Aktuelle saker - Side 7

Publisert 26. nov. 2014 11:11

– Vi innrømmer dem retten til å bruke makt, fordi det er en del av deres rolle, men det må være innenfor menneskerettighetene og i henhold til internasjonale avtaler.

Publisert 31. okt. 2014 11:38

UiO som den ideelle utdanningsinstitusjon? Ingen drøm, men en realitet, skal vi tro tidligere masterstudenter ved SMRs masterprogram «The Theory and Practice of Human Rights». Hele 92 prosent av de spurte blant avgangskullene 2011-13 mente UiO er «svært nær» eller «nær» idealet for en utdanningsinstitusjon. 

Publisert 10. okt. 2014 17:28

I statsbudsjettet 2015 (St.t.prop. 1S for Utenriksdepartementet) står det på side 63, «post 71 diverse tilskudd» i en fotnote at «Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) underlegges Stortinget fra 2015».

For ordens skyld: SMR har ingen planer om å forlate Universitetet i Oslo!

Publisert 10. okt. 2014 17:02

Den pakken med lovendinger på diskrimineringsfeltet som Stortinget vedtok i 2013 gir et mindre presist redskap i arbeidet for å fjerne diskriminering fra samfunnet, ikke minst diskriminering basert på kjønn.

Publisert 21. aug. 2014 10:02

SMRs  kjernevirksomhet vil også i årene fremover omfatte forskning og undervisning om menneskerettigheter, og internasjonalt orientert programvirksomhet. Dette fremgår av senterets strategi for 2015 – 2018, som nå er klar.

Publisert 20. mai 2014 10:24

Konferansen Arab Citizenship in the New Political Era finner sted i Rabat, Marokko, i slutten av mai.

Konferansen arrangeres i fellesskap av SMR, ved professor Nils A Butenschøn, og the Middle East and North Africa Research Group, Universitetet i Ghent, i samarbeid med vertsinstitusjonen, Université Mohammed V - Souissi i Rabat.

The Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), the Netherlands Institute in Morocco (NIMAR), og Centre Jaques Berque, Rabat er alle medarrangører.

Konferansen er realisert gjennom støtte fra norsk UD og den nederlandske ambassaden i Rabat. 

Fullstendig program

Publisert 19. mai 2014 15:12

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen nesten en firedobling av støtten til Ukraina, og øker denne til 150 millioner kroner. Dette er uttrykk for ønsket om politisk og økonomisk stabilitet i landet, sa statssekretær Bård Glad Pedersen da han åpnet NORDEMs  OSSE-forum, der valget i Ukraina den 25. mai var tema.

Publisert 14. mai 2014 11:52

Et eget menneskerettighetskapittel styrker menneskerettighetenes stilling i Grunnloven. Dette sier Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge i en pressemelding i tilknytning til Stortingets grunnlovsvedtak: 

Publisert 8. mai 2014 16:15

Et drøyt titall stortingsrepresentanter som deltar i internasjonal valgobservasjon var nylig på heldagskurs ved SMR.

Formålet med kurset var å gi representantene en generell innføring i internasjonal valgobservasjonsmetode med særskilt fokus på korttidsobservatørenes rolle og oppgaver.

Publisert 9. apr. 2014 10:48

Fra og med 2014 publiseres SMRs tidsskrift - Nordic Journal of Human Rights - av det anerkjente forlaget Routledge i Taylor&Francis-gruppen. Dermed har tidsskriftet, som gjennom 31 årganger har utviklet seg fra å være et lite hus-tidsskrift til en anerkjent, internasjonal vitenskapelig publikasjon, gått inn i en ny, viktig fase i sin lange historie.

Publisert 27. mars 2014 16:58

2013-utgaven av Årbok om menneskerettigheter i Norge ble lansert for et meget godt besøkt Litteraturhus i slutten av mars. Temaet for årets årboklansering var inkluderingen av et nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven, med spesielt fokus på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 

Publisert 4. mars 2014 15:50

Stortingspresident Olemic Thommessen har, som stortingsrepresentant, fremmet et Dokument-8-forslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

Publisert 18. feb. 2014 10:08

On February 7th, the China Autonomy Programme (CAP) and the Human Rights and Diversity (TAG) research group at the Norwegian Centre for Human Rights held a seminar to mark the visit of Prof. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Vice-Rector of the University of Vienna and an expert in China and East Asian studies. 

Publisert 14. feb. 2014 10:37

-Det er gledelig at det nå synes å være flertall for at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge (NI) fra 2015 skal underlegges Stortinget. En naturlig beslutning i et år hvor vi feirer Grunnloven – ryggraden i det nasjonale menneskerettighetsvernet.

Publisert 9. jan. 2014 15:52

-Jeg føler meg umiddelbart hjemme her i Norsk senter for menneskerettigheter. Dette forskningsmiljøet preges av tverrfaglig tyngde med bred orientering både mot vårt eget samfunn og  med et internasjonalt perspektiv. 

Publisert 18. des. 2013 11:18

CAP-forsker Zhou Yong var invitert til å presentere Kina-autonomiprogrammets forskning under den sjette sesjonen til Forum on Minority Issues i Geneve i november, i regi av FNs Høykommissær for menneskerettigheter, OHCHR.

 

Publisert 3. des. 2013 12:32

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i et utviklings og menneskerettslig perspektiv. Dette var utgangspunktet for et seminar den 2. desember – dagen før FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. CRPD (The UN Convention on the Rights of Persons with Disability) stod i fokus.

Publisert 10. okt. 2013 13:17

-Menneskerettighetsfondets handlingsorienterte profil betyr at fondet utfyller og kompletterer SMRs akademiske og internasjonalt orienterte forsknings-og formidlingsaktiviteter.