Innkalling til møte for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter 03.09.14

Innkalling til møte for styret ved Norsk senter for menneskerettigheter, 03.09.14.

Tid: kl. 1315-1500.

Sted: Møterom i underetasjen av kantina.

DAGSORDEN

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 18/2014 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 19/2014 Nye vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter

SMRs gjeldende vedtekter er på flere punkter ikke lenger i tråd med UiOs og JUS regler og rutiner. I tillegg skal SMRs grunnleggende mandat endres ved at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) skilles ut fra og med 01.01.15. SMR skal følgelig revidere sine vedtekter og nye vedtekter skal vedtas og tre i kraft 01.01.15 når NI skilles ut.

Utgangspunkt for forslag til nye vedtekter er UiOs normalregler for grunnenheter og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, med nødvendige endringer tilpasset senterets særegne behov. Det er gjennomført diskusjoner om revisjon av vedtektene med SMRs ansatte, styre, og ledergruppe. I tillegg har SMRs ledelse orientert fakultetsledelsen om arbeidet. Vedlagt følger forslag til nye vedtekter. Direktør og kontorsjef orienterer.

Vedtaksforslag: Styret vedtar vedtekter for SMR med de endringer som måtte fremkomme på møtet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 20/2014 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret:

Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil det ikke bli gjort rede for muntlig på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Personal

Oversikt over viktigste personalendringer.

Utlysning av 2 nye, faste førsteamanuensisstillinger: UiOs styre bevilget i juni 2014 ny, fast økning av budsjettet til SMR med 2,5 mill. kr. fra og med 2015 slik at "...Norsk senter for menneskerettigheter blir varig styrket med to nye førsteamanuensisstillinger for å styrke den tverrfaglige kompetansen innenfor filosofi, politisk teori, demokrati og rettsfilosofi. Kostnad er beregnet til 2,5 mill. kroner per år på varig basis." Vedlagt framdriftsplan for arbeid med utlysning/tilsetting av stillingene.

Kallelse/utlysning av 3-årig prof.II-stilling: SMR vil utlyse eller kalle til en 3-årig professor II-stilling. Vedlagt framdriftsplan for arbeid med utlysning/kallelse av prof.II-stillingen.

B. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortinget skal i løpet av juni 2014 formelt behandle forslaget om å opprette en ny nasjonal institusjon organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets Sivilombudet. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter skilles ut fra UiO 31.12.14. Direktør og kontorsjef orienterer om status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon.

C. Årshjul for styrets arbeid 2014

Vedlagt årshjul for styret høsten 2014 med møter 3/9 og 4/11, begge kl 1315-1530.

D. Søknader om eksternfinansierte prosjekter

Det arbeides i øybelikket med å forberede en søknad om EU-midler, søknadsfrist mai 2015. For øvrig ingen nye søknader. Direktør orienterer.

E. Strategi 2015-2018 for Norsk senter for menneskerettigheter

Ny strategi for perioden 2015-2018 for Norsk senter for menneskerettigheter er vedtatt av senterets styre. Ihht framdriftsplan utarbeides det nå en tiltaksplan. Direktør orienterer.

F. Budsjett 2015

Vedlagt følger kort om prosess for utarbeidelse av budsjett 2015. Vedlagt følger foreløpig tildelingsbrev med vedlegg fra JUS.

G. Regnskap 2014

Regnskapsrapporter for første tertial ble distribuert til styremøtet 27.05.14. Prognose for basisbudsjettet viste et positivt resultat på ca 1 mill. kr. bedre enn budsjettert. Det ble under kontroller i etterkant av styremøtet gjennomført en rekke omposteringer mellom prosjekter og mellom prosjekter og basis, og disse vil først være regnskapsført i løpet av andre tertial. Det derfor for tidlig på året å gi noen mer presis antydning om basisregnskapet for året 2014 under ett.

Rapporter for regnskap andre tertial 2014 vil foreligge medio september og prognose for resten av 2014 utarbeides. Rapporter distribueres til styremøte 04.11.14.

EVENTUELT

 

PRESENTASJON AV FAGLIG AKTIVITET VED SMR

Tater-/romaniutvalget

Sekretariatsleder Ingvill Thorson Plesner og utvalgsleder Knut Vollebæk vil presentere arbeidet til Tater-/romaniutvalget.

 

Inga Bostad

direktør              

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                 

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

Publisert 27. aug. 2014 09:52 - Sist endret 15. jan. 2019 10:50