

Publisert 25. okt. 2018 13:07

Last week NCHR co-hosted the side event "Progress on the Development of the Universal Protocol on Investigative Interviewing and Associated Safeguards" at the UN in New York. The event was moderated by Assistant Secretary General (ASG) for human rights, Andrew Gilmour, and brought together UN agencies, civil society and member state representatives.

Publisert 23. okt. 2018 14:02

Torsdag sist uke holdt SMR, sammen med Genève Akademiet, seminar om forbedring og styrking av FNs menneskerettighetsmekanismer i en fullsatt Professorbolig med paneleksperter fra inn- og utland, og et engasjert publikum fra akademia, det sivile samfunn og forvaltning.

Publisert 2. okt. 2018 11:14

Samarbeidet mellom norsk politi og SMR om universelle retningslinjer for politiavhør i regi av FN konkretiserte seg da arbeidet med å skrive retningslinjene startet 26. september i Genève.

Publisert 20. sep. 2018 14:09

I to bokutgivelser har SMR-professor Nils Butenschøn og hans nære samarbeidspartner, den nederlandske historikeren Roel Meijer, drøftet betingelsene for statsborgerlige rettigheter i Midtøsten, både i arabiske og ikke-arabiske land.

Publisert 17. sep. 2018 09:01

Førsteamanuensis Jakob Elster ved SMR har, sammen med professor Cathrine Holst fått en ettertraktet støtte. I 2020 og 2021 tar de sete ved Senter for grunnforskning med et solid budsjett og rikelig tid til å dyrke sitt eget prosjekt.

 

Publisert 3. sep. 2018 10:43

23 deltakere fra 16 ulike nasjoner benytter første uke av september 2018 til et dypdykk i internasjonale menneskerettigheter.

Publisert 13. aug. 2018 09:17

-Menneskerettighetsvernet, både nasjonalt og internasjonalt, er vel tjent med forskere som tilnærmer seg konvensjonene og rettslig praksis utfra ulike faglige ståsteder. Samt at undervisning, feltarbeid, internasjonalt nettverksarbeid, skolering og opinionsdannelse forankres i forskning med et flerfaglig perspektiv. Det er dette som er Norsk senter for menneskerettigheters (SMR) store fortrinn: En vel fundert og flerfaglig orientert vitenskapelig tilnærming som grunnpremiss for all aktivitet.

Publisert 15. juni 2018 13:20

SMRs professor Gentian Zyberi ble i går valgt til nytt medlem i FNs Menneskerettigheteskommitè for fire år i perioden 2019 til 2022. Han ble nominert til denne stillingen av sitt hjemland Albania.

Publisert 8. juni 2018 08:53

OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter lanserte The Oslo Recommendations i Oslo 1998. Jubileumskonferansen arrangert av SMR, OSSE, NORDEM i forrige uke samlet mer enn 100 deltagere: OSSEs høykommisær, deltagere fra OSSE-regionen, eksperter, politikere, svilisamfunn, studenter m.fl. 

Publisert 23. mai 2018 12:14

Lovgivende. Dømmende. Utøvende. Maktens tredeling har vært kjent og praktisert siden Charles Montesquieu – inspirert av John Locke – lanserte prinsippet for 270 år siden – et prinsipp som helt opp til våre egne dager har hatt innflytelse på politisk tenkning og konstitusjonell praksis.

Men nå ser vi flere tegn på at balansen forsvinner ….

(Fotoalbum fra seminaret)

Publisert 19. apr. 2018 13:47

- "Citizen journalism" - folks usensurerte aktiviteter i sosiale media, er med på å redde mediemangfoldet i dagens Tyrkia. Dette sier Gürkan Özturan, en tyrkisk redaktør med mangeårig digital praksis fra hjemlandet.

Publisert 13. apr. 2018 11:09

En samarbeidsavtale mellom juridisk fakultet på UiO og Fudan University Law School ble undertegnet i Shanghai i dag. Formålet med avtalen er å fremme akademiske samarbeid, blant annet gjennom studentutveksling og felles forskning.

Publisert 4. apr. 2018 12:45

-Midtøstens dramatiske historie har i stor grad handlet om kontrollen over og forbindelsene mellom de klassiske byene i regionen, deriblant Jerusalem, Bagdad, Mekka, og Kairo. Byene er brennpunkter i det større regionale bildet - liksom Midtøsten selv er et brennpunkt internasjonalt.

Publisert 16. mars 2018 09:59

SMR-professor Maja Janmyr er tildelt årets Chr. Michelsen-pris for fremragende utviklingsforskning. Prisen får hun for sin artikkel No country of asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s rejection of the 1951 Refugee Convention, i det anerkjente Oxford-tidsskriftet International Journal of Refugee Law

Publisert 2. mars 2018 16:26

Over seksti personer møtte opp da SMR, STL og HL-senteret arrangerte fagseminar for å diskutere Kulturdepartementets forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.