Sakskart til møtet 11. juni 2009 i fakultetsstyret

Vedtakssaker på sirkulasjon

Sak 1    Protokoll fra styremøtet 19.3.2009

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 19.3.2009

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 19.3.2009 godkjennes.

 

Sak 2 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett

Vedlegg:

 1. Framleggsnotat

Vedtaksforslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultetsstyret oppnevner Ragnhild Hennum, Lars Edvard Erichsen, Else Aas og Vilde H. Lien som valgkomité ved Institutt for offentlig rett.

 

Sak 3    Oppnevning av representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentant til fakultetets valgstyre

Vedlegg:

 1. Framleggsnotat

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner stipendiat Anine Kierulf og student Ragnhild Kristensen som representanter til fakultetets valgstyre med funksjonstid på ett år.

 

Orienteringssaker på sirkulasjon

Sak 4    Orienteringssaker

 • a) NFRs fagevaluering av rettsvitenskapen. Vedlegg:
  - Oversendelsesbrev
  - Egenevaluering fra Det juridiske fakultet
  - Egenevaluering fra Institutt for offentlig rett
  - Egenevaluering fra Institutt for privatrett
  - Egenevaluering fra Nordisk institutt for sjørett
  - Egenevaluering fra Senter for europarett
  - Egenevaluering fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  - Egenevaluering fra Norsk senter for menneskerettigheter
 • b) Økonomirapport. Vedlegg.
 • c) Prosess faglig prioriteringer - gjennomføringsplaner. Vedlegg.
 • d) Nøkkeltall for forskningsvirkskomhet. Vedlegg.

 

Sak 5    Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 24. mars at:

 

 

 

 

 

 

 

a) Shaheen Sardar Alis tilsetting som professor II forlenges i perioden 15.03.09-31.12.10.

   

   

   

   

   

   

   

  b) Ingrid Wang Andersen tilsettes som stipendiat (SKO 1017). Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom Andersen takker nei til stillingen skal den lyses ut på nytt.

    Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 5. mai at:

   • a) Olaf Halvorsen Rønning tilsettes som faglig leder, SKO 1108, ved Juss-Buss med 25 % undervisningsplikt forutsatt at 4. avdelingseksamen blir avlagt med tilfredsstillende resultat.
   • b) Kristin Skjørten tilsettes ved kallelse som professor II ved IOR for inntil 5 år, med både forsknings- og undervisningsplikt, under forutsetning av at stillingen fullfinansieres av eksterne midler.
   • c) Christina Voigt sin stilling som post.doc forlenges i 7 1/2 mnd. med midler fra Naturressursgruppens eksternt finansierte prosjekter.
   • d) Gro Nystuen får forlenget sin tilsetting som førsteamanuensis i internasjonal humanitærrett i midlertidig, eksternfinansiert stilling i perioden 01.07.09 - 30.06.10.
     

    

    

   Det juridiske fakultet 4.6.2009

    

   Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

   Eirik Haakstad, seniorkonsulent

   Publisert 3. juni 2009 15:08 - Sist endra 21. okt. 2011 10:12