Vi søker: flere kollokviementorer høsten 2021

Vil du være med på å gi medstudenter en god start på kollokveringen igjen, og samtidig få unik og relevant erfaring? Sjekk disse lønnede studentstillingene, med søknadsfrist søndag 15. august.   

To studenter som studerer sammen

Å være kollokviementor gir både pedagogisk erfaring og erfaring med å lede, samtidig jobber du med relevant fagstoff (illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Du vil bidra til et godt studiemiljø, gode diskusjoner og gode skriftlige arbeider. Du får anledning til å jobbe med studierelevant stoff samtidig som du får betalt, og det å lede en gruppediskusjon gir deg bedre muntlige ferdigheter. 

Kollokviementor

I koronatid opplever en del studenter å ha mistet kontakt med sin kollokviegruppe, som følge av nedstengningene. Vi planlegger høsten 2021 å arrangere en kollokviementorordning: studenter kan melde inn at de vil bli satt opp på en ny kollokviegruppe. Mentorene skal fasilitere oppstart av kollokviegruppene, ved å veilede i samarbeid og planlegging av en kollokvie.

Opplæring og oppfølging

Nye kollokvieveiledere får opplæring i både grunnleggende pedagogikk og spesifikke læringsoppgaver. Opplæringen gjennomføres i slutten av august 2021. Videre vil vi arrangere samlinger hvor du og andre veiledere kan treffes og utveksle erfaringer. Alle samlinger knyttet til opplæring og erfaringsutveksling er en obligatorisk del av oppdraget og er lønnet. 

Kollokviementorer vil også få opplæring og oppfølging, opplegget her er under utvikling, ettersom dette er en ny type stilling. 

Lønn

Oppdragene lønnes etter lønnstrinn 35, som tilsvarer 186,87 kr per time. 

Tid og timer:

  • Kollokviementorer får lønn for 3-5 samlinger på 2 timer gjennom semesteret (avhengig av hvordan dette planlegges), men du lønnes for dobbelt antall timer, da vi beregner forberedelsestid før hver samling. Det vil være mulig å være kollokviementor for flere grupper høsten 2021.    

Søknad og frist

Søknadsfrist er søndag 15. august. Du søker ved å sende e-post til Thea Mathilde Dahlborg: t.m.l.dahlborg@link.uio.no  Alle søkere bes legge ved en kort CV. 

Vi vil be deg skrive en kort søknad med en tekst der du beskriver typiske utfordringer du tenker en mentor vil oppleve ved å skulle hjelpe erfarne studenter med å starte opp kollokviegrupper etter lang koronaslitasje. Fint hvis du også reflekterer rundt hvordan du tenker man best kunne løse disse utfordringene. 

En viderekommen kollokvieveileder vil delta i rekrutterings- og intervjuprosessen av nye kollokviementorer.  

Om Centre for Experiential Legal Learning

CELL, Centre for Experiantial Legal Learning har fått status som Senter for fremragende utdanning (SFU) og hadde oppstart 1. juni 2020. CELL vil bidra med mer pedagogisk opplæring av læringsassistenter ved fakultetet, arbeide for å styrke samarbeidet mellom assistenter og fagmiljøet og øke bruken av læringsassistenter til flere fag og emner enn i dag.

Bildet kan inneholde: tekst, font, purple, linje, logo.

Publisert 10. aug. 2021 12:15 - Sist endret 10. aug. 2021 12:15