Demokratisk styring i et flernivåsystem (avsluttet)

Dette prosjektet handler om utfordringer knyttet til demokratisk styring i nasjonale flernivåsystemer. I stater der forvaltningsoppgaver og politisk beslutningsmyndighet er desentralisert fra staten til fylkeskommuner og kommuner, oppstår særskilte utfordringer i et demokrati- og styringsperspektiv.

På den ene siden er desentralisering til lokal forvaltning blant annet ment å sikre effektiv iverksetting av nasjonal politikk. På den annen side har kommuner og fylkeskommuner styrt av egne folkevalgte organer ikke bare frihet til å tilpasse nasjonal politikk til lokale behov, men også til å fatte beslutninger som i noen grad går på tvers av nasjonale politiske mål. Dermed kan det oppstå spenninger mellom effektiv oppfølging av nasjonal politikk og lokalt selvstyre – og i neste omgang uklare politiske ansvarsforhold.

Mål

Prosjektets mål er å utforske faktorer som fremmer og eventuelt hemmer effektiv styring og demokratisk beslutningstaking på tvers av det nasjonale, regionale og kommunale styringsnivået i Norge. Dette skal gjøres ved å:

1) studere forholdet mellom staten og uavhengige forvaltningsorganer som er underlagt direkte folkevalgte organer - kommuner og fylkeskommuner - i et juridisk perspektiv.
2) analysere variasjoner i kommunal oppfølging av nasjonale politikkambisjoner innenfor naturvern og eldreomsorg.
3) studere i hvilken grad politiske partier fungerer som bindeledd mellom kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.
4) styrke og utvikle samarbeidet mellom juridisk og samfunnsfaglig forskning.

Bakgrunn

Prosjektet ønsker å styrke forskningssamarbeidet mellom jurister og samfunnsvitere og mellom ulike deler av statsvitenskapen. Seks ulike institusjoner fra universitets-, institutt- og høyskolesektoren vil delta. Prosjektdeltakerne har komplementær juridisk og samfunnsfaglig kompetanse innenfor områdene offentlig rett, kommuneforskning, policystudier og parti- og demokratiforskning. Samlet har gruppens medlemmer spisskompetanse både i kvantitative og kvalitative metoder. Forskningsgruppen består av:

  • Professor, dr. juris. Eivind Smith, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
  • Forsker II, dr. polit. Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.
  • Førsteamanuensis, dr. polit. Marit Reitan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.
  • Førsteamanuensis, dr. polit. Signy Irene Vabo, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo.
  • Forsker II, dr. polit. Elin Haugsgjerd Allern, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
  • Forskningsassistent cand. polit Frank Egil Holm, Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim
  • Forsker III, cand.polit Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo
  • PhD-stipendiat Sigrid Stokstad, Universitetet i Oslo

Det administrative ansvaret for prosjektet har Institutt for samfunnsforskning, med Jo Saglie som prosjektleder. 

Finansiering

Norges Forskningsråd (DEMOSREG-programmet) 2008-2011

Publisert 18. okt. 2009 22:53 - Sist endret 8. nov. 2017 14:43