Sakskart til møte 1/2010 i fakultetsstyret

Lunsj fra kl 1200


Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17.12.2009

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Protokollen fra styremøtet 17.12.2009 godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap 31.12.209

Vedlegg (pdf):

 1. Regnskapsrapport
 2. Ledelseskommentar

Vedtaksforslag:

Styret godkjenner det fremlagte regnskapet.

 

Sak 3 Langtidsbudsjett for 2010-2014

Vedlegg (pdf):

 1. Langtidsbudsjett 2010-2014, inntekts- og kostnadsutvikling på overordnet nivå
 2. Langtidsbudsjett 2010-2014, spesifisert på kostnadsartsnivå

Vedtaksforslag:
Styret slutter seg til forslag til langtidsbudsjett 2010-2014 med de endringer som fremkom i møtet. Styret ber om at langtidsbudsjettet fremlegges for ny behandling dersom det skulle oppstå endringer i forutsetningene.

 

Diskusjonssaker

Sak 4 NFR-evalueringen og plan for evaluering av forskergruppene

Vedlegg:

 1. Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge
 2. Fremdriftsplan (pdf)

 

Sak 5 Jusstudiet i endring

Vedlegg:

 1. Høringen, se nettside for Jusstudiet i endring
 2. Fremdriftsplan (pdf)
 3. Justert mandat for Programutvalg for master i rettsvitenskap (pdf)

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Høringsuttalelse til strategi 2010 – 2020 for UiO – Fakultets tidsplan og opplegg for eget strategiarbeid. Vedlegg (pdf).
 • b) Organisasjonsgjennomgang ved SMR av november 2009. Vedlegget sendes kun i papirformat til styrets medlemmer.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status lokaler
 • b) Arbeid med organisasjonsgjennomgang ved SMR

 

Sak 8 Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 11.1.2010 at:

 • Malin Renate Ranheim tilsettes som eksternfinansiert forsker SKO 1108 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk, for en periode på ett år. Dersom hun takker nei til stillingen går tilbudet til de andre innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

 • a) Dekanvedtak 7.1.2010: Fra Det juridiske fakultet oppnevnes professor Bård Anders Andreassen som representant til Utvalget for nord-sør-samarbeid for perioden 01.02.10-31.12.11. Stipendiat Ingunn Ikdahl oppnevnes som vararepresentant for perioden 01.02.10-31.12.10.
 • b) Dekanvedtak 15.1.2010: Dekanen har besluttet å opprette et Webråd som skal være rådgivende for dekanen i forhold til utøvelsen av linjeleders rolle i forhold til nettstedet. Webrådets mandat (pdf) vedlegges.

 

Sak 10 Eventuelt


 

 

Det juridiske fakultet,


Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 9. feb. 2010 11:06 - Sist endra 12. feb. 2010 08:30