sakskart_19.3.2009

Sakskart til møte 1/2009 i fakultetsstyret

Torsdag 19. Mars, kl 12-15, Kollegieværelset, Domus Academica/Urbygningen

 

Lunsj fra kl 12, møtet starter kl 1215

 

Vedtakssaker

Sak 1   Protokoll fra styremøtet 18.12.2008

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 18.12.2008

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 18.12.2008 godkjennes.

 

Sak 2   Årsregnskap 2008

Vedlegg:

 1. Økonomirapport sendt til UiO
 2. Regnskapsoversikter
 3. Prognosen for 2008-resultat

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2008.

 

Sak 3   Faglig prioritering og stillingsplaner

Vedlegg:

 1. Utkast til gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Det juridiske fakultet av 11.03.09, med vedlegg:
  - Vedlegg 1: Mandat og prosessplan for arbeidsgruppen for utvikling av jusstudiet
  - Vedlegg 2: Plan for utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet
  - Vedlegg 3: Stillinger som ønskes prioritert ved vekst i antall faste vitenskapelige stillinger
  - Vedlegg 4: Muligheter for ekstern finansiering av stillinger som førsteamanuensis/professor
  - Vedlegg 5: Prosjekter med ekstern finansiering
  - Vedlegg 6: Innspill fra instituttledere på utkast til gjennomføringsplan

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til Det juridiske fakultets gjennomføringsplan for faglige prioriteringer. Merknader og anbefalinger fra styret tas med i sluttføringen av dokumentet.

 

Sak 4   Årsrapport 2008 med hovedprioriteringer for 2010

Vedlegg:

 1. Årsrapport 2008 for Det juridiske fakultet med hovedprioriteringer for 2010

Vedtaksforslag:

Fakultetstyret godkjenner det framlagte utkastet til Årsrapport 2007 for Det juridiske fakultet med hovedprioriteringene for 2009. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

 

Diskusjonssaker

Sak 5   Avslutningssermoni for studentene

Vedlegg:

 1. Saksfremlegg
 

Orienteringssaker

Sak 6   Skriftlige orienteringssaker

 • a) Studiekvalitetsrapport 2008 – Det juridiske fakultet. Vedlegg.
 • b) Videreutvikling av økonomifunksjonen ved jus. Vedlegg.
 

Sak 7   Muntlige orienteringssaker

 • a) Videreutvikling av studietilbudet . Vedlegg.
 • b) NFRs evaluering av rettsvitenskapelig forskning.
 

Sak 8   Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 3. februar at:

 • a) Helga Aune tilsettes som post.doc ved Institutt for offentlig rett i 50 % stilling i perioden 01.04.09 - 14.08.09 og 100 % stilling i perioden 15.08.09–14.08.12 under forutsetning av at hennes ph.d-avhandling godkjennes før 01.04.09. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet viderefører fullfinansiering av prosjektet i 2010, 2011 og 2012.
 

Sak 9   Fullmaktssaker

 
 • a) Dekanvedtak 15.1.2009: Dekanus endrer med dette tidligere vedtak om, publiseringskomponenten i "Retningslinjer for incentivbaserte tildelinger til instituttene" av 11.05.06 med endringer av 06.02.07.

  Fakultetet skal heretter fordele midler etter den til enhver tid gjeldende nasjonale modellen. Som en følge av dette skal midler omfordeles til grunnenhetene på grunnlag av enhetens andel av fakultetets totale publikasjonspoeng, slik det fremgår av publisert statistikk over vitenskapelig publiseringi Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Midlene fordeles to år etter resultatene, slik at data for 2007 brukes for å fordele midler for 2009, og så videre.

  Det totale beløp som omfordeles mellom grunnenhetene vil ikke være identisk med de midler fakultetets vitenskapelige publisering utløser i tildelinger fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo, ettersom kun en del av disse midlene vil føres videre til fakultetene og grunnenhetene. Fakultetet vil justere totalbeløpet fra år til år basert på mulige endringer i rammevilkår og interne strategiske prioriteringer.
 • b) Dekanvedtak 19.1.2008: Fakultetet oppnevner forsker Malcolm Langford som leder for forskergruppen ”Research Group on Human Rights and Development” for perioden fra 01.01.09 til 31.12.09.
 • c) Dekanvedtak 11.2.2009: Avslutningsseremonien for mastergraden i rettsvitenskap flyttes til medio september for vårsemesteret og til medio mars for høstsemesteret. Endringen innebærer at vitnemålene heretter blir tilsendt kandidatene etter at sensur er falt. Endringen gjelder fra og med våren 2009.

  Fakultetet viderefører en avslutningsseremoni for de ferdige kandidatene, og forslag til innholdet i seremonien vil legges frem for fakultetsstyremøtet som diskusjonssak 19.03.09.
 

Sak 10   Eventuelt

 


Det juridiske fakultet, 12.3.2009

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seniorkonsulent

 

Publisert 10. mars 2009 16:36 - Sist endra 1. des. 2009 19:37