English version of this page

Tredjemanns erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold

Beate Fiskerstrand arbeider med et doktorgradsprosjekt med foreløpig arbeidstittel: "Tredjemanns erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold".

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke forutsetninger som må være til stede for at en person som står utenfor et kontraktsforhold («tredjemann») kan pålegges erstatningsansvar for å forårsake eller medvirke til at en kontrakt ikke oppfylles etter sitt formål, forutsatt at det oppstår tap hos en av kontrahentene.

Bakgrunn

Prosjektet tar primært sikte på å undersøke gjeldende norsk rett etter rettsdogmatisk metode. En sentral del av avhandlingen vil også være rettskomparative analyser, særlig rettet mot Tyskland og England. Problemstillingen vil også til en viss grad analyseres fra et rettshistorisk, rettsfilosofisk og rettsøkonomisk perspektiv.

Mål

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.

 

Emneord: Tredjemannsvern, Kontraktsrett, erstatningsrett
Publisert 19. okt. 2016 12:02 - Sist endret 15. mai 2017 17:08

Kontakt

Stipendiat Beate Fiskerstrand

Veileder:

Professor Trond Solvang