Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 16.12.10

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 16.12.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

DAGSORDEN

Sak 19/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 20/2010 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren:

  1. Aktivitet ifbm Nobels fredspris 2010.
  2. Status for NORDEM-utvidelsen.
  3. Status NI-gjennomgang.

B. Personalendringer:

  1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt/ettersendes. Ved kontorsjef.
  2. Status for arbeid med å lage bemanningsplan for administrativt ansatte ved SMR. Ved kontorsjef.
  3. Internt handlingsrom – administrativ utvikling ved UiO: UiO-styret har vedtatt å gjennomføre en administrativ organisasjonsutvikling der særlig “arbeidsdeling mellom organiasjonsnivåene” og “økt standardisering og spesialisering av administrative rutiner og roller” vurderes. Det er vedtatt at evt endringer skal gjennomføres uten oppsigelser. Kort orientering ved kontorsjef.
  4. Felles økonomiorganisering for JUS fra 2011: Ansvar for basis- og NFR-økonomien ble fra 2010 overført til økonomiseksjonen på JUS. Fra 2011 er også den øvrige eksternfinansierte prosjektøkonomien overført til JUS. Kort orientering ved kontorsjef.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

D. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter:

Kopier av søknader og bevilgninger vedlagt. Papirversjon i kortversjon og webversjon i fullstendig versjon.

E. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt. Tidspunkt for styremøtene våren 2011 avtales direkte på møtet.

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 21/2010 Oppsummering av arbeidet med organisasjonsgjennomgangen 2009-2010

Vedlagt følger notat som oppsummerer arbeidet med organisasjonsgjennomgang 2009-2010 ved SMR. Oppfølging av arbeidet i 2011 og videre skjer gjennom de ordinære prosesser som for eksempel årsplan, forskningsstrategi osv. Direktør og ekstern konsulent gir en kort oppsummering.
Vedtaksforslag: Styret tar notatet til orientering. Styret ønsker periodisk tilbakemelding om oppfølgingen av organisasjonsgjennomgangen i 2011.

Sak 22/2010 Årsplan 2011

Vedlagt følger notat fra direktøren som oppfølging av forrige styremøte der førsteutkastene til innledningstekster for hovedkapitlene i årsplanen ble diskutert. Vedlagt følger også oppdatert saksnotat om prosess for arbeidet med årsplan 2011.
Vedtak: Styret tar notat til orientering. Sluttføring av årsplanen er delegert til direktør.

Sak 23/2010 Budsjett 2011

Vedlagt følger saksnotat som gjør rede for arbeidet med budsjett 2011 for SMR og vedlagt følger også utskrifter av budsjett per primo desember. Endelig budsjett vedtas av styret på første styremøte i 2011.
Vedtaksforslag: Styret tar saksnotat og budsjettrapport for 2011til orientering og delegerer til direktøren å ferdigstille endelig budsjett.
 

Eventuelt

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

 

 

Publisert 27. okt. 2010 15:47 - Sist endret 15. jan. 2019 12:44