Diskriminerings- og likestillingsrett

Forskningen på diskriminerings- og likestillingsrett tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett.

Presentasjon av området

Dette området dekker direkte, indirekte og strukturell diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, eller nedsatt funksjonsevne etter internasjonale menneskerettigheter, EU-rett og norsk rett.

Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt metodisk aspekt.

De ulike diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem (såkalt interseksjonell diskriminering) står sentralt.

Særlig oppmerksomhet rettes mot likestilling og diskriminering i utdanning og arbeidsliv. Arbeidsmiljølovens, likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og omsorg er sentrale. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt, bevisbyrdeprinsippene og nasjonale og internasjonale likestillingsorganers kompetanse inngår også.

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Publikasjoner

Kvinnerettslig skriftserie

Allle utgivelser i skriftserien finner du her.

  • Kvinnerettslig skriftserie nr.110/2022 : Det norske lavterskeltilbudet i diskrimineringssaker - En kritisk rettsdogmatisk og rettssosiologisk analyse i kjølvannet av 2017- reformen I Norge kan saker om diskriminering behandles både av forvaltningsapparatet og av domstolene. (60 stp mastergradsavhandling) Camilla Winterstø

  • Kvinnerettslig skriftserie nr. 109/2021 - "En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap" Thea Borkhus Gabrielsen (30 stp mastergradsavhandling)

  • Kvinnerettslig skriftserie nr. 108/2020 - Rapport fra praktikum med JURK i diskriminerings- og likestillingsrett. Prosjektet Praktikum med JURK var et pilotprosjekt om studentaktiv læring i  likestillings- og diskrimineringsrett. Det ble initiert av fakultet i samarbeid med CELL.

  • Kvinnerettslig skriftserie nr. 107/2019 - Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler.

  • Kvinnerettslig skriftserie nr. 106/2019 - Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler.

  • Kvinnerettslig skriftserie nr. 104/2019 - Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter Maria de Michelis Sperre (30 stp mastergradsavhandling)

  • Kvinnerettslig skriftserie nr. 103/2018 - Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen Nora Marie Haune Bornø (60 stp mastergradsavhandling)

Studentavhandlinger i likestillings- og diskrimineringsrett

Studieprogrammer og emner

Samarbeid

Verktøy

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 8. juni 2022 09:08