Sakskart til møte 1/2012 i Fakultetsstyret

Mandag 13. februar kl 1400-1600, Lysebu

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra konstituerende møte 10.1.2012

Vedlegg:

 1. Protokoll fra konstituerende møte 10.1.2012

Vedtaksforslag:

Protokollen fra konstituerende møte 10.1.2012 godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap pr 31.12.2011

Arkivsaksnr: 2012/1928

Vedlegg (pdf):

 1. Regnskapsrapport basis
 2. Regnskapsrapport EFP
 3. Ledelseskommentar

Vedtaksforslag:

Styret godkjenner det fremlagte regnskap.

 

Sak 3 Lik undervisningsplikt for professorer og første/-amanuenser

Arkivsaksnr: 2008/1679

Vedlegg (pdf):

 1. Tabell for utregning av plikt i undervisningstimer og klokketimer
 2. Forslag til revidert Reglement for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken der alle fradrag er omregnet på ny med utgangspunkt i forberedelsesfaktoren 4,43. Andre endringsforslag enn omregning er markert med kommentarer i vedlegget.  
 3. Sak til PMR 17.02.12 om «Fradrag for veiledning (masteroppgaver)»

Vedtaksforslag:

Forberedelses/omregningsfaktor 4,43 gjøres gjeldende for ansattegruppene professorer og første/-amanuenser.

Forslag til revidert Reglement for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken vedtas.

Vedtaket gjøres gjeldende fom. høsten 2011 og legges til grunn ved registrering av undervisnings- og eksamensregnskap for høsten 2011. Saldo fra regnskapet våren 2011 omregnes til klokketimer med bruk av gammel faktor for de to ansattegruppene.

 

Sak 4 Forslag om endringer i godtgjørelse for stillingsbedømmelser

Arkivsaksnr: 2008/1679

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til revidert Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken (se vedlegg 2 til sak 3)

Vedtaksforslag:

Forslag til ny godtgjørelse for eksterne og interne stillingsbedømmelser vedtas med virkning mars 2012 for alle nye avtaler om bedømmelser.

 

Sak 5. Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) – endret sammensetning

Arkivsaksnr: 2012/338

Vedlegg (pdf):

 1. Fremleggsnotat

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanvedtaket om endret sammensetning for PMR. Styrings- og administrasjonsreglement for det juridiske fakultet, § 14, endres med virkning fra vår 2012 til:

PMR består av:

1. prodekan for studier som leder
2. studieårsansvarlige lærere for 1.- 5. studieår oppnevnt av dekanen
3. 1 representant for de engelskspråklige mastergradene oppnevnt av dekanen
4. 1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte
5. 2 studenter oppnevnt av JSU 

 

Sak 6 Årshjul 2012 for fakultetsstyret

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til årshjul 2012 for fakultetsstyret

Vedtaksforslag:

Årshjul 2012 for fakultetsstyret godkjennes.

 

Sak 7 Suppleant til dekanatet 2012-2013

Vedlegg (pdf):

 1. Fremleggsnotat
 2. Referat fra møte i valgstyret 27.9.2011
 3. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter § 1-4, § 6-2, § 24

Vedtaksforslag:

Dekanen gis fullmakt til å oppnevne en suppleant til dekanatet for perioden 01.07.12-30.06.13.

 

Orienteringssaker

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • a) Internt handlingsrom:
  - Lærer-/undervisningsressurser
  - Digital eksamen
  - AURA

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 1. desember 2012 at:

 • a) Hilde K. Ellingsen og Blazej Kuzniacki gis tilbud om tilsetting som stipendiater i rettsvitenskap.
 • b) Knut Sverre Skurdal Andresen gis tilbud om tilsetting som stipendiat i rettsvitenskap/finansmarkedsregulering ved Institutt for privatrett
 • c) Juan Carlos Ochoa Sanches tilsettes ved Det juridiske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt.
 • d) Anja Wiesbrock tilsettes ved Det juridiske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt.
 • e) Ingunn Ikdahl tilsettes ved Det juridske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år, som kan legges til toårig eksternfinansiert postdoktorstilling. Det forutsettes da 25 % undervisningsplikt i hele fireårsperioden.
 • f) Bjarte Thorson tilsettes ved Det juridiske fakultet i stilling som postdoktor SKO 1352 for en periode på fire år med med 25 % undervisningsplikt.
 • g) Stener Ekern tilbys førsteamanuensisstilling (SKO 1011) med ordinære arbeidsplikter fra 01.01.12.

 

Sak 10 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen vedtok 17. januar 2012 at student Hedda Heier oppnevnes som JSU-representant til ITU med student Tobias Judin som vararepresentant.

 

Sak 11 Eventuelt

 

Samlefil med alle sakene (pdf).

 

Det juridiske fakultet 6. februar 2012

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør  

Eirik Haakstad, seksjonssjef
 

Publisert 6. feb. 2012 15:07