Inger Johanne Sand

Bilde av Inger Johanne Sand
English version of this page
Telefon +47 22850213
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Cand.jur. 1981. Dr.juris. 1994 på avhandlingen “Styring av kompleksitet. Rettslige former for statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning” (publisert i 1996). Professor i offentlig rett 2002. Byråsjef i Finansdepartementet 1985-86.Tilknyttet LOS-programmet (Ledelse, organisasjon og forskning) under Norges Forskningsråd 1988-1996. Medlem av styret i LOS 1993-96. Forsker på ARENA (Norges Forskningsråds program om europeisering av nasjonalstaten) 1996-97. Medlem av styret i ARENA 1993-95, 2008 - 2013.Medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg, leder for statsforetaksutvalget, NOU 2003: 34. Visiting fellow ved European University Institute 2001. Medlem av Regional etisk komité for medisinsk forskning (øst), 2001- 2005. Gjesteprofessor ved Copenhagen Business School 2005 - 2007. Forskningsdekan 2008 - 2011. Instituttleder, institutt for offentlig rett, 2018 - 2021 (nestleder 2014 -2017). Æresdoktor ved Åbo Universitet 2011. Æresdoktor ved Göteborgs Universitet 2015. Æresdoktor ved Københavns Universitet 2018. Medlem av Academia Europaea 2022. 

Forskningsfelt

Forsker tverrfaglig innenfor området offentlig rett på områder som berører forvaltningsrett, statsrett, EU-rett, miljørett, rettssosiologi og rettsteori. Doktoravhandlingen fra 1994/1996 handler om forvaltningspolitiske og organisasjonsrettslige endringer i statlig forvaltning i perioden 1985-94. Endringer er diskutert i forhold til mer langsiktete endringsprosesser eksemplifisert ved begrepene rettsstat, forvaltningsstat og nettverksstat og i forhold til teorier om prosedural og refleksiv rett. Etter dette har forskningen fordelt seg på følgende områder:

1) Utviklingen av offentlig organisasjonsrett med særlig vekt på bruken av statsselskaper og stiftelser knyttet til offentlig forvaltning, utviklingen av lovgivningsformer mer generelt, og av forvaltningspolitikk, med fokus på bruk av ulike virkemidler og konsekvenser for retten. Statsforfatningsrett.

2) EU-rett med fokus dels på forholdet mellom handel og miljø og dels på hvordan forholdet mellom medlemsland og organisasjoner i EU og EØS kan beskrives rettslig og konstitusjonelt.

3) Internasjonal konstitusjonell rett og konsekvenser for demokratiske styringsformer.Utviklingen av forholdet mellom nasjonalstater og internasjonale organisasjoner og traktater, med fokus på utviklingen av de konstitusjonelle konsekvenser av det økende internasjonale samarbeidet og overnasjonale og konstitusjonelle sider ved internasjonale organisasjoner, herunder om mange-nivå-styring, over- og transnasjonal rett, governance, demokratiteori og legitimitet.

4) Miljørett med fokus på reguleringen av bio- og genteknologi, herunder utviklingen av anvendelsen av føre-var-prinsippet og bærekraftig utvikling, og på forholdet mellom handel og miljø som konsekvens av internasjonale traktater. Regulering av bio- og genteknologi både i miljørett og helserett. Organisering av helseretten og helseforetak i lys av den teknologiske utvikling. 

5) Rettsteoretiske og rettssosiologiske studier med utgangspunkt i de problemområder som er nevnt ovenfor. Det vil si studier av institusjonelle forandringer mellom offentlig og privat, mellom ulike lovgivningsformer og mellom det nasjonale, internasjonale og transnasjonale. Utviklingen av moderne rettsteori mer generelt med fokus på retten som en del av moderne samfunn differensiering og komplekse kommunikasjoner, forholdet mellom rett, politikk, vitenskap og etikk mer spesielt, og utviklingen av forholdet mellom rett, politikk og etikk med hensyn til ivaretakelsen av rettens legitimitet, i intern og internasjonal rett. Det dreier seg primært om nyere rettsteori som er institusjonelt, demokratiteoretisk og rettssosiologisk orientert: Niklas Luhmann, Gunther Teubner, Jürgen Habermas, Michel Foucault,  Vilhelm Aubert, Seyla Benhabib. 

Internasjonalt samarbeid: Har et utstrakt forskningssamarbeid med forskere ved flere nordiske universitet, særlig København, Helsinki, Lund, Gøteborg og Copenhagen Business School, og ved Westminster University, Bremen, Birkbeck, Edinburgh, Manchester, European University Institute.

Flere publikasjoner er lagt ut på ARENAs websider: www.arena.uio.no/publications.
Se også:
artikler i European Law Journal, no.3, vol.4, 1998, og Zeitschrift für Rechtssoziologie, Bd.22, H.2, 2001.

Emneord: Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Statsforfatningsrett

Publikasjoner

"Nordic interdisciplinarity in legal science: The relevance of modern legal theory and norm theory confronted by current challenges for law", in Retfærd, no.3/2022, p.67-81. 

"Vilhelm Aubert. Sociology of Law in Post-war Norway", forthcoming in volume on Norwegian legal academics, 2023, 16 p.

“A certain brand of legal realism: the Nordic model – combining legislative strategies and socio-legal approaches”, in Dissenting Voices,eds. Menendez, Joerges, Fossum, 2022, forthcoming , 15 p

“The Council of Europe and Pan-European General Principles of Good Administration – the Influence on the Administrative Law of Norway”, in Good Administration and Council of Europe: Law, Principles and Effectiveness, eds Ulrich Stellkens and Agne Andruskaite, Oxford University Press, 2020

«Uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementer og regjering», i Årbok 2019 for Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo: Novus Forlag, 2020

«Organiseringen av helsetjenester i digitaliseringens og menneskerettighetenes tid» i Kunstig intelligens og big data i helse, red Anne Kjersti Befring og Inger-Johanne Sand, Oslo: Gyldendal, 2020 

«Kunstig intelligens og big data i helse», Anne Kjersti Befring og Inger-Johanne Sand i Kunstig intelligens og big data i helse, red Anne Kjersti Befring og Inger-Johanne Sand, Oslo: Gyldendal, 2020

«Rettslig pluralisme og polysentri i norsk rettsvitenskapelig metode», i Juridisk metode og tenkemåte, red. Jørn Øyrehagen Sunde og Alf Petter Høgberg, Oslo: Universitetsforlaget, 2019

«Nord-Norge, nordområdene og konstitusjonen», i Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus, red. Trude Haugli, Siri Gerrrad, Anne Hellum, Eva-Maria Svensson, Bergen: Fagbokforlaget, 2019

“Varieties of Authority in International Law: State-Consent, International Organisations, Courts, Experts and Citizens”, in Legal Authority Beyond the State, eds.Patrick Capps, Henrik Palmer Olsen, Stuart Toddington, Cambridge University Press, 2018

Rett, samfunn og legitimitet, Oslo: Universitetsforlaget, 2017 

“Environmental law in the age of the anthropocene: How to normatively communicate on environmental change and risks?” in Research Methods in Environmental Law, eds. Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Victoria Brooks, Cheltenham: Edward Elgar, 2017

“The Interaction of Society, Politics and Law: The Legal and Communicative Theories of Habermas, Luhmann and Teubner.”(previously in Scandinavian Studies in Law (2008) 53) Luhmann and Law, ed. Chris Thornhill, Abingdon: Routledge, 2017

«Kan retten bidra til å ivareta samfunnet - mellom liberale rettigheter, internasjonale markeder og statlige konstitusjoner?», i Ketsch me if you can: Sociale rettigheder og ligestilling: hyldest til Kirsten Ketscher, red.Aune, Hartlev, Hellum, Jørgensen, København: Karnov, 2017

«Demokratiske konstitusjoner, sosiale rettigheter og kunnskapssamfunn: Argumenter for et begrep om en sosial konstitusjon», i Cand.mag, cand.med, cand.jur, cand.alt. Festskrift til Aslak Syse, red. Førde, Kjelland, Stridbeck, Oslo: Universitetsforlaget, 2016

 «Konstitusjonelle dilemma: - mellom kontinuitet og forandring, og mellom demokrati, europeisering og internasjonalisering», i Lov, liv og lære: Inge Lorange Backer 70 år, red. Bugge, Indreberg, Syse, Oslo: Universitetsforlaget, 2016.

"Rettsstat, demokrati og kompleksitet.: Ledelse og styring av politiet", I "Politiledelse", red. Stig Johannesen og Rune Glomseth, Oslo: Gyldendal, 2015

"The Norwegian Constitution and its Multiple Codes: Expressions of Political and Legal Change" in "Writing Democracy", eds.Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik, New York: Berghahn Books, 2015

"Nyere tysk retssociologi: refleksiv ret, videnssamfund og gobalisering" i "Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver", red. Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen, København: Hans Reitzels forlag, 1.utgave 2013., 2.utgave i 2022

«Globalization and the Transcendence of the Public/Private Divide – What is Public Law under Conditions of Globalisation?» in “After Public Law”, eds. Cormac Mac Amlaigh, Claudio Michelon, Neil Walker, Oxford University Press, 2013

«Forfatning og unntakstilstand – i rettsstat, kunnskapssamfunn og globale risikosamfunn», i «Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett», red. Dag Michalsen, Oslo: Pax, 2013

“Hybridization, Change and the Expansion of Law” in “Hybrid Forms of Governance”, eds. Niels Åkerstrøm Andersen and Inger-Johanne Sand, Basingstoke UK: Palgrave-Macmillan, 2012, 

"European Legal Method: -A New Teleology, Law-in-context, a New Legal realism or Hybrid Law", i "European Legal Method", red. Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, København: Djøf forlag, 2013

«Rettssosiologisk teori i komplekse samfunn: Hva slags teori har vi behov for?» i Kritisk Juss, no.3-4, 2012

”Teoretiske utfordringer for rettssosiologien i globaliseringens tid”, i ”Nordisk retssociologi”, red. Bettina Lehmann Kristiansen og Anette Storgaard, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2010

“Legitimacy in global and international law: A sociological critique”, in “Legality and legitimacy: Normative and Sociological Approaches”, eds. Sam Ashenden and Chris Thornhill, Baden-Baden: Demos, 2010

“Constitutionalism and the Multi-coded Treaties of the EU: Changing the Concepts of Constitutionality”, in “The Many Constitutions of Europe”,eds. Kaarlo Tuori and Suvi Sankari, Farnham: Ashgate, 2010

“Hybrid Law – law in a global society of differentiation and change”, in “Soziologische Jurisprudenz. Festschrift für Gunther Teubner”, eds. Gralf-Peter Calliess, Andreas Fischer-Lescano, Dan Wielsch, Peer Zumbansen, Berlin: de Gruyter, 2009

“(Re)-Construction the boundaries of the Market: EU Law and Institutions analyzed through a Lense of Discontinuity”, in “Paradoxes of European Legal Integration”, eds. Madsen, Kjær, Krunke and Petersen, Aldershot: Ashgate, 2008

“The Interaction of Society, Politics and Law: The Legal and Communicative Theories of Habermas, Luhmann og Teubner”, in Scandinavian Studies in Law, vol.53, 2008

“From National Sovereignty to International and Global cooperation: The Changing Context and Challenges of constitutional Law in a Global Society”, in Scandinavian Studies in Law vol.52, 2007.

“Retten i det polykontekstuelle samfunn. Hvordan skal vi analysere og forstå den?” in Retfærd, vol.28. no.4, 2005

“Polycontextuality as an Alternative to Constitutionalism” in “Transnational Governance and constitutionalism”, eds. Christian Joerges, Inger-Johanne Sand and Gunther Teubner, Oxford: Hart, 2004

“The Legal Regulation of the Environment and New Technologies”, in Zeitschrift für Rechtssoziologie, vol.22, no.2, 2001

”Understanding the New Forms of Governance: - Mutually Interdependent, Reflexive, Destabilized and Competing Institutions”, European Law Journal, no.3, vol.4, 1998

”Styring av kompleksitet” (”Governing Complexity”), Fagbokforlaget, Bergen, 1996 (revised version of doctoral thesis, 1994)

 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Noen oppsummerende vurderinger. I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. s. 636–645.
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren. I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. s. 24–49.
 • Sand, Inger Johanne (2020). Organiseringen av helsetjenester og helseforskning sett i lys av digitalisering, bruk av biologiske og genetiske data og pasient- og brukerrettigheter. I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. s. 580–613.
 • Sand, Inger Johanne (2020). Uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementer og regjering. I Havelin, Gro (Red.), Det norske Videnskaps-akademi Årbok 2019. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-925-5.
 • Sand, Inger Johanne (2020). The Council of Europe and Pan-European General Principles of Good Administration - the Influence on the Administrative Law of Norway, Good Administration and the Council of Europe Law, Principles, and Effectiveness. Oxford University Press. ISSN 9780198861539. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sand, Inger Johanne (2019). Nord-Norge, nordområdene og konstitusjonen. I Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Red.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. s. 377–395.
 • Sand, Inger Johanne (2019). Rettslig pluralisme og polysentri i norsk rettsvitenskapelig metode. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 683–701.
 • Sand, Inger Johanne (2019). Den unge Marx og arbeidet som et kritisk begrep. I Eriksen, Christoffer Conrad (Red.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. s. 257–276.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Rettssosiologiens plass i dagens rettsvitenskap, Festskrift till Håkan Hydén. Juristförlaget, Lund. ISSN 978-91-544-0575-6. s. 537–551.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Varieties of Authority in International Law – State Consent, International Organisations, Courts, Experts and Citizens . I Capps, Patrick & Palmer Olsen, Henrik (Red.), Legal authority beyond the state. Cambridge University Press. ISSN 9781107190269. s. 161–187. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108100045.007.
 • Sand, Inger Johanne (2017). The Interaction of Society, Politics and Law: The Legal and Communicative Theories of Habermas, Luhmann and Teubner. I Thornhill, Christopher (Red.), Luhmann and Law. Routledge. ISSN 9781472455598.
 • Sand, Inger Johanne (2017). Environmental Law In The Age Of The Anthropocene: How To Normatively Communicate On Environmental Change And Risks? I Philippopoulos-Mihalopoulos, Andreas & Brooks, Victoria (Red.), Research Methods in Environmental Law. A Handbook. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78471 256 3. s. 396–415. doi: 10.4337/9781784712570.00024.
 • Sand, Inger Johanne (2017). Kan retten bidra til å ivareta samfunnet - mellom liberale rettigheter, internasjonale markeder og statlige konstitusjoner? I Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. s. 239–249.
 • Sand, Inger Johanne (2016). Demokratiske konstitusjoner, sosiale rettigheter og kunnskapssamfunn. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 385–398.
 • Sand, Inger Johanne (2016). Konstitusjonelle dilemma: mellom kontinuitet og forandring, og mellom demokrati, europeisering og internasjonalisering. I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 431–445.
 • Sand, Inger Johanne (2015). Rettsstat, demokrati og kompleksitet. I Johannessen, Stig O. & Glomseth, Rune (Red.), Politiledelse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205480179. s. 109–128.
 • Sand, Inger Johanne (2014). The Norwegian Constitution and its Multiple Codes: Expressions of Political and Legal Change. I Gammelgaard, Karen & Holmøyvik, Eirik (Red.), Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014. Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-504-2. s. 136–150.
 • Sand, Inger Johanne (2013). European Legal Method: - a New Teleology, Law-in-Context, a New Legal Realism or Hybrid Law? I Nielsen, Ruth & Neergaard, Ulla (Red.), European Legal Method. DJØF Forlag. ISSN 9788757431254. s. 211–237.
 • Sand, Inger Johanne (2013). Globalization and the Transcendence of the Public/Private Divide - What is Public Law under Conditions of Globalization? I Mac Amlaigh, Cormac; Michelon, Claudio & Walker, Neil (Red.), After Public Law. Oxford University Press. ISSN 9780199669318. s. 201–217. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199669318.003.0010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sand, Inger Johanne (2013). Hva er rettens og den rettslige metodes utfordringer og kvaliteter - i rettsstaten, velferdsstaten og risikosamfunnet? I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 573–583.
 • Sand, Inger Johanne (2012). Rettssosiologisk teori i komplekse samfunn: Hva slags teori har vi behov for? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 38(3-4), s. 181–203.
 • Sand, Inger Johanne (2012). International law between global trade, human rights, new technologies and ethics - a reflection on different legal cultures, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 420–437.
 • Sand, Inger Johanne (2012). Hybridization, change and the expansion of law. I Sand, Inger Johanne & Andersen, Niels Åkerstrøm (Red.), Hybrid forms of governance : self-suspension of power. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-34801-1. s. 186–204. doi: 10.1057/9780230363007.0016.
 • Sand, Inger Johanne (2011). Niklas Luhmann´s Theories of Law in the Twenty-first Century. I Papendorf, Knut-Erich; Machura, Stefan & Andenæs, Kristian (Red.), Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7). LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90072-2. s. 109–119.
 • Sand, Inger Johanne (2011). A Comment on Kjær. The Concept of the Political in the Concept of Constitutionalism. I Joerges, Christian (Red.), After Globalisation. New Patterns of Conflict and their Sociological and Legal Re-constructions. ARENA report. ISSN 9788293137320. s. 323–332.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205531963. 649 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205531963. 656 s.
 • Sand, Inger Johanne (2017). Rett, samfunn og legitimitet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02744-9. 190 s.
 • Sand, Inger Johanne & Andersen, Niels Åkerstrøm (2012). Hybrid forms of governance : self-suspension of power. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-34801-1. 239 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sand, Inger Johanne (2022). Comments to the film 'Judges under Pressure'.
 • Sand, Inger Johanne (2022). New constitutional questions and the complexity of environmental regulation.
 • Sand, Inger Johanne (2022). Nordic Interdisciplinarity in legal science: The relevance of modern legal theory and norm theory confronted by current challenges for law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 45(3), s. 67–81.
 • Sand, Inger Johanne (2022). The regulation of the Covid-19 pandemic – a case of communicative and governance differentiation .
 • Sand, Inger Johanne (2022). 22.juli: rettsstat, velferdsstat og risikosamfunn Metodiske utfordringer. Hvordan forsker vi? .
 • Sand, Inger Johanne (2021). Properties of Law – Comments to the book by Kaarlo Tuori .
 • Sand, Inger Johanne (2021). Velferdsstatens språk i møte med katastrofer.
 • Sand, Inger Johanne (2021). Rettsstatens og velferdsstatens språk i møtet med katastrofer: Hvordan snakker vi om 22.juli – faktisk og rettslig ? .
 • Sand, Inger Johanne (2021). Challenges to the legal regulation of health services and protection under the Covid-19. Nordic comparison. .
 • Sand, Inger Johanne (2021). A Certain Brand of Legal Realism - the Evolution of Modern Law in Norway.
 • Sand, Inger Johanne (2020). Dimensions of legal autonomy - Niklas Luhmanns Concept of Law.
 • Sand, Inger Johanne (2020). Det nordiske sivilsamfunnet: Frihetsrettigheter, sosiale bevegelser og kunnskapssamfunnet.
 • Sand, Inger Johanne (2019). Modeller for Science Advice i Norge.
 • Sand, Inger Johanne (2019). Nord-Norge og konstitusjonen.
 • Sand, Inger Johanne (2019). Hvordan organisere helsetjenestene i digitaliseringens og menneskerettighetenes tid.
 • Sand, Inger Johanne (2018). New Constitutional questions: who protects democracy, the environment and our own biological data, and who regulates the internet? .
 • Sand, Inger Johanne (2018). Environmental Law in the Age of the Anthropocene.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Rettslig metode og rettslig pluralisme.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Hvordan organisere helse i digitaliseringens og menneskerettighetenes tidsalder?
 • Sand, Inger Johanne (2018). Hva er den moderne retten? Rettens funksjon og grenser. .
 • Sand, Inger Johanne (2017). Hva er forskjellen på rettshistorisk og rettssosiologisk metode?
 • Sand, Inger Johanne (2017). Rettslige og etiske perspektiver på autonome våpensystemer.
 • Sand, Inger Johanne (2017). The lack of self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization - the Nordic model.
 • Sand, Inger Johanne (2017). The Varieties of Legal Authority in International Law.
 • Sand, Inger Johanne (2017). Marx og arbeidsbegrepet.
 • Sand, Inger Johanne (2016). Akademisk frihet og den akademiske publiseringen Universitetenes grunnleggende verdier .
 • Sand, Inger Johanne (2016). Kommentar til Retten og krisene.
 • Sand, Inger Johanne (2016). Marx, politisk økonomi og kritikk-begrepet.
 • Sand, Inger Johanne (2016). The lack of democratic self-reflection under conditions of globalization – in legal and political communication.
 • Sand, Inger Johanne (2016). Comments to Hauke Brunkhorst: Democracy Against Capitalism.
 • Sand, Inger Johanne (2016). Constitutionalism and Nordic exceptionalism Norway and its adaptations to international and European law .
 • Sand, Inger Johanne (2016). The lack of self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization – the case of Scandinavia.
 • Sand, Inger Johanne (2015). Rettsstat, demokrati og kompleksitet Ledelse og styring av politiet i en mer differensiert stat .
 • Sand, Inger Johanne (2015). Law as part of societal change – Challenges to legal science.
 • Sand, Inger Johanne (2015). Challenges to the Evolution of Public Law at the Intersection between Domestic, European and International Law,
 • Sand, Inger Johanne (2015). The self-reflection of democratic constitutional states under conditions of globalization – the case of Norden.
 • Sand, Inger Johanne (2014). Expansion and diversity of international law: A sociological view on the changing functions of international law.
 • Sand, Inger Johanne (2014). Internasjonalisering av konstitusjoner. [Radio]. Verdibørsen, P2, NRK.
 • Sand, Inger Johanne (2014). What form of democracy is possible in today’s Europe? What form of Democracy is possible in today's Europe? Integration through law, economic constitutionalism and the new modes of governance. The OMT controversy in context.
 • Sand, Inger Johanne (2014). Kommentar til "Folkestyrets varige spenninger" av Johan P. Olsen.
 • Sand, Inger Johanne (2014). Eidsvoll-grunnloven – en forfatning i tiden Hva er, og hva betyr konstitusjoner : Konstitusjonell forandring i 1814, 1992 og i 2014.
 • Sand, Inger Johanne (2014). Multi-level legal orders: Changing the function of constitutions and the context of the rights of citizens.
 • Sand, Inger Johanne (2014). Comments to Hauke Brunkhorst «Law and Revolution in Cosmopolitan age»,
 • Sand, Inger Johanne (2014). Hva er Grunnlovens og konstitusjonens funksjoner og utfordringer i dag? Hvordan skal den balansere mellom kontinuitet eller aktualitet?
 • Sand, Inger Johanne (2014). Grunnloven som tid, makt og normativitet - i globaliseringens tid. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 31(1), s. 70–74.
 • Sand, Inger Johanne (2013). "Hvordan forske på Grunnloven? Tid, makt og normativitet".
 • Sand, Inger Johanne (2013). "Machiavelli revisited: The position of constitutional law to problems of global cooperation. What is good and global governance today?".
 • Sand, Inger Johanne (2013). Law, regimes of temporality and challenges of risk society.
 • Sand, Inger Johanne (2013). The unavoidable role of crisis in international law – a legal-sociological perspective.
 • Sand, Inger Johanne (2013). Forfatning og unntakstilstand - i rettsstat, kunnskapssamfunn og globale risikosamfunn. I Michalsen, Dag (Red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3634-2. s. 402–426.
 • Sand, Inger Johanne (2013). Nyere tysk retssociologi: refleksiv ret, vidensamfunn og globalisering. I Hammerslev, Ole & Madsen, Mikael Rask (Red.), Retssociologi - klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels Forlag. ISSN 9788741256344. s. 463–487.
 • Sand, Inger Johanne (2012). European legal method: - a new teleology, law-in-context, a new legal realism or hybrid law?
 • Sand, Inger Johanne (2012). The qualities of a rule-of-law court system when confronted with complex and political cases.
 • Sand, Inger Johanne (2012). The many codes of constitutions and their relevance to the current crisis.
 • Sand, Inger Johanne (2012). Justice and security in the 21st century: Risks, rights and rule-of-law.
 • Sand, Inger Johanne (2012). "What can the Law do in a changing Society".
 • Sand, Inger Johanne (2011). International Constitutionalism.
 • Sand, Inger Johanne (2011). A Comment to The Future of Integration through Law – in conflicts-law perspectives.
 • Sand, Inger Johanne (2011). International law between a global economy, risk society and ethics - a new dynamics of law.
 • Sand, Inger Johanne (2011). The Multiple codes of a Constitution.
 • Sand, Inger Johanne (2011). Nordisk, europeisk og internasjonal rett - Hvilket samfunn skal den offentlige retten regulere for?
 • Sand, Inger Johanne (2011). Globalization and the transcendence of the public/private divide – What is public law under conditions of globalization.
 • Sand, Inger Johanne (2011). Negotiating and Redefining the boundaries between constitutions, sovereignty, transnational and international law - new normative patterns in legal and political institutions.
 • Sand, Inger Johanne (2011). A typical European Way of looking at politics. A comment to J.P.Olsen "Governing through Instituion Building".
 • Sand, Inger Johanne (2010). Comment to Self-subversive Justice.
 • Sand, Inger Johanne (2010). Comment to concept of the political in the concept of transnational constitutionalism.
 • Sand, Inger Johanne (2010). The multiple codes of constitutions as an explanation to constitutional change.
 • Sand, Inger Johanne (2010). International law between a global economy, risk society and ethics.
 • Sand, Inger Johanne (2010). The changing relations between law and politics: How law has become more constitutive of politics.
 • Græger, Nina; Austvik, Ole Gunnar; Holst, Cathrine; Mehlum, Halvor; Sand, Inger Johanne & Steinnes, Kristian (2012). Europa i endring - fase 2: 2013-17: Faglig og tematisk grunnlag. Norges forskningsråd.
 • Austvik, Ole Gunnar; Græger, Nina; Holst, Cathrine; Mehlum, Halvor; Sand, Inger Johanne & Steinnes, Kristian (2012). Europa i endring - fase 2: 2013-17. Faglig og tematisk grunnlag. Norges forskningsråd.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:40 - Sist endret 22. nov. 2022 14:06