English version of this page

Miljøhensyn i forbindelse med vindkraftkonflikter (Windland)

Hvordan kan en omlegging av energisystemet (økt vindkraftproduksjon) sikres på en bærekraftig måte ved å minimere miljøpåvirkninger?  

Bildet kan inneholde: vindturbin, vind farm, vindmølle, vind, felt.

Vindparker og miljøet (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Selv om vindenergi er en av flere løsninger for å bekjempe klimaendringene, skaper det nye miljøutfordringer. Det er allment anerkjent at økt vindkraftproduksjon har konsekvenser for lokalsamfunnet, og at vindparker påvirker folk og omgivelser negativt. Vindparker påvirker landskaps estetikk, produserer støyforurensning og forårsaker tap av dyreliv og annet biologisk mangfold. Jorda som brukes til vindmølleparker kunne ha blitt brukt til rekreasjon og som habitat for flora og fauna. Ekstra kraftledninger påvirker landskaps estetikk, dyreliv og reduserer naturområder.

Videre kan høyspentledninger i boligområder forårsake bekymringer for potensielle helseeffekter fra elektromagnetisk stråling for de som bor der. I Norge har det nylig vært konflikter knyttet til planer for store investeringer i vindparker, for eksempel på Fosen, og det var mye konflikter knyttet til kraftlinjer i Hardanger. Det er ofte massiv motstand og konflikter forbundet med en økning i antall vindmølleparker.

Mål

Målet med denne forskningen er å analysere hvordan man kan bruke lover og forskrifter til å redusere antall konflikter. Vi vil analysere det juridiske grunnlaget for å kreve kompensasjon for ytterligere skader opprettet av vindkraftprosjekter etter installasjonsfasen. Vi vil fokusere på tilfeller der skade på natur og grunneiendom kan være høyere enn det som står i konsesjonsvedtaket. 

Vår forskning går ut på å analysere konsesjonsvilkår og gjeldende lover - konsesjonsregler, erstatnings- og kontraktrett - for å identifisere konsesjonshaverens ansvar ved ekstra skade. Forskningen vil også omfatte utarbeidelse av standardløsninger  og hvordan man best kan forutse omfanget av konflikter i kontraktsforhandlingene.

Bakgrunn

Prosjektet er tverrfaglig og inkluderer fagene økonomi, naturvitenskap, og jus. Prosjektet er en del av Windland-prosjektet ledet av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd under ENERGIX-programmet. Prosjektet startet i 2017 og avsluttes i 2020.

Resultat

Resultater fra prosjektet vil bli publisert i norske og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Det vil også bli publisert resultater jevnlig på nett.

 

 

Emneord: vindkraft, energi, miljø og klima, Miljøvennlig energi
Publisert 26. okt. 2017 11:23 - Sist endret 29. jan. 2020 13:09