Maria Astrup Hjort

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Maria Astrup Hjort
English version of this page
Telefon +47-22859472
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Maria Astrup Hjort ble cand.jur. våren 2006. Hun var vit.ass. ved Institutt for offentlig rett, 2005-2006, der hun skrev avhandlingen ”Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen – fra klubbeslag til tastetrykk”. I 2007 ble hun stipendiat ved samme institutt. I 2015 disputerte Hjort med doktoravhandlingen "Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis". Hun er fra 2016 ansatt som postdoktor ved Institutt for offentlig rett. Fra 1.7.2017 er hun førsteamanuensis same sted.

Forskningsfelt

Hjorts arbeider med rettshistorie og prosessrett, herunder sivilprosess og straffeprosess. Hun arbeider nå med et prosjekt med arbeidstittelen "Endringsprosesser i prosessretten", som skal gi en fremstilling av utviklingen av sivil- og straffeprosessen i Norge fra Norske Lov 1687 og frem til i dag. Hjort er tilknyttet forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring og forskergruppen Tvisteløsning.

 

Emneord: Sivilprosess, Straffeprosess, Rettshistorie, Etikk

Publikasjoner

 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behandlingen av politisaker - I grenseland mellom forvaltningsprosess og straffeprosess, I: Geir Heivoll & Sverre Flaatten (red.),  Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-049-3.  Kapittel.  s 207 - 242
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behov for reformering av tvistelovens bevissikringsregler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  56(3), s 131- 158 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-02
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Sorteringsprosessen i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  56(3), s 178- 192 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-04
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Gjennomføring av internasjonale forpliktelser i sivilprosessen. Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i Norge, Sverige og Danmark, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  kapittel.  s 277 - 290
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tvistelovens bevistilgangsregler som inspirasjonskilde for Straffeprosesslovutvalget. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 602- 615
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings, In Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (ed.),  Yulex 2013.  Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 9788272261503.  Kapittel.  s 35 - 38
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Grunnloven § 94 og sivilprosessen: reformforslagene på 1800-tallet, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  kapittel 11.  s 216 - 253
 • Hjort, Maria Astrup (2011). Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing party: a comparative study of English and Norwegian law. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review.  ISSN 1756-4611.  8, s 76- 91 Vis sammendrag
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast, I:  Forfatningsteori møter 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-018-9.  Kapittel 7.  s 268 - 302
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer, I: Anne Gunn Berge Bekken & Dag Wiese Schartum (red.),  Yulex 2008.  Unipub forlag.  ISBN 9788272261183.  Kapittel 7.  s 163 - 183
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer, I: Thomas Eeg (red.),  Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum.  Jussformidlingen i Bergen.  ISBN 978-82-7960-006-0.  Kapittel 8.  s 121 - 140 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjort, Maria Astrup (2016). Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02638-1.  429 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøjd, Elise Koppang; Gakkestad, Mari & Hjort, Maria Astrup (2016, 25. september). Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Endringsprosesser i prosessretten.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Prosessrettslige spørsmål knyttet til investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet. Særlig om bevisbyrdeproblematikk og gruppesøksmål.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Historiske linjer i den skandinaviske prosessretten - om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i prosessretten i Norge, Sverige og Danmark.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Presentasjon av doktorgradsarbeid.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Rettslige rammer for gjennomføring av bevissikring.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tilgang til bevis I sivile saker. Særlig om digitale bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Bevisbedømmelse ved spørsmål om tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Stefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En handledning. 2. uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2007. 217 s. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  121(4-5/2008), s 248- 249
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Forfatning og prosess: Prosessbestemmelsene i Adler-Falsens grunnlovsutkast.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk. Institutt for offentlig retts skriftserie. 4/2007.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Rettslige utfordringer knyttet til bruk av elektronisk lagret materiale som bevis i sivile saker.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Skriftlige elementer i vår muntlige sivilprosess.
 • Hjort, Maria Astrup & Bergh, Lars Magnus (2007). Innleder til Jan Engbergs artikkel "Legal meaning assumptions - what are the consequences for legal interpretation and legal translation?".
 • Hjort, Maria Astrup (2006). Norges plass i Europas sivilprosessrettslige landskap de siste hundre år.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:06 - Sist endret 15. des. 2017 14:53