Sakskart til møte 3/2013 i fakultetsstyret

Mandag 17. juni, kl 1200-1500, Rom 571, Domus Nova

Lunsj fra kl 1200.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 22. april

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedlegg:

 1. Protokoll fra åpent møte 22. april
 2. Protokoll fra lukket møte 22. april (lesebegrenset)

Vedtaksforslag:

Protokollene fra styremøtet 22. april godkjennes.

 

Sak 2 Juristutredening - høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2013/7466 (2013/4418)

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til høringssvar far UiO
 2. Innspill fra intern høringsrunde:
  - Institutt for offentlig rett
  - Institutt for privatrett
  - Juridisk studentutvalg
  - Juridisk bibliotek

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til høringssvar.

 

Sak 3 Tertialregnskap 30. april 2013

Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs styringskart)
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs styringskart)
 3. Ledelsesvurdering 30.4.2013
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag.

Fakultetsstyret tar regnskapet og ledelseskommentaren for 1. tertial 2013 til orientering.

 

Sak 4 Oppnevning  av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Arkivsaksnr. 2013/4235

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til oppnevning av valgkomité ved IOR (pdf)
 2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR: professor Ranghild Hennum, stipendiat Tone Wærstad, overingeniør Kjetil K. Frantzen og student Christoffer N. Mollestad.

 

Sak 5 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnr. 2013/4235

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til oppnevning av valgkomité ved IKRS (pdf)
 2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IKRS: professor Knut Papendorf, professor Liv Finstad, postdoktor Nicolay Johansen, student Cecilie Marie Løberg og kontorsjef Turid Eikvam.

 

Sak 6 Forslag til endring i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2010/1606

Vedlegg (pdf):

 1. Regler for forskningstermin, Det juridiske fakultet
 2. Regler for forskningstermin, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 3. Regler for forskningsteming, Det humanistiske fakultet

Vedtaksforslag:

Følgende setning inn i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet under avsnitt A. Opptjening og uttak:

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i opptjeningstid dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et års varighet.

Regelendringen skal gjelde for all opptjening fra og med høsten 2013.
 

Sak 7 Endringer i stillingsplan våren 2013

Arkivsaksnr. 2012/11706

Vedlegg (pdf):

 1. Notat fra Institutt for privatrett: Omdisponering av stilling og tilsetting av en ekstra førsteamanuensis i formuerett
 2. Simulering av kostnader

Vedtaksforslag:

Stillingen i alternativ tvisteløsning strykes fra stillingsplanen. Det opprettes en ny fast førsteamanuensisstilling innen formuerettslige fag.

 

Diskusjonssaker

Sak 8 Hovedprioriteringer 2014-2016

Arkivsaksnr. 2013/2306

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til hovedprioriteringer 2014-2016.
 2. Hovedprioriteringer 2013-2015 med status 1. juni 2013.
 3. Orientering om prosjekt studiekvalitet.
 4. Faglige prioriteringer.
 5. Innovasjonstiltak ved Det juridiske fakultet.
 6. Foreløpig utkast til UiOs årsplan 2014-2016.

 

Orienteringssaker

Sak 9 Presentasjon av Nordisk institutt for sjørett (NIFS)

Instituttleder Trine-Lise Wilhemsen presenterer NIFS kl 1215.

 

Sak 10 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Rapport om likestillingsarbeidet ved fakultetet (arkivsaksnr. 2013/6903). Vedlegg (pdf)

 

Sak 11 Muntlige orienteringssaker

 • a) Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter

 

Sak 12 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 9. april at:

 • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Benedikte Høgberg, Kjetil M. Larsen og Christina Voigt gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2012. (Arkivsaksnr. 2012/13651)
 • b) Alexander Næss Skjønberg og Andreas van den Heuvel tilsettes som stipendiater, SKO 1017, ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dekanen gis fullmakt til å fastsette om tilsettingen skal være 4 år med undervisningsplikt eller 3 år uten undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2012/4528)

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 6. mai at:

 • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Trond Solvang, John Asland, Morten Kjelland og Lee Bygrave gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2012. Trond Solvang og Lee Bygrave bes om å utarbeide en plan for hvordan de universitetspedagogiske kursene skal fullføres. ITU forutsetter at kursene tas uten ugrunnet opphold.

 

Sak 13 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 22.3.2013 vedtak om økonomiske forhold rundt overføringen av MultiRights (arkivsaksn. 2013/3929). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 10.4.2013 vedtak om endring av rutinene for overtid for stipendiater (arkivsaksnr. 2013/4287). Vedlegg (pdf)
 • c) Dekanen fattet 16.5.2013 vedtak om tildeling av Det juridiske fakultets del av Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat (arkivsaksnr. 2013/4392). Vedlegg (pdf).

 

Sak 14 Eventuelt

 

Samlefil med alle de alle saksdokumentene (pdf). Samlefilen inneholder ikke protokollen fra det lukkede styremøtet 22. april.

 

Det juridiske fakultet, 10. juni 2013

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 10. juni 2013 14:41 - Sist endra 11. juni 2013 11:57