Sakskart til møte 5/2012 i fakultetsstyret

Mandag 10. desember kl 1215-1500, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbygningen

Lunsj fra kl 1200

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. oktober

Vedlegg:

 1. Protokoll fra styremøtet 15. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 15. oktober godkjennes

 

Sak 2 Budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2014-2017

Arkivsaksnr: 2012/11706

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2013-2017

Vedtaksforslag:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i styremøtet, og overlater til dekan å forta mindre nødvendige tilpassinger som følge av driftsmessige forhold eller endringer i tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren.

 

Sak 3 Søknad om å legge ned det eksternfinansierte MA programmet Risk Management and Marine Insurance (RMMI)

Arkivsaksnr: 2012/14065

Vedlegg (pdf):

 1. Søknad om nedleggelse av RMMI

Vedtaksforslag:

Instituttet ber om at fakultetsstyret innstiller på at RMMI-programmet nedlegges og sendes til universitetsstyret for endelig vedtak.

 

Sak 4 Møtetider for fakultetsstyret 2013

Vedlegg (pdf):

 1. Årshjul 2013 for fakultetsstyret

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetidspunkt for 2013:

 • mandag 18. februar, kl 1200-1500
 • mandag 29. april, styreseminar? Halv eller hel dag?
 • mandag 17. juni, kl 1200-1500
 • mandag 21. oktober, kl 1200-1500
 • mandag 16. desember, kl 1200-1500

 

Orienteringssaker

Sak 5 Presentasjon av Institutt for privatrett

 

Sak 6 Senter for fremragende forskning (SFF)

Se også denne nettsiden om SFF ved Det juridiske fakultet.


Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Årsplan 2013-2015 (arkivsaksnr 2012/11706). Vedlegg (pdf).
 • b) Revidert budsjett til fellesgraden North Sea Energy Law Programme – NSELP (arkivsaksnr 2012/14134). Vedlegg (pdf).
 • c) Internt handlingsrom (arkivsaksnr 2012/11128). Vedlegg (pdf).
 • d) Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede (arkivsaksnr 2012/14140). Vedlegg (pdf).
 • e) Valg til fakultetsstyret høsten 2012 (arkivsaksnr 2012/9430). Vedlegg (pdf).
 • f) Prosjekt studiekvalitet (arkivsaksnr 2012/13948). Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • a) Behovet for juridiske utdanning
 • b) Areal

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23. oktober at:

 • a) Sveinung Sandberg, May-Len Skilbrei og Heidi Mork Lomell tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom en av dem takker nei til tilbud om stilling går tilbudet videre til Stig Gezelius. ITU vil peke på at kravet om administrative kvalifikasjoner med fordel kunne ha kommet bedre frem i utlysingen, da dette kravet var av sentral betydning for instituttet.  Da ville kravet også ha kunnet blitt sterkere vektlagt av bedømmelseskomiteen.
 • b) Matthew Saul tilsettes i stilling som postdoktor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter på MultiRights prosjektet, for en periode på tre år. Dersom Matthew Saul takker nei til tilbud om stillingen går tilbudet videre til Klaus Dieter Beiter. Om han også takker nei til tilbud om stilling, vil det bli foretatt intervju av Irene Galtung og Kiara Neri før ny innstilling fremmes for ITU.
 • c) Raymond Critch tilsettes i stilling som postdoktor i Philosophy/Political Theory ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter på MultiRights prosjektet, for en periode på tre år. Dersom Raymond Critch takker nei til tilbud om stillingen går tilbudet videre til Claudio Corradetti. Om han også takker nei til tilbud om stilling, vil det bli foretatt intervju av Anders Herlitz og John Pearson før ny innstilling fremmes for ITU.

 

Sak 10 Eventuelt

 

Samlefil med alle dokumentene (pdf).

 

 

Det juridiske fakultet, 3.12.2012

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 3. des. 2012 14:22 - Sist endra 11. des. 2012 13:28