Ønsker å ta en tidlig beslutning om eksamen høsten 2021

Forutsigbarhet rundt eksamen var et av mange temaer som opptok studentene i allmøtet 14. april. Studiedekanen greiet ut om undervisning og eksamen for dette og neste semester.

Skjermdump fra allmøtet, av Tarjei Bekkedal som snakker

I en krevende tid for studenter har studiedekan Tarjei Bekkedal tilrettelagt for mer direkte dialog (skjermdump fra allmøtet 14. april 2021).

I allmøtet informerte Bekkedal om undervisning og eksamen for dette og neste semester, om hvilke vurderinger som er gjort og hvilke valg som må tas. Rikelig tid ble satt av til å svare på deltagernes spørsmål, både forhåndsinnsendte og fra chat'en. I denne artikkelen er de viktigste punktene fra møtet oppsummert.

Små marginer for å holde åpent

Bekkedal takket studentene for innsatsen og med å holde ut, og påpekte at studenter er blant dem i samfunnet som bærer den største byrden i koronatid. Han kom også med en sterk oppfordring om å overholde avstand når vi oppholder oss i Domus Juridica (DJ).

– Det er lett å bli for avslappet, og nå overholder vi ikke de avstandsregler vi er pålagt, sa Bekkedal. – Vi har fortsatt små marginer for å kunne holde åpent, det er ikke mye å gå på.

Med smitte i DJ vil bydelslegen bestemme tiltak. Det kan være fra å kreve at alle må testes til, i verste fall, at bygget må stenge over lengre tid.

Heldigital undervisning ut vårsemesteret

Undervisningen vil fortsette å være heldigital ut semesteret. To-meters regelen og risikoen for nedstenging av bygg gjør dette nødvendig.

Bekkedal erkjente at heldigital undervisning er krevende, og ikke alltid vil gi like godt utbytte. For læringsmiljøet er det til stor hjelp at studentene har på kamera og snakker i undervisningen.

– Jeg respekterer at det er grunner til å ikke ha på kamera eller snakke, fortalte Bekkedal. – Men undervisningen blir bedre jo flere som deltar. Jeg oppfordrer om å delta aktivt om du kan.

Eksamen i vår

Studieårsemnene har 6-timers hjemmeeksamen dette semesteret. Dette er normal eksamenstid og gir mer ro og mulighet for å fordype seg i oppgaven.

Eksamensoppgavens omfang blir tilpasset for å fylle tiden, men heller ikke mer. Bekkedal poengterte at man skal ikke testes på å kunne skrive så mye som mulig.

Sensorer vil få beskjed om at det skal tas hensyn til den spesielle situasjonen studentene er i. Oppgavene skal lages slik at det i mindre grad er nytte i å ha bøker og kilder tilgjengelig.

– Vi vil legge opp til selvstendighet, og dette vil bli premiert under sensuren, forklarte Bekkedal.

Det ble også spørsmål om juks under eksamen. Bekkedal redegjorde for de gode erfaringene fra vår og høst 2020: Eksamenstekster har blitt evaluert og det er brukt plagiatprogram. Med oppgaver som premierer selvstendighet er det ikke grunnlag for å si at hjemmeeksamen fører til flere forsøk på juks.

Studiedekanen kunne ikke kommentere hvorvidt det blir praktikum- og/eller teorioppgave på eksamen.

Karakterskalaen vil bli A-F. Dette er besluttet etter blant annet dialog med studenter.

Undervisningen høsten 2021

– Usikkerheten rundt hvordan høsten vil bli gjør planlegging vanskelig, fortalte Bekkedal. – Men det er stor sannsynlighet for at vi må leve med avstandsregler en god stund, og fakultetet tar utgangspunkt i dette.

Det planlegges nå med digitale forelesninger, og for kurs med fysisk oppmøte i de store auditoriene. For å få nok romkapasitet, vil det bli satt opp undervisning i tidsrommet 8.00-18.00, kanskje også senere.

Det vil bli tilrettelagt for digital undervisning for dem som har behov for dette. Hvordan dette gjøres er ennå ikke avgjort, men antagelig blir det satt opp ett heldigitalt kurs i alle fag.

Når det gjelder valgemnene blir det vurdert for det enkelte emnet om fysisk undervisning er mulig, med utgangspunkt i antall deltagere og kapasitet forøvrig.

Eksamen i Silurveien 2, studenter som sitter på eksamens-pc
Kapasiteten i Silurveien 2 vil være begrenset høsten 2021, men hvor mye vet man ikke (Illustrasjonsbilde, UiO) 

Ønsker tilbakemelding om eksamen høst 2021

Det var mange spørsmål om eksamensgjennomføringen til høsten, og mange ga uttrykk for at det er viktig med forutsigbarhet. Det er allerede bestemt at det blir hjemmeeksamen på alle valgemner.

Når det gjelder studieårsemner pågår beslutningsprosessen. – Det er mulig å skyve på beslutningen, men det er fordeler med å ta en tidlig avgjørelse, fortalte studiedekanen.

Bekkedal gikk gjennom momentene i vurderingen:

  • Vi reserverer plass i "konkurranse" med resten av fakultetene ved UiO. Kapasiteten i Silurveien vil i høst være begrenset, hvor mye vet man ikke. Vi risikerer å få eksamen på ugunstige datoer.
  • Silurveien har kapasitet til kun 4 timers eksamen. De fleste ønsker 6 timers eksamen.
  • Dersom vi allerede nå planlegger med hjemmeeksamen, vil vi få langt mer fleksibilitet med tanke på gunstige tidspunkter for eksamen. Da kan vi også bedre planlegge undervisningen. Med skoleeksamener som ligger tidlig, blir semestret kort og vi må kanskje undervise digitalt fordi vi ikke har nok romkapasitet.

– For egen del mener jeg hjemmeeksamen er beste løsning høsten 2021, sa Bekkedal.
– Det gir mest fleksibilitet, og vi kan planlegge undervisningen på en best mulig måte. Det er den eneste løsningen som gir forutsigbarhet og avklaring.

Bekkedal vil lytte til hva studentene mener, og følger med på alle tilbakemeldinger vi får i ulike kanaler.

Gjenåpning

Studentene var naturlig nok opptatt av når de kan studere som normalt.

– Det er politikerne som bestemmer, forklarte Bekkedal.

– Vi kan anta at vi må overholde avstandsregler ganske lenge, og vi må forholde oss til usikkerhet en stund fremover. Men vi har også mulighet til å skape forutberegnelighet for oss selv, for eksempel ved tidlig å beslutte hjemmeeksamen.

Publisert 15. apr. 2021 19:35 - Sist endret 16. apr. 2021 08:23