English version of this page

Undervisning og eksamen Vår 2022 - epost 15. desember

Nye koronarestriksjoner gjør det utfordrende å planlegge vårsemesteret 2022. Studiedekanen har sendt epost til studentene om hvordan fakultetet jobber for å gi mer forutsigbarhet.

 

E-posten er sendt til studenter 15. desember, og er gjengitt i sin helhet.  Du kan og lese han på nynorsk.

Undervisning og eksamen våren 2022 

Kjære studenter 

De seneste koronarestriksjonene gjør at vi må revurdere planene våre for vårsemesteret. Siden situasjonen er uforutsigbar, er det krevende å komme frem til beslutninger som gir dere tilstrekkelig forutsigbarhet. Jeg ber om forståelse for at vi derfor må bruke noe tid på dette, og at vi ikke har alle svarene i dag. 

Bildet kan inneholde: gjøre, lydutstyr, rektangel, dingser, elektronisk apparat.
Tilgang til byggene er begrenset til studenter og ansatte ut 2021 av smittevernhensyn.

I første omgang har vi besluttet at alle forelesningsrekker som starter før uke 8 skal gjennomføres digitalt på alle studieprogrammer, slik at de som starter med undervisning tidlig i januar kan planlegge ut fra det.  

Vi skal ha et lærermøte mandag 20. desember, og sender ut mer informasjon 21. desember. Vi vil da informere om beslutninger om undervisningen den første delen av semesteret, og en plan for når vi vil ta beslutninger om eksamen og undervisningen resten av semesteret. Jeg vil sikre god involvering fra studentene gjennom Juridisk studentutvalg, og allmøter tidlig i semesteret.   

Epostene vi sender ut blir også lagt på https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/  

Dette er krevende tider for dere som studerer. Mye av den friheten vi har sett som en selvfølge er tatt fra dere, og nå er studietiden grunnleggende forskjellig fra hva den burde være. 

Jeg håper likevel at dere, tross restriksjoner, kan finne gleder i julehøytiden og at dere har noen å dele dem med. 

Alt godt!
Marianne Jenum Hotvedt 
studiedekan


Undervising og eksamen våren 2022

Kjære studentar

Dei seinaste koronarestriksjonane gjer at vi må vurdere planane våre for vårsemesteret på nytt. Sidan det er vanskeleg å spå korleis situasjonen vil utvikle seg, er det krevjande å komme fram til avgjerder som gir dykk nok haldepunkt i tide. Eg ber om forståing for at vi må bruke noko tid på dette, og at vi ikkje har alle svara i dag.

I fyrste omgang har vi vedteke at alle førelesingsrekkjer som tek til før veke 8 skal gjennomførast digitalt på alle studieprogram, slik at dei som startar med undervising tidleg i januar kan planlegge ut frå dette.

Vi skal ha eit lærarmøte måndag 20. desember, og sender ut meir informasjon til dykk 21. desember. Vi vil då informere om avgjerder for undervisninga for fyrste delen av semesteret, og legge fram ein plan for når vi vil ta avgjerder om eksamen og undervisninga resten av semesteret. Eg vil sikre god involvering frå studentane gjennom Juridisk studentutval, og allmøte tidleg i semesteret.

E-postane vi sender blir òg lagt på https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/

Dette er krevjande tider for dykk som studerer. Mykje av den fridommen vi har sett på som sjølvsagd er tatt frå dykk, og no er studietida grunnleggjande forskjellig frå kva den burde vere.

Eg vonar likevel at de, trass restriksjonane, finn glede i julehøgtida og at de har nokon å dele ho med.

Alt godt!

Marianne Jenum Hotvedt
studiedekan

Publisert 15. des. 2021 15:38 - Sist endret 16. des. 2021 09:56