Stortinget, Grunnloven og norsk deltagelse i militæroperasjoner utenfor Norge

Ida valgte dette temaet fordi hun syntes statsrett og folkerett var spennende på studiet, og da hun fikk mulighet til å være vit.ass på Stortinget, passet det perfekt.

Ida Andenæs Galtung er vit.ass med arbeidsplass på Stortinget (Foto: UiO)

- I min masteroppgave undersøker jeg Grunnloven § 26. Mitt forskningsspørsmål er om regjeringen etter denne bestemmelsen må innhente samtykke fra Stortinget når den ønsker at norske militærstyrker skal delta i krig og væpnet konflikt utenfor Norge.

- I oppgaven min oppstår det mange spennende spørsmål som hvordan uttrykkene "krig" og "forsvar" i Grunnloven § 26 skal forstås per i dag. I tillegg ser jeg nærmere på uttrykkene traktater av særlig viktighet og stiller spørsmål om konkrete avtaler regjeringen inngår som gjelder bruk av norske militærstyrker i utlandet kan omfattes som en folkerettslige avtale av særlig stor viktighet og derfor må fremlegges for Stortinget.

- Som vit.ass på Stortinget har jeg fått god hjelp av stortingsarkivet til å finne eldre kilder som kan være litt vanskelig for en uerfaren vit.ass å finne frem til på egen hånd. For en statsrettsinteressert student er det spesielt spennende å få eget kontor på Stortinget midt i demokratiets kjerne.

- Som vit.ass på Stortinget er man del av miljøet på Senter for europarett, med interessante faglunjser, hyttetur og ikke minst en studietur til Brussel og Luxembourg. I tillegg arrangeres det vit.ass-fester og forskerpils på tvers av instituttene, der man blir kjent med mange hyggelige og interessante mennesker i universitetsmiljøet.

- Noe jeg særlig har satt pris på i masterperioden, er å få jobbe så tett med en dyktig veileder over ett helt år. Endelig får man mulighet til å fordype seg i det man er mest interessert i. Veilederen kan hjelpe deg å presisere problemstillingen, og det er en trygghet når man for første gang kaster seg ut i et så stort prosjekt.

Emneord: Stortinget, Grunnloven, militæroperasjoner
Publisert 13. mars 2018 18:01 - Sist endret 15. mars 2018 09:11