Fra våren 2022 får Det juridiske fakultet sin egen skrivelab!

Lenge har den eneste formen for tilbakemelding studenter får på juridiske tekster kommet etter at teksten er ferdig skrevet. Ved opprettelsen av skrivelaben får studentene nå et nytt tilbud som retter seg mot skriveprosessen.

To hender som peker på en laptop

Illustrasjonsfoto: John Schnobrich på Unsplash.

Hvorfor opprette en skrivelab?

I dag tilbyr fakultetet studenter å levere inn fakultets- og kursoppgaver innenfor de fleste emner på 1. til 4. studieår. Disse oppgavene blir kommentert og vurdert av fakultetets student- og juristrettere. Denne typen tilbakemelding kommer altså etter at studentene har levert en ferdig oppgave. Ulempen med dette er at studentene ikke får muligheten til å bearbeide og nyttiggjøre seg tilbakemeldingene underveis i skriveprosessen.

Forskning viser at tilbakemeldinger underveis i studentenes tenke- og skriveprosesser er viktig for at studentene selv kan vurdere hvordan de utvikler seg, samt hvordan de kan forbedre seg. Denne typen tilbakemelding er også vist å ha betydning for læringsmiljøet.

På bakgrunn av dette har CELL opprettet skrivelab, et tilbud som skal gi studenter muligheten til å diskutere sin egen tekst underveis i skriveprosessen. Målet for dette tilbudet er å styrke studentenes skriveferdigheter og øke bevisstheten rundt et klart og forståelig språk.

Hvordan fungerer skrivelab?

Skrivelaben skal nå i starten i stor grad være knyttet opp til konkrete skriveoppgaver som studentene har på første og andre studieår. Tilbudet vil blant annet gjelde for de obligatoriske oppgavene studentene leverer på JUS1111, for enkelte fakultetsoppgaver på JUS1211, samt for prosedyre og prosesskrift i JUS 2111.

Deltakelse på skriveverkstedene er frivillig og forutsetter at man selv ønsker å gi og få tilbakemeldinger på skriftlig arbeid. I forkant av skriveverkstedene bør man ha arbeidet noe med oppgaven, for eksempel ved å ha skrevet et utkast eller disposisjon til besvarelsen. Studentene som deltar på skriveverkstedet blir satt sammen i grupper og det er medstudentarbeidet som står i sentrum.

På hvert skriveverksted vil det være til stede studentansatte som skriveveiledere. Skriveveiledernes rolle vil er å veilede studentene som deltar på skriveverkstedene i skriveprosessen. Utgangspunktet er medstudentperspektivet, og skriveverkstedet vil dermed være lagt opp for at deltakerne sammen med sine medstudenter jobber sammen for å utvikle sine skriveferdigheter. Skriveveilederne vil imidlertid være til stede for å være med å sparre over spørsmål knyttet til metode og skriveteknikk. Veilederne vil ikke kunne gi svar på materielle spørsmål knyttet til oppgaven, men det er selvsagt ingenting i veien for at studentene seg imellom diskuterer både oppgavens materielle og metodiske sider.

Skrivelab som en del av CELLs ferdighetsstige

Tilbudet ved skrivelaben er laget med utgangspunkt i CELLs ferdighetsstige. Dette innebærer blant annet at fokuset ved skrivelaben skal være med å støtte opp under studentenes læring i møte med nye tekstsjangre. Skriveverkstedene vil derfor i første omgang hovedsakelig være tilknyttet noen utvalgte skriveoppgaver på første og annet studieår. På sikt er imidlertid målet at arbeidet i skrivelaben også kan utvides til å omfatte oppgaver på senere studieår, eller spesifikke tema som for eksempel masteroppgaven, eller lignende.

Ferdighetsstigen vil brukes som et verktøy for å bidra til progresjon gjennom hele studieløpet. Målet er å gi studentene det fundamentet de trenger for sitt skriftlige arbeid så tidlig som mulig.

Av Nora Bergstrøm, Narve Nilssen
Publisert 28. jan. 2022 11:29 - Sist endret 28. jan. 2022 11:29