Fakultetene i webinar om forventninger til høsten

Studenter og studiedekaner fra de tre juridiske fakultetene møttes for å snakke om hvordan de så for seg høstsemesteret 2020. 

Fredag 5. juni møttes de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo i et webinar, for å diskutere juridisk undervisning i koronatiden. Det er andre gang i vår at studenter og ansatte fra fakultetene møttes, som nettverket CELL Norge. Til sammen deltok 78 studenter og ansatte, enten i panelet eller som tilskuere fredag 5. juni.

Mer interaktiv digital undervisning        

Studentrepresentantene fra hvert fakultet startet arrangementet med å oppsummere hvordan studentene hadde opplevd undervisningssituasjonen etter 12. mars. Samlet sett ble det sagt mye positivt om fakultetenes omstilling til digitale flater. Noen digitale tilbud ønsker studentene at blir videreført uavhengig av korona, som for eksempel digitale miniforelesninger.  

Når høsten planlegges forventer studentene at det legges vekt på å lage like tilbud for hele kull. At ulike grupper fikk ulike tilbud i vår var noe studentrepresentantene rettet kritikk mot. Videre ønsker studentene flere interaktive digitale tilbud, mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med faglærer. 

skjermbilde fra det digitale møtet
Panelet bestod av Johanne Maria Rohde Larsen (Student-senterleder for CELL), Emile Mellbye Rytter (JSU Bergen), Torjus Bakk (Studentrepresentant, UiB), Nicole Versland og Gidske Dekker-Olsen (CELL student-pilarledere), Aksel Kolstad (JSU Oslo), Johanne Grov Eilertsen (JSU Tromsø), Magne Strandberg (prodekan for studier UiB), Tarjei Bekkedal (prodekan for studier, UiO) og Magne Frostad (prodekan for studier UiT)  

Kamp om auditorier  

Alle tre fakulteter planlegger for både fysisk og digital undervisning til høsten. Magne Frostad (prodekan for studier i Tromsø) fortalte om kamp om de store rommene i Tromsø, da alle rom må tilrettelegge for 1 meter mellom deltagerne. 

Fakultetene vil alle gjennomføre høstens forelesninger som digitale da dette åpner opp for å gjennomføre større kurs i auditoriene. I Bergen og Tromsø vil de klare å plassere inn store deler av gruppeundervisningen for alle studieår 

I Oslo har programrådet for Master i Rettsvitenskap i første omgang måttet prioritere fysisk gruppeundervisning for 1. og 4. studieår.  

Digital undervisning ikke det vanskeligste

Studenter og faglige ser frem mot å komme tilbake til det fysiske universitetet. Aksel Kolstad ved JSU i Oslo oppsummerte i sitt innlegg at det vanskeligste i vår ikke har vært digital undervisning, men bortfall av lesesalsplass og den sosiale studiehverdagen. 

I løpet av våren har fakultetsledelsen i alle tre byer samarbeidet lokalt med JSU om vedtak knyttet til nye undervisnings- og vurderingsformer grunnet koronasituasjonen. Studentrepresentantene har opplevd dette som gode prosesser hvor de har blitt hørt, men det er fortsatt ønske om bredere inkludering og mer orientering om prosesser ut mot studentmassen.   
 

Publisert 11. juni 2020 15:48 - Sist endret 10. nov. 2020 15:29