Kritisk analyse av trygdeskandalen

Prosjektet vil samle eksperter fra berørte rettsområder for analyse av det svært omfattende materialet som legges frem for offentligheten i forbindelse med Stortingets kontrollsak og en uavhengig granskningsrapport.

NAVs logo

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Høsten 2019 ble det avdekket at nærmere hundre personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel, og at flere tusen trygdemottakere urettmessig har fått krav om tilbakebetaling. Dette skyldes at Stortinget, domstolene og forvaltningen har tolket EØS-regelverket feil. Saken gjelder personer som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre land i EØS-området.

Feil i Navs praksis, og sviktende korreksjon fra departement, statens rådgivere, domstoler, tilsynsorganer, akademikere og offentligheten reiser en rekke spørsmål innenfor flere rettsområder, blant annet trygderett, alminnelig forvaltningsrett, statsrett, strafferett og EU og EØS-rett. Fordi samtlige statsmakter, det vil si Stortinget, domstolene, og regjeringen har hatt en uriktig oppfatning av reglene i flere år gjennom skiftende politiske flertall, reiser saken kompliserte ansvarsspørsmål. Det er også en rekke rettskildemessige spørsmål på tvers av nevnte områder som det er interessant å undersøke nærmere.

Resultater

En tverrgående kritisk analyse av en av de største moderne rettsskandaler i Norge kan bidra til å identifisere utfordringer ved det demokratiske grunnlaget og legitimiteten til både overnasjonale og nasjonale regler samt prosesser som påvirker enkeltpersoners liv.

Finansiering

Stiftelsen Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA) har tildelt 150 000 kr til bruk i 2020 og 2021.

 

Publisert 24. mars 2020 15:16 - Sist endret 11. des. 2020 10:00