Sakskart til møte 2/2013 i fakultetsstyret

Mandag 22. april kl 0900-1200, Rom 571, 5. etg. Domus Nova

Vedtakssaker - åpent møte

Sak A1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. februar

Vedlegg:

 1. Protokoll fra styremøtet 18. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 18. februar godkjennes.

 

Sak A2 Overordnet strategi for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2013/3092

Vedlegg (pdf):

 1. Prinsippnotat – overordnet strategi for SMR
 2. Referat fra møte mellom fakultetet og SMR 19.2.2013
 3. Budsjettinnspill 2014
 4. Referat fra møte mellom fakultetet og Utenriksdepartementet 1.3.2013
 5. Protokoll fra SMRs styremøte 8.3.2013 (foreløpig kun utkast)
 6. Fremlegg til SMRs styremøte 11.4.2013

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til utviklingen av en overordnet strategi for SMR slik den presenteres i prinsippnotatet for ny strategi.

 

Vedtakssaker - lukket møte

Sak B1 Tilsetting av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

Arkivsaksnr. 2012/7810

Vedlegg (pdf) - begrenset lesetilgang:

 1. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og instituter, del 5
 2. Innstilling
 3. Kunngjøring
 4. Utvidet søkerliste
 5. Søknader

Vedtaksforslag:

Vedtak utformes i møtet.

 

Vedtakssaker - åpent møte

Sak A3 Nye medlemmer til fakultetets valgstyre

Arkivsaksnr. 2013/4235 

Vedlegg (pdf):

 1. Valgreglement for UiO
 2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Vedtaksforslag:

Student Ørjan Skår og stipendiat Joanna Nicholson oppnevnes som nye medlemmer til fakultetets valgstyre med funksjonstid til 31.12.13.

 

Diskusjonssaker

Sak A4 Juristutredningen

Arkivsaksnr. 2013/4418

Vedlegg (pdf):

 1. Fremdriftsplan for arbeidet ved fakultetet
 2. Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet
 3. Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025 

 

Orienteringssaker

Sak A5 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Ledelsens gjennomgang av HMS (arkivsaknr. 2013/1602). Vedlegg (pdf).
 • b) Handlingsplan for Lokalt arbeidsmiljøutvalg 2013-2013 (arkivsaksnr. 2013/751). Vedlegg (pdf).

 

Sak A6 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status areal.
 • b) NOKUT - evaluering av kvalitetssystem.

Sak A7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 4. februar at:

 • a) Tilbud om stilling som stipendiat blir gitt kandidatene 1. – 3. på lista: Giuseppe Bianco, Stian Øby Johansen og Trude Myklebust . Om noen av disse takker nei går tilbudet til neste på lista. (Arkivsaksnr. 2012/5927)
 • b) Tilbud om stilling som stipendiat blir gitt kandidat 1 Trude Myklebust. Om hun takker nei går tilbudet til neste på lista. ITU viser til at det i fremtiden bør gå fram av utlysningen hvilken av de kunngjorte stillingene som ønskes prioritert. (Arkivsaksnr. 2012/4847)
 • c) Samson Yoseph Esayas tilsettes i eksternfinansiert forsker SKO 1108 for en periode på ett år, med mulighet for inntil tre måneders forlengelse. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Eugen Mandrila. (Arkivsaksnr. 2012/10383)
 • d) Tobias Mahler tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Emily Weitzenboeck. ITU merker seg henvendelsen fra Likestillingsutvalget. Kåre Lilleholt erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av sak 4. (Arkivsaksnr. 2012/3577)

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 5. mars at:

 • a) ITU følger bedømmelseskomiteens vurdering med presisering av 29.1.2013 og finner søkeren ikke kvalifisert for den utlyste stillingen med 3 mot 2 stemmer. (Arkivsaksnr. 2012/6985)
 • b) Emily Weitzenboecks tilsetting som postdoktor ved Institutt for privatrett forlenges med ett år, til 31.12.2014, med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2008/11607)


Sak A8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen vedtok 18.03.13 samlokalisering av PluriCourts - senter for fremragende forskning (arkivsaksnr 2011/7688). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen vedtok 20.03.13 norm for avlønning av alderspensjonister som underviser ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr 2013/3925). Vedlegg (pdf).

 

Sak A9 Eventuelt

 

Samledokument med alle a-sakene (pdf)

 


Det juridiske fakultet, 15.4.2013

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 15. apr. 2013 09:50 - Sist endra 22. apr. 2013 14:56