Diskriminerings- og likestillingsrett

Forskningen på diskriminerings- og likestillingsrett tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EF-retten og norsk rett.

Presentasjon av området

Dette området dekker direkte, indirekte og strukturell diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, eller nedsatt funksjonsevne etter internasjonale menneskerettigheter, EU-rett og norsk rett.

Forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder er et sentralt metodisk aspekt.

De ulike diskrimineringsgrunnlagenes innhold og forholdet mellom dem (såkalt interseksjonell diskriminering) står sentralt.

Særlig oppmerksomhet rettes mot likestilling og diskriminering i utdanning og arbeidsliv. Arbeidsmiljølovens, likestillingslovens og diskrimineringslovens regler om diskrimineringsbeskyttelse i tilknytning til ansettelse, oppsigelse, likelønn, trakassering, graviditet og omsorg er sentrale. Offentlige myndigheters aktivitetsplikt, bevisbyrdeprinsippene og nasjonale og internasjonale likestillingsorganers kompetanse inngår også.

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Studentavhandlinger i likestillings- og diskrimineringsrett

Studieprogrammer og emner

Samarbeid

Verktøy

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 30. juni 2020 09:19