English version of this page

Fremdriftsrapportering

§ 9 i UiOs forskrift for ph.d.-graden:

"I opptaksperioden skal ph.d.-kandidaten og oppnevnte veiledere årlig og på fastsatt skjema levere separate skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen. Rapporten skal sendes til og godkjennes av fakultetet."

Rutinebeskrivelser

Fremdriftsrapport

 

Publisert 18. mai 2015 10:20 - Sist endret 29. juni 2016 16:18