Vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Behandlet av styret for Det juridiske fakultet 20.10.14 og godkjent av dekanen 03.12.14.

Vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter

Behandlet av styret for Det juridiske fakultet 20.10.14 og godkjent av dekanen 03.12.14.

§ 1 Formål

Norsk senter for menneskerettigheter (forkortet SMR, med engelsk tittel Norwegian Centre for Human Rights, forkortet NCHR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om menneskerettigheter.

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt.

Senteret vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse.

§ 2 Senterets organer

Senteret skal ha:

1. Et råd.

2. En instituttleder i form av en direktør tilsatt i åremålsstilling.

3. En stedfortreder for direktøren.

4. En administrasjon, ledet av en administrativ leder (kontorsjef).

§ 3 Senterrådet

§ 3-1 Saksområder for rådgivende organ

Senterrådet skal uttale seg om følgende saker:

1. Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten.

2. Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling.

3. Årsplan og budsjett.

4. Intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ.

5. Regnskap.

6. Årsrapport.

Senterrådet kan drøfte andre saker som direktør eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor fakultetsstyret ved tilsetting av direktør.

§ 3-2 Sammensetning av senterrådet

Senterrådet skal ha følgende sammensetning:

• Tre eksterne medlemmer i vitenskapelig stilling ved UiO utenfor SMR, oppnevnt av dekanen ved Det juridiske fakultet etter forslag fra direktøren SMR. Ett av medlemmene skal komme fra Det juridiske fakultet og de to andre medlemmene fra andre enheter ved UiO.

• Tre eksterne medlemmer som ikke er tilsatt ved UiO, oppnevnt av dekanen ved Det juridiske fakultet etter forslag fra direktøren ved SMR.

• Ett medlem som er i fast vitenskapelig stilling ved senteret (eller vikar i slik stilling), valgt av fast tilsatte i vitenskapelig stilling (eller vikar i slik stilling) ved senteret.

• Ett medlem som er tilsatt i midlertidig vitenskapelig stilling ved senteret, valgt av de tilsatte i midlertidig vitenskapelig stilling.

• Ett medlem som er i teknisk-administrativ stilling som ikke er tilsatt ved prosjekter/programmer ved senteret, valgt av de teknisk-administrativt tilsatte som ikke er tilsatt ved prosjekter/programmer ved senteret.

• Ett medlem som er i teknisk-administrativ stilling ved prosjekter/programmer ved senteret, valgt av de teknisk-administrativt tilsatte fra prosjekter/programmer ved senteret.

• To medlemmer for studentene hvorav ett av medlemmene bør være fra senterets masterstudium. Studentene oppnevnes av UiOs Studentparlament.

Alle medlemmer skal ha personlige varamedlemmer som er valgt eller oppnevnt på samme måte som medlemmene.

Rådet velger rådsleder og nestleder for rådet blant alle de eksterne medlemmene.

§ 4 Valg

Valgperioden til senterrådet er fire år for eksterne medlemmer og for medlemmer valgt av de faste vitenskapelige tilsatte og de teknisk- og administrative tilsatte.

For de midlertidig vitenskapelige tilsatte og for studentene er valgperioden ett år.

Et medlem eller varamedlem fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetene opphører.

Medlemmene av rådet utpekes av de ulike grupper tilsatte i samsvar med gjeldende valgregler.

§ 5 Direktør

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan. Senterrådets drøftinger er rådgivende for direktøren. Direktøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Direktøren er sekretær for senterrådet. Direktøren har ansvar for å utarbeide saksframlegg i de saker som ligger inn under senterrådets myndighetsområde (jf. § 3). Direktøren har ansvar for å følge opp innspill fra senterrådet.

Direktøren har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Stillingsbeskrivelse for direktøren følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet. Direktøren kan pålegges oppgaver for fakultetet.

Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode.

§ 6 Stedfortreder for direktør

Direktøren utpeker sin stedfortreder. Vedkommende er stedfortreder for direktør i senterrådet.

§ 7 Administrativ leder

Den administrative lederen ivaretar ledelsen av senterets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra direktøren. Stillingsbeskrivelse for administrativ leder følger av styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet.

§ 8 Ikrafttreden

Disse vedtekter trer i kraft 1. januar 2015.

Publisert 7. jan. 2015 10:35 - Sist endret 27. feb. 2015 12:15