English version of this page

Offentlige anskaffelser av kritiske samfunnsfunksjoner og effekter på samfunnssikkerhet og beredskap (ProCritS)

Flere og flere samfunnskritiske funksjoner blir utført av private aktører. Offentlige etater kjøper disse tjenestene gjennom offentlige anskaffelsesprosesser. Prosjektet undersøker hvilken effekt har disse anskaffelsesprosessene på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Ambulansebil og båt

Ambulanse (Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset HF på Flickr)

Om prosjektet

Forskningsresultatene vil gjøre offentlige og private aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap bedre i stand til å tilrettelegge anbud og gjennomføre anskaffelsesprosesser. Prosjektets forskning vil belyse mulighetsrommet og forutsetningene for å ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner innenfor de rammer EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser setter, noe som vil gi ny og viktig kunnskap om mulighetene stater har for tilrettelegging og tilpasning.

Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetsforskere og jurister. Prosjektet vil samle data og analysere hvordan sikkerhet og beredskap tilrettelegges for og spesifiseres i myndighetenes offentlige anskaffelser av tjenester for transport av kritisk syke og av sikrings- og beredskapstjenester. Norsk og europeisk rett knyttet til offentlige anskaffelser bli analysert og diskutert i lys av de innsamlede data. Prosjektet inkluderer to doktorgradsprosjekter og gjennomføres av en internasjonal forskergruppe i samarbeid med eksperter fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd under SAMRISK-programmet. Prosjektet startet i 2019 og avsluttes I 2023.

Resultat

Prosjektdeltakerne vil publisere en rekke vitenskapelige artikler og delta på relevante nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser. I tillegg er det lagt til rette for seminarer, workshops og løpende dialog med relevante brukergrupper. En rekke hovedbrukere fra offentlig forvaltning og private tilbydere av samfunnskritiske tjenester er involvert i prosjektet.

 

 

Emneord: Offentlige anskaffelser, EØS, sikkerhet, beredskap
Publisert 31. des. 2019 10:44 - Sist endret 16. nov. 2020 13:19

Kontakt

Professor Finn Arnesen