Samarbeider om nye måter å undervise jus

Et pedagogisk samarbeid mellom de tre juridiske fakultetene i Norge er nå startet opp. Målet er mer studentaktiv undervisning i jussutdanningene.

Bildet kan inneholde: person, panne, ansikt, nese, smil.

CELL Norge samarbeidet er inngått mellom de tre juridiske fakultetene, her representert ved dekanene Karl Harald Søvig (UiB), Ragnhild Hennum (UiO), Lena Bendiksen (UiT) og CELL Oslo, ved faglig senterleder Malcolm Langford. (Screenshot Malcolm Langford)

De tre juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo er alle opptatt av hvordan juridisk utdanning bør se ut fremover, hvilke undervisningsformer som egner seg og hvilke behov det vil være i det fremtidige arbeidslivet. Alle mener det må tenkes nytt om undervisning, og ser særlig på erfaringsbaserte læringsformer. Nå skal de tre fakultetene sammen jobbe om innføring av nye undervisningsformer i jusstudiene, gjennom opprettelsen av CELL Norge.

- Jeg er svært glad for at vi har fått satt i gang CELL Norge, og jeg tenker det gir oss en utmerket mulighet til å arbeide for enda bedre utdanningskvalitet gjennom erfaringsdeling og samarbeid, skriver dekan ved juridisk fakultet i Tromsø Lena Bendiksen. 

Dekan ved juridisk fakultet i Bergen, Karl Harlad Søvig ser frem til å samarbeide med tre juridiske fakultetene om CELL Norge. - Sammen kan vi få til tiltak til det beste for studentene og for samfunnet, og som ikke kunne fått til om hvert fakultet sto alene

Felles undervisning allerede i vår 

Erfaringsbaserte læringsformer gjør studenten til en aktiv deltager i undervisningen, og det innebærer å jobbe mer autentisk – for eksempel med rollespill eller reelle prosjekter for eksterne oppdragsgivere. Målet er å skape virkelighetsnære situasjoner hvor studenten kan prøve ut teori i praksis. Slike undervisningsformer gir en dypere læring, trening i relevante ferdigheter og bidrar til et bedre læringsmiljø.

I første omgang skal det samarbeides om valgemner, og Bergen og Oslo samarbeider allerede dette semesteret om et felles rettsteknologi-emne. Studenter fra begge fakultet følger den digitale undervisningen, og jobber deretter sammen i lokale grupper om prosjekter og oppgaver. 

En fordel med et slikt samarbeid vil være bedre utnyttelse av fagmiljøene ved de tre fakultetene, blant annet ved å unngå duplisering av undervisningstilbud.

- De som har sterkest fagmiljø på et tema kan tilby undervisning til studenter ved alle fakultetene, forklarer Malcolm Langford. - Eksempelvis kan Tromsø tilby kurs i havrett og samerett til studenter i Oslo.

Skal skape fagmiljø for juridisk pedagodikk

Det er ikke bare ønske om effektivitet som ligger bak samarbeidet. Det er også et mål å skape et fagmiljø for juridisk pedagogisk forskning, på norsk. 

-I Norge har vi lite forskning på juridisk undervisning og lite erfaringsutveksling om hva fungere, sier Langford

Langford ser også muligheten til å sette i gang felles pedagogisk forskningsprosjekter, forbedre evalueringsverktøy og skape arenaer for deling og debatt.

- Juridisk pedagogikk har for det meste vært overlatt til den enkelt faglærer, og fellesdebatter på mange læresteder kan fort handle om valget av lærebok og antallet pensumsider.

CELL Norge ser for seg arenaer hvor faglærere og institusjoner kan dele erfaringer og lære fra hverandre, sette i gang samarbeidsprosjekter og sikre at endringer i undervisning er forankret i forskning.

Vil støtte nye undervisningsprosjekter

Avtalen har utspring i Centre on Experiential Legal Learning (CELL), som i fjor fikk status som Senter for fremragende utdanning. Både Bergen og Tromsø bidro i søknaden om SFU-status, og det var her frøet til CELL Norge-samarbeidet ble sådd. Felles satsning på erfaringsbasertlæring er også et kjernepunkt for Universitet i Bergens prosjekt om aktiv læring (som i likhet med CELL også er finansiert av Diku).

Avtalen mellom fakultetene handler først og fremst om hvordan samarbeidet skal koordineres. Akkurat hvilke prosjekter og tiltak som skal startes opp vil avgjøres av en styringsgruppe. Styringsgruppa består av studiedekanene og en studentrepresentant fra hvert fakultet, samt senterleder ved CELL i Oslo. Fagmiljøer og undervisere kan søke styringsgruppen om midler til utvikling av nye undervisningsopplegg.

Screenshot av et digitalt møte - flere ansikter
Screenshot fra styringsgruppens første møte, fra øvre venstre hjørne: Tarjei Bekkedal (prodekan for studier UiO), Marie Solberg (studentrepresentant UiT), Gidske Dekker Olsen (studentleder CELL), Ihne Johansen (studentrepresentant UiB), Kristin Steen Slåttå (admin CELL), Magne Strandberg (prodekan for studier UiB), Malcolm Langford (faglig senterleder CELL) og Kristine Helen Korsnes (prodekan for studier UiT)

- Jeg håper styringsgruppen vil arbeide med å få til gode arenaer for erfaringsutveksling og deling, slik at vi kan lære av og inspirere hverandre. Jeg håper også gruppen vil jobbe med og etter hvert kunne foreslå samarbeidsprosjekter om konkrete undervisningsopplegg, kurs eller fagområder, til det beste for alle studentene, legger Bendiksen til.

Samarbeidet vil få finansiering gjennom CELL Oslo, med midler fra tildelingen som Senter for fremragende utdanning.


Centre on Experiential Legal Learning (CELL) er et Senter for fremragende utdanning ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Senteret samarbeider med De jurdiske fakultetene i Bergen og Tromsø - under paraplyen CELL Norge.

CELL Norge styringsgruppen består av følgende medlemmer:  

  • Malcolm Langford, faglig senterleder CELL 
  • Gidske Dekker Olsen, studentleder i CELL
  • Magne Strandberg, prodekan for studier jurfak UiB
  • Ihne Johansen, studentrepresentant jurfak UiB
  • Tarjei Bekkedal, prodekan for studier jurfak UiO 
  • Kristine Helen Korsnes, prodekan for studier jurfak UiT
  • Marie Solberg, studentrepresentant jurfak UiT
  • Kristin Steen Slåttå, administrativ koordinator CELL

Bildet kan inneholde: tekst, font, purple, linje, logo.

Publisert 8. feb. 2021 13:23 - Sist endret 8. feb. 2021 13:55