Organisering av forskningen

Fakultetet har aktive forskningsmiljøer innenfor alle de sentrale rettsvitenskapelige fagområdene. I tillegg har fakultetet høy kompetanse på områdene menneskerettigheter og utvikling, samt landets eneste institutt for kriminologi og rettssosiologi. Forskningen er organisert innenfor satsningsområder, faste forskningsområder og tverrfakultære satsninger.

Forskergrupper og forskningsområder

Fakultetet har en rekke satsningsområder som omfatter forskergrupper og forskningsområder.

Fakultetet har oppnevnt forskergruppene på tvers av fag- og instittutgrenser for å styrke forskningen. Disse oppnevnes for fem år av gangen, og har hvert sitt vertsinstitutt og forskergruppeleder.

Tverrfakultære satsninger

Fakultetet er involvert i flere tverrfakultære satsninger ved Universitetet i Oslo:

Forskningsprosjekter

Ved alle fakultetets institutter er det til en hver tid en rekke pågående forskningsprosjekter. Disse varierer fra mindre prosjekter som involverer et par forskere ved en enhet til store prosjekter hvor forskere fra flere enheter bidrar.

Forum for forskerledere

Forum for forskerledere har som formål å sikre god intern forskningskommunikasjon, koordinert forskningsledelse, effektiv ressursutnyttelse og god informasjonsflyt.

Forumet har møter tre ganger i året, og ledes av dekanen eller forskningsdekanen. Forumet består ellers av forskningslederne ved instituttene, forskergruppelederne og lederne for større forskningssatsinger ved fakultetet.

Forskningsadministrasjon

For å møte kravene som stilles til dagens forskere er det viktig med solid forskningsadministrasjon. Alle enhetene ved fakultetet har forskningsadministrativt ansvarlige i form av forskningskonsulenter eller kontorsjefer. Videre har fakultetet en forskningsrådgiver, en ansvarlig for ph.d.-programmet og en som jobber med disputaser og seminarer. Alle forskningsadministrativt ansatte ved fakultetet møter i fakultetets Forskningsadministrativt forum.

Publisert 13. nov. 2009 12:04 - Sist endret 13. sep. 2017 09:00