English version of this page

Tredjepersoners erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold

En kontraktspart som forsettlig bryter en kontrakt blir ansvarlig for kontraktsbruddet etter kontraktrettens regler. Men hva med personer som har bistått eller oppmuntret debitor til å bryte kontrakten?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke ansvarsgrunnlag som kan påberopes overfor tredjeparter for deres bidrag til en av kontraktspartenes forsettlige mislighold. Dette innebærer en analyse av den alminnelige rettsoppfatningen innen formuerettslig og obligasjonsrettslig litteratur om at det eksisterer ulike regler for det som er blitt kalt "tilskyndelse eller medvirkning til kontraktsbrudd" i norsk rett.

Typiske spørsmål som skal besvares er: 

  • Hvordan er disse rettstankene kommet inn i norsk rett?
  • Hvordan forholder disse utsagnene seg til andre lands doktriner som f.eks. "Inducing or procuring breach of contract" i engelsk rett, eller "Verleitung zum Vertragsbruch" i tysk rett?
  • Er det tale om ansvarsgrunnlag som faller inn under den alminnelige culpanormen, eller er det andre vilkår og konsekvenser ved dette ansvaret enn det man kjenner fra alminnelig erstatningsrett?

Mål

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.

 

Emneord: Tredjemannsvern, Kontraktsrett, erstatningsrett
Publisert 19. okt. 2016 12:02 - Sist endret 2. okt. 2020 15:38

Kontakt

Stipendiat Beate Fiskerstrand

Veileder: Professor Trond Solvang

Biveileder: Professor Vibe Ulfbeck