English version of this page

Fremdriftsrapportering

§ 9 i UiOs forskrift for ph.d.-graden:

"I opptaksperioden skal ph.d.-kandidaten og oppnevnte veiledere på fastsatt måte og innen fastsatte frister rapportere om frem­driften i forsker­utdanningen. Fakultetet selv fastsetter retningslinjer for rapporteringen."

Både ph.d.-kandiater og deres veileder plikter å sende inn årlig fremdriftsrapport.
De årlige fremdriftsrapportene, både fra kandidat og veileder(e), er viktige for at instituttene og fakultetet skal kunne følge opp kandidatene på best mulig måte mht. progresjon, veiledning, faglige forhold og opplæringdel.

Kandidat og veileder leverer separat rapport. Opplysningene behandles fortrolig og du har anledning til å kommentere eventuelle problemer med veiledningen. Du kan også be om en samtale med instituttets ph.d.-ansvarlige.

Fremdriftsrapport leveres på nettskjema og blir behandlet av instituttets ph.d.-ansvarlige og av forskningskonsulent. Instituttet skal hvert år på bakgrunn av fremdriftsrapportene rapportere skriftlig til fakultetet om den enkelte kandidatens progresjon, om ev, problemer og om instituttets oppfølging.

Årlig rapport fra kandidater og veiledere er en viktig del av kvalitetssikringen og utviklingen av fakultetets forskerutdanningstilbud.

 

 

Publisert 18. mai 2015 10:20 - Sist endret 22. jan. 2020 15:53