sakskart

Sakskart til møte 2/2009 i fakultetsstyret/styreseminar


Torsdag 10. september, kl 1200-1830, Voksenåsen kurs- og konferansesenter

 Foreløpig tidsskjema

 • kl 1200: Lunsj
 • Kl 1300: Styremøte
 • Kl 1500: Pause
 • kl 1530: Styreseminar
 • kl 1830: Middag

 

VEDTAKSSAKER

Sak 1    Protokoll fra møtet 11.6.2009

Vedlegg:

 1. Protokoll fra møtet 11.6.2009

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 11.6.2009 godkjennes.

 

Sak 2     Budsjett 2010 - hovedprioriteringer

Vedlegg:

 1. Årsrapport 2008 med hovedprioriteringer for 2010
 2. Tabell fra UiO om foreløpig ramme
 3. Tidsplan for budsjettarbeidet
 4. Orientering om ny fordelingsmodell for instituttene f.o.m. 2010
 5. Notat om basisgrupper
Vedtaksforslag:

Stryet slutter seg til at følgende tiltak prioriteres i disponeringen av 2010-budsjettet og at disse fremmes som budsjettinnspill til UiO:

 1. Tiltak for bedret studiekvalitet, blant annet i form av flere faste vitenskapelige stillinger
 2. Tiltak for en mer hensiktsmessig arealdisponering


Sak 3     Langtidsbudsjett 2010 – 2014

Vedlegg:

 1. LTB 2010-2014
 2. Utvikling i bevilgning spesifisert på basis studieplasser, studiepoeng og tilpasningselement inkl. kompensasjon for reduksjon i studenttall
 3. Gjeldende utlysningsplan for vit.stillinger (+ utlysningsplan for stip.)
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte LTB til etterretning. Styret ber fakultetsledelsen arbeide videre overfor UiO med tanke på å få ytterligere midler slik at jusstudiet finansieres i tråd med de forutsetninger fakultetet la til grunn da UiO reduserte opptakstallet.

 
ORIENTERINGSSAKER
 

Sak 4     Skriftlige orienteringssaker

 • a) Regnskap 31.07 og prognose for 2009. Vedlegg
 • b) Arealdisponering. Vedlegg
 • c) Økonomiorganisering. Vedlegg
 • d) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2009. Vedlegg
 • e) Opptakstall. Vedlegg
 

Sak 5     Muntlige orienteringssaker

 • a) Hjemmebesøk – NFR.
 

Sak 6    Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i april at: Roos van der Hilst tilsettes som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskningsprosjektet "Detection Technologies, Terrorism, Ethics and Human Rights" (DETECTER) ved Norsk senter for menneskerettigheter for 3 år uten undervisningsplikt. Dersom Roos van der Hilst takker nei til stillingen skal tilbud om tilsetting gå videre til Jessica Schultz.

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 16. juni at: Malcolm S. Langford, Tore Fjørtoft, Marte Eidsand Kjørven og Vikram Espen Odedra Kolmannsok tilsettes som stipendater ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Dersom en av disse takker nei til stillingen vil ikke tilbud om tilsetting gå til noen andre.

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i juli at: Johan Karlsson tilbys stilling som post.doc ved SMR for en periode på tre år. De to siste årene av tilsettingen vil stillingen ha en undervisningsplikt på 10 %. Dersom Karlsson takker nei til stillingen skal tilbudet gå videre til Susanne Zwingel.

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i august at: Erlend Møinichen Leonhardsen tilsettes som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet Nordisk institutt for sjørett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Dersom Erlend Møinichen Leonhardsen takker nei til stillingen skal den lyses ut på nytt.

 
Sak 7     Fullmaktssaker
 

Dekanen vedtok 2.7.2009 at professor Liv Finstad og professor Cecilia Bailliet oppnevnes som henholdsvis fast representant og vararepresentant fra Det juridiske fakultet til styret ved Norsk senter for menneskerettigheter for en periode på tre år.

Dekanen vedtok 2.7.2009 at stipendiater som er tilsatt fra og med 1.1.2008 og som fullfører doktorgradsutdanningen på normert eller tilnærmet normert tid, vil få tilbud om et 6 måneders gjennomføringsstipend. Slikt tilbud vil bli gitt dersom doktorgradsavhandlingen er levert til bedømmelse senest én måned etter utløpet av opprinnelig fastsatt stipendiatperiode. For stipendiater tilsatt før 1.1.2008 gjelder retningslinjene fra 2005 om 12 måneders gjennomføringsstipend.

Dekanen vedtok 27.7.2009 at stipendiat Synnøve Ugelvik oppnevnes som fast observatør med talerett til fakultetsstyret for perioden 01.07.09-30.06.10 med stipendiat Ragnar Nordeide som vara.

Dekanen vedtok 18.08.09 justeringer av modell for tildeling til instituttene.

 
Sak 8     Eventuelt
 

Sak 9     Diskusjonssak (styreseminar) - Jusstudiet i endring

Vedlegg:

 • Notat fra arbeidsgruppen for utvikling av jusstudiet, 31.8.2009

Bakgrunnsinformasjon om temaet til seminardelen finnes på denne nettsiden.

 
 
Det juridiske fakultet, 3.9.2009

Elisabeth Pedersen Lange, assisterende fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 3. sep. 2009 20:03 - Sist endra 9. des. 2009 10:26